2013. április 18., csütörtök

MIÉRT NEM VÁLASZOL FELDMAJER PÉTER A MAZSÖK

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK KÉRDÉSEIRE?

Hol vannak a milliós kamatok és mi történt Badacsonytomajban?

 

A legujabb pesti "ügy": Eliezer Gilád, a Mazsők felügyelőbizottságának

Elnöke, levelet irt Feldmájer Péternek, a Mazsihisz elnökének, amelyben

 több sulyos kérdést tett fel. Válasz – egyelőre – nincs . Ugyancsak egyelőre kommentár nélkül közöljük, az alábbiakban, az Izraelben élő Gilad levelét:

 

Feldmájer Péter

A MAZSÖK Kurátora

 

részére

Tárgy: A MAZSÖK FB üléséről való távolmaradás,

 

Tisztelt Kurátor úr !

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) Felügyelő Bizottsága (FB) sajnálattal vette tudomásul 2012. december 20-i (5773 Tévész 7.), 2013. Január. 10-i (5773 S`vát 10.), 2013. Február. 12-i (5773 Ádár 12.) keltezésű leveleit, melyekben egy a MAZSÖK működésétől teljesen független és semmilyen módon nem igazolt okra hivatkozva jelzi, hogy nem jelenik meg az FB tájékoztatást kérő ülésein. Az FB által kezdeményezett vizsgálat ugyanis a MAZSÖK olyan múltbéli - alább részletezett ügyeit is érintette, melyek teljes feltáráshoz , így az FB hivatalos álláspontjának kialakításához különlegesen fontos lett volna, hogy Ön, mint az érintett témákban annak idején aktívan eljáró kurátor, ingatlanbizottsági tag illetve MAZSIHISZ elnök, személyesen is kifejtse álláspontját.. A személyes tájékoztatás igénye különös tekintettel megnőtt annak fényében, hogy Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója, valamint az érintett időszakban a MAZSÖK társelnöke, megjelent a Felügyelő Bizottság ülésén és eleget tett tájékoztatási kötelezettségének. Zoltai úr személyes beszámolójában arra utalt, hogy mind az átláthatatlan elszámolást eredményező Claims Conferene-el történt megállapodásért, mind a Badacsonytomaj-i ingatlan bérleti szerződésének idő előtti felmondásáért Önt terheli a  feleősség.

Mint bizonyára Ön előtt is ismeretes, a Felügyelő Bizottság Alapító Okiratban rögzített kötelezettsége a kuratórium munkája törvényességének felügyelete, vizsgálata. Ezen hatáskörében kezdte meg a FB a Claims Conference elszámolási kötelezettségével, valamint a badacsonytomaji ingatlan hasznosításával kapcsolatos ügyek vizsgálatát azzal, hogy az Alapító Okirat D/4.b. pontja alapján minden ilyen vizsgálat során a kurátorok kötelesek együttműködni és kérésre tájékoztatást adni. 

Mivel a fentieknek Ön többszöri kérés ellenére nem tett eleget, így ezt a tényt jelezni fogom az alapító felé.

 

I. „Claims Conference” ügye

A magyar kormány 1091/2007. (XI. 27.) számú kormányhatározatban kötelezte el magát, hogy az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségi vagyoni igények rendezését koordináló Tárcaközi Bizottságot hoz létre. A határozatot követően egy hónappal, 2007. december 20-án, még a határozatban megjelölt tárcaközti bizottság felállása előtt (2 évvel!) a MAZSÖK a MAZSIHISZ és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szerződést kötött (36991/2007), melyben az említett kormányhatározatra hivatkozva 21 millió USD-nek megfelelő támogatás nyújtására kötelezte el magát, melyből 12,6 millió USD még 2007-ben kifizetésre került.

 

 A szerződés szerint a holokauszt-túlélők felé nem folyósított, „alacsony kockázatú értékpapírba fektetett” összeg „kamatának megfelelő összegek a MAZSIHISZ-t illetik, melyet működési költségeire használhat fel”.

Ezt követően a MAZSÖK és a Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) amerikai szervezet között tárgyalások folytak, annak érdekében, hogy a külföldön élő magyar származású holokauszt túlélők felé a Claims Conference legyen a közvetítő szervezet. Ezeken a tárgyalásokon ismereteink szerint  a MAZSÖK-öt Zoltai Gusztáv és Ön képviselte. A tárgyalások eredményeképpen a MAZSÖK és a Claims Conference 2009. július 14-én szerződést kötött a külföldön élő holokauszt túlélők támogatásának folyósításáról.

 A szerződés többszörösen is feltárt hiányosságai olyan koherencia zavart eredményeztek az eredeti 2007. december 20.-i szerződéssel, valamint a később 2009. október 26-i megállapodás kiegészítéssel, hogy a Claims Conference a MAZSÖK felé való elszámolási kötelezettségei nem érték el a MAZSÖK és a Magyar Kormány közötti szerződésben foglalt elszámolási kötelezettség standardjait. Mindez olyan anomáliához vezetett, mely a mai napig hátráltatja a Claims Conference, a MAZSÖK és a Magyar Kormány közötti elszámolás végleges és megnyugtató lezárását, és ezzel a túlélők mihamarabbi kárpótlását, illetve további kárpótlás folyósítását. . A Felügyelő Bizottság arról kért volna tájékoztatást, hogy:

 

Milyen felhatalmazással tárgyalt Ön 2010 év folyamán Jeruzsálemben a Claims Conference képviselőivel az említett szerződések megkötéséről. Volt e kuratóriumi felhatalmazásuk a tárgyalások lefolytatására?

1.       Milyen joggal hagyták figyelmen kívül a MAZSÖK másik társelnökének elhatárolódó figyelmeztetését (mellékelt levél), melyben előre figyelmeztette a MAZSÖK kuratóriumát, a Claims Conference-el való esetleges együttműködés hátrányairól?

2.       Milyen jogi és erkölcsi felhatalmazása volt a 2007. December. 20-i eredeti szerződés előkészítőinek és aláíróinak arra, hogy a holokauszt-túlélőknek járó kárpótlási pénzből közel 200 millió forintot (a két éven át nem folyósított, értékpapírba fektetett összeg kamatai) a MAZSIHISZ működési költségére fordítsanak? (Szerződés 1. pontjának vége). Különös tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosította az Áht. közalapítványokra vonatkozó rendelkezéseit, így az 1. § (1.) bekezdés c) pontja alapján a közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

 

II. Badacsonytomaj ügye

A Magyar Kormány a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény rendelkezései alapján létrehozta a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt, mely rendelkezésére bocsájtott ingatlanokat, muzeális tárgyakat és kárpótlási jegyeket. A juttatások között a 1036/1997. (IV. 30) sz. kormányhatározat alapján a MAZSÖK induló vagyonként megkapta a Badacsonytomaj, Balaton út 14. sz. (belterület 40/1 hrsz. és 0283/1 hrsz.) alatt található volt munkásőr üdülőingatlant.

Az ingatlant a MAZSÖK kuratóriuma pályázati úton 1998. november 1-én 15 évi határozott időre bérbe adta a Bíró-Mányai Kft.-nek. A MAZSÖK a határozott időre megkötött szerződést 2007. augusztus 1. napjával (6 évvel a szerződés lejárta előtt) felmondta. A bérlő hosszú peres eljárás után, 2009. október 31-én visszaadta a MAZSÖK birtokába, és a MAZSÖK a bérlőnek perbeli egyezségben rögzített kártérítést fizetett a bérlőnek 182.288.000 Ft + 17.760.800 Ft összegben. (Mely összeg így meghaladta a bérlő által a bérleti jogviszony alatt fizetett teljes bérleti díj összegét).

 

A badacsonytomaji ingatlan azóta is bérlő nélkül, bevétel nélkül, üresen áll évi kb. 28.000.000 FT költséget és bevételkiesést jelentve a MAZSÖK számára.

A Felügyelő Bizottság többek közt az alábbi kérdésekben szeretett volna tájékoztatást kapni:

1.       Milyen ismeretek alapján kezdeményezte a bérleti szerződés felmondását?

2.       Milyen számítás, hatástanulmány illetve koncepció előzte meg a szerződés egyoldalú felmondását?

3.       Volt-e bármilyen koncepció arra nézve, hogy a MAZSÖK vagyonát nagy mértékben megkárosító felmondással járó kártérítés fizetés milyen módon térülhet majd meg?

4.       Milyen tervek voltak a badacsonytomaji ingatlannal, amely azóta is bérlő nélkül, üresen áll és évi 15.000.000 FT költséget és 13.000.000 Ft bevétel kiesést jelent a MAZSÖK számára?

Tisztelt Kurátor Úr!

Tekintettel arra, hogy a fentiekről, illetve a fentieket érintő további kérdésekről nem volt módunkban Öntől személyes tájékoztatást kapni, a Felügyelő Bizottság munkájának a MAZSÖK működésétől teljeséggel független és nem bizonyított okokra hivatkozva a munka akadályoztatása, így az FB ismételten és nyomatékkal kéri, hogy tegyen eleget együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének. Ennek hiányában az FB  kénytelen lesz az Alapító Okirat D/9.b. pontja alapján eljárást kezdeményezni.

 

2013. február 12. Ber Seva ISRAEL

 

Tisztelettel:

Eliezer Gilád  s. k.

MAZSÖK FB elnök

 

                                                                  *

   Továbbá érdekes lenne tudni, mit tudnak a fentiekről a Mazsihis vezetőségének tagjai és mit tud az "alapitó", a magyar kormány?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése