2011. május 15., vasárnap

A HETI SZAKASZ – Böchukotáj – 2011

A jeruzsálemi esőcsináló

„... és esőt adok a megfelelő időben...” (3Mózes 26:3.).

Egy Erec Jiszraelben élő, a hírneves Szlonim családból származó haszid, Lubavitsba utazott rokonát, rabbi Smuélt, az akkori lubavitsi rebbét, meglátogatni.

A rebbe érdeklődött az ereci viszonyok felől, melyről a vendég részletesen beszámolt, de a végén megjegyezte:

– Egyes könyvekben arról írnak, hogy az Erecben élő zsidók között sok fennkölt lelkű ember található. Én megismertem az ottani zsidóságot, de közöttük sem találtam több ilyen embert, mint a külföldiek között.

– Mióta vagy szakértő abban – szólt közbe a rebbe – hogy ki a fennkölt lélek, s ki nem? Nos, elmondok neked egy történetet, amit áldott emlékű apámtól hallottam, s ebből megtudhatod, hogy milyen erkölcsi magaslatokat tud egy egyszerű zsidó elérni, ha Erec Jiszráélban él.

– Egy Jeruzsálem melletti faluban élt egy zsidó, aki olyannyira tanulatlan volt, hogy még a legegyszerűbb imák szövegét sem értette, de még megjegyezni sem tudta, mikor, milyen imát kell mondani.

Így aztán szokásává vált – amikor egyszer egy héten bement a városba zöldséget és gyümölcsöt árulni – a helyi rabbit felkeresni, aki ekkor felírta neki, hogy a rákövetkező héten milyen imákat kell elmondani. Arra nem volt módja, hogy el is magyarázza, hogy egyes napokon az imákban milyen változtatások vannak (pl. hétfőn és csütörtökön), meg külön a szombati imákat – mert szegény meg se tudta volna jegyezni.

Egy alkalommal, Chesván hó elején, arra kérte a zsidó a rabbit, hogy néhány hétre előre írja fel neki az imarendet, mert ebben az időszakban a rossz idő miatt az utak járhatatlanokká válnak, s nem tud minden héten eljönni. A rabbi teljesített kérését.

A rákövetkező héten mégiscsak be kellett a városba mennie és legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy az üzletek zárva vannak. Nagyon megijedt, mert azt hitte szombat van. Egy darabig álldogált a szamara mellett, mikor is meglátott egy zsidót, tálittal és tfilinnel kezében. Ebből rájött, hogy nem lehet szombat (szombaton nem használnak tfillint) – ezért megnyugodott. De még mindig nem értette, miért vannak az üzletek zárva. Odament tehát a zsidóhoz és megkérdezte, mire az megmagyarázta neki, hogy aznapra közösségi böjtöt rendeltek el.

Most azon csodálkozott el, hogy a rabbi nem írta fel neki ezt a böjtnapot. Fájdalommal töltötte el, hogy két dologban is vétkezett, egyrészt böjtnapon evett, másrészt nem a böjtnapi imát mondta el.

Otthagyta az úton szamarát és elsietett a rabbihoz, de az a zsinagógában volt. Utánament és amikor rátalált, keserű szavakkal tett neki szemrehányást:

– Hogy tehettél velem ilyet, rabbi?

– Mi a baj, fiam? – kérdezte értetlenül a rabbi.

– Mi az, hogy, mi a baj – válaszolta a boldogtalan – hiszen azt hallom, hogy ma böjt van. Maga pedig nem írta ezt fel nekem, így ma ettem és nem is azt imádkoztam, amit kellett volna. Most mit tegyek?

– Nyugodj meg – csitította őt a rabbi. Először is, ez nem egy szokásos böjt, hanem egy rendkívüli, amit a szárazság miatt tartunk.

A zsidó kérésére a rabbi részletesen elmagyarázta, hogy a „közösségi böjtöt” (Táánit Cibur) akkor rendelik el, ha fennáll annak a veszélye, hogy a szárazság miatt rossz lesz a termés, ami éhínséget idéz elő. Ilyenkor imádkoznak is az esőért.

– Ezért kell böjtöt elrendelni? Hogy essen az eső? – csodálkozott el a zsidó.

– Miért, szerinted mit kellene csinálni – így a rabbi.

A tanulatlan zsidó erre elmondta, ha nem esik az eső és veszélyben a termése, kimegy a földre és azt mondja a jó Istennek: Apa, szükségem van esőre! És erre megered az eső.

– Nos, ha ez így megy, próbáld ki nálunk is, hátha sikerül...

A zsidó ezután kiment a templom udvarára, elsírta magát és felkiáltott:

– Atyám, Uram! Nem engedheted, hogy a szent városban fiaid, Isten őrizz, éhen haljanak! Láthatod magad is, milyen nagy szükségük van esőre.

Mire az utolsó szavak elhangzottak – az eső már zuhogott is...

A rebbe befejezvén a történetet, odafordult vendégéhez és megkérdezte.

– Nos, ezek után, meg tudnád-e mutatni, ki Erec Jiszráélben a fennkölt lelkületű ember?...

       ÜLDÖZŐ  pedig NINCS

 

       "És akik megmaradnak közületek, csüggedést adok szivükben ellenségeik országaiban és egy elfujt falevél zőreje is "üldözi" őket és megfutamodnak előle, ahogy futnak az emberek a kard elől és elesnek, bár nincs üldöző. És elbotlanak egyik a másikában, mint a kard elől (menekülők) és üldöző nincs és nem tudtok megállni ellenségeitek előtt. És elvesztek a népek között és fölemészt benneteket ellenségetek országa..." (3. Mózes, 26, 36-38).

 

     Közel 2000 éve olvassák a zsidók ezeket a szavakat, amelyek a Figyelmeztetés (Tochéchá) szavaiból vétetnek, de valahogy nem figyelnek oda, nem fogják fel hogy róluk van szó, se nem azt hogy mit üzen nekik a Tóra. Pedig az üzenet egyértelmü és világos: a Tóra itt közli a kétoldali szerződés teljes szövegét, beleértve a büntető szankciókat, amelyek szerződésszegés esetén lépnek életbe.

 

 A szakasz dióhéjban minden földi jót, alapvető jólétet és biztonságot helyez kilátásba, ha Izrael népe a Tőra szerint éli életét és betartja az isteni parancsolatokat. Ebben az esetben nem lesz aszály, de lesz jó és bő termés; ellenséges hadak még átvonulni sem merészelnek a zsidók országán (még békés szándékkal sem!) és ha netán háboru törne ki – 5 zsidó fog száz ellenséges katonát megfutamitani  "és 100 – tizezret"(uo. 8). Mindez hogy ha  "törvényeim szerint jártok el és parancsolataimat teljesititek" (uo. 3).

 

A szankciók borzalmai fokozatosan következnek be – mondja a Tóra a továbbiakban. Ha ti igy – én is igy. Ha megvetitek – és elvetitek – törvényeimet, és undorral fordultok el tőlük, jönnek a betegségek: szemet elhomályositó és lelket gyötrő sorvadás (egyfajta lelki betegségek?); terméseteket az ellenség eszi meg, majd "megvernek ellenségeitek és uralkodni fognak rajtatok - - - akkor is menekültök, ha senki nem üldöz" (16-17).

 

    

    Ezzel még korántsincs vége az előre jelzett borzalmaknak. A vége – az ország pusztulása, a népesség deportálása – maga a Holokaust. "Városaitokat rommá teszem és szentélyeiteket elpusztitom - - - úgy elpusztitom én az országot, hogy még azok (az ellenségeitek) is, akik ott fognak (utánatok) lakni – megborzadnak tőle. Titeket pedig szétszórlak a nemzetek között..." (uo. 31-33).

 

  A szétszórás után jön a kiirtás, a  genocidum, az autodafék, a keresztesek, Chmelnichki, Istóczy, Hitler, Szálasi – és  Ausvitz, a végállomás, ahonnan már lehet látni a krematórium gomolygó füstjét.

 

Hogyan lehetséges hogy a zsidók nem vettek tudomást a Figyelmeztetésről? Nem vették komolyan? Vagy esetleg nem tudtak róla? Hiszen ott van a Tórában, ami a kezünkben van már több mint 3000 éve?

 

Ennél valószinübb hogy nem hittek benne. Mi Mózesvallásu németek vagyunk – mondták ott ahol kezdődött a zsidóság "reformja". Mi Mózesvallásu magyarok vagyunk – mondták nálunk a diszmagyart öltő bárók és egyéb méltóságosok. Ugyan kérem – mondták – minket ez nem érint, minket a Főméltóságu Úr nem enged bántani.

 

     Akik hittek benne, akik tartották a Tóra szellemét és betüit – a hűséges kisebbség – a többség vétkéért lakolt. Szerződésszegés esetén a büntetés kollektiv. Ezek azon csodálkoz(hat)nak, hogy egyáltalán valaki  életben maradt Isten nagy haragja után.

 

                                                                   ***

     Ez azonban szintén nem kérdés, mivel a válasz ott van a borzalmas itéletet hordozó sorok között Hiszen – mondja a Tóra – ha magukba szállnak akkor megemlékezem szövetségemről, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákovval és megemlékezem az Országról. "De még amikor ellenségeik földjén lesznek is , nem vetem meg és nem utálom meg őket annyira, hogy végkép (teljesen) megsemmisitsem őket, felmondván szövetségemet velük, mert (hiszen) én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük" (uo 44).

 

Ime a könyörületes Isten, Izrael Istene, nem mondja fel és nem bontja fel szövetségét, a hűtelen, szerződésszegő zsidókkel. Nem semmisiti meg őket teljesen, hagy egy irmagot nekik, hogy ujabb és ujabb esélyt adjon, hátha észre térnek. Hátha "észreveszik" hogy a Szerződés, a Brit, kétoldalu és őket is kötelezi.

 

Ez a Figyelmeztetés kétszer jelenik meg a Tórában, itt és Mózes ötödik könyvében. Ott még egyértelmübb, még borzalmasabb a vég. Aki nem figyelt fel rá itt – észrevehette  ott. Ez a Holokaust forgatókönyve, amit csak a hülye nem ért meg és csak az ignorens ignorál.

 

     Az Örökkévaló nem "szégyeli" könyörületességét. Indokolásában szerepel a három ősapa, akiknek érdeme sokat nyom a latban. Nomeg, valljuk meg, van itt egyfajta "személyes" érdek is. Istenünk ezt sem tagadja el. Ő, áldott legyen a neve, "hazabeszél": "Hiszen én vagyok az Örökkévaló, az ő Istenük", nem tehetem meg, hogy totális büntetést hozzak rájuk, ahogy megérdemelnék, hogy irmagjuk sem maradjon. Nem cserélhetem fel őket egy más néppel, ahogy ezt egyik prófétám, Hóséá ajánlotta. "Hiszen visszaemlékezem az őseikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom országából, a népek szeme láttára, hogy Istenük legyek..."! (uo.45). Az Isten nem teheti meg hogy teljesen felmondja a másik fél által felrúgott szerződést. Őt ez mégis kötelezi.
 
Mert könyörületes Ő.

   

 

  

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése