2013. augusztus 9., péntek

HEISLER ELUTASITJA A DEBRECENI KEZDEMÉNYETÉST,

(AMIT AZ ÜVIG. SZIT) AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MEGFURÁSÁRA

HOROVITZ LEVELE – HEISLER VÁLASZA

Az üvig.nem nyugszik és a volt, bukott, elnök segiti abban hogy megfúrják az elnökválasztást és kitúrják Heisler Andrást, mig melőtt sikerült volna megkezdeni a sipuccai Augiász istálló alapos kitakaritását, vagyis a pénzügyek kivizsgálását és a sorozatos visszaélések, botrányok leállitását.

Ezt tükrüzi a vetélytárs, a debreceni elnök, Horovitz Tamás levele . Horovitz mint ismeretes, alulmaradt a választáson Heislerrel szemben

Heisler elutasitja az új választás követelését.Mottója: "NEM FÉLEK!"

  Tessék a két levelet figyelmesen elolvasni:

HOROVITZ TAMÁS LEVELÉT MEGIRTA

    Kedves András, Tisztelt Küldöttek!

Heisler András, nekem címzett 2013. július 14. napján kelt-, valamint a MAZSIHISZ küldötteinek címzett, 2013. július 22. napján kelt levelében foglaltak vonatkozásában, az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt címzetteket:

Mint az már köztudott, a MAZSIHISZ Alapszabályának 20. § tartalmazza azon kitételt, miszerint: „A hitközségi tag csak egy taghitközségnek lehet tagja.”

Az is köztudott, hogy a MAZSIHISZ korábbi elnöke, dr. Feldmájer Péter a Nagykőrösi Zsidó Hitközség-, mind pedig a Magyarországi Autonóm Orthodox Hitközség delegáltja.

dr. Feldmájer Péternek, mint jogásznak és gyakorló ügyvédnek, akinek az Alapszabály alapos ismerete úgy végzettségéből, mint tisztségeinek jellegéből következik, a MAZSIHISZ elnöki tisztjét saját jogsértésének tudatában töltötte be mindvégig anélkül, hogy a jogsértő állapot rendezésére kísérletet nem tett-, illetve annak fennálltáról senkit nem tájékoztatott.

Hova tovább, nevezett folyamatos jogszabálysértésének tudatában, a MAZSHISZ elnökválasztáson indult, majd onnan Heisler András javára visszalépett és a küldötteket manipulálta, jelentősen befolyásolta.

Továbbá, ugyanazon okok miatt jelenleg jogsértően tölti be, egy, a miatta szabálytalanul lefolytatott választási közgyűlés által megválasztott alelnöki posztot. 

A fentiek vonatkozásában Heisler András levelében azt írja, hogy sem erkölcsi, sem jogi aggályai nincsenek. Nos amennyiben Heisler András ilyen esetben sem jogi-, sem pedig morális aggályait nem fogalmazza meg, éppen ellenkezőleg, akkor nézetem szerint úgy jogi tanácsadóival, mint erkölcsi érzékével mélyen gyökeredző problémák vannak.

Ugyanakkor, az eset jogi megítélésének vonatkozásában azt gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvaló az, hogy amennyiben valaki az Alapszabállyal ellentétesen 2 taghitközséget képvisel, az nem lehet küldött.

Amennyiben valaki nem küldött, semmilyen tisztségre nem jelölhető, és nem választható. Következésképpen dr. Feldmájer Péter ügyvédet a közgyűlés által választható tisztségek egyikére sem lehetett volna jelölni, továbbá megválasztani sem. Ennek folyományaként, tehát nem indulhatott volna egyik választáson sem, sőt, a közgyűlés helyszínén sem tartózkodhatott volna, tekintettel arra, hogy a közgyűlést zárttá nyilvánították azon fel nem szólalhatott volna, és nem is szavazhatott volna. NEM csak most, 2013. június 27-én, hanem sok-sok éven keresztül, amióta kettős tagsága fennáll. Következésképpen sorozatosan, rendszeresen, és folyamatosan jogsértő magatartást folytatott. Tekintettel a szakmai ismereteire és ügyvédi gyakorlatára, valamint a MAZSIHISZ-ben - noha illegitim módon - betöltött tisztségeire, evidens és egyértelmű számunkra, hogy ezen szabályok ismeretével rendelkezik, így felelőssége hatványozott, az alapszabály betartásában és betarttatásában. Összességében megállapítható tehát, hogy tudatában volt folyamatos jogsértő magatartásának.

A dr. Feldmájer Péternek felróhatóan egyébként rendkívül hiányos, időt múlt Alapszabály azért nem tartalmaz erre az esetre szabályozást, mert az ilyen eset mérlegelését kizárja, ami azt jelenti, hogy kettős tagság fennállta esetén az illető, jelen esetben dr. Feldmájer Péter sem küldötti mandátummal, sem tisztséggel a MAZSIHISZ-ben nem rendelkezhet, vagy rendelkezhetett volna.

A fenti jogi összefüggések olyannyira magától értetődőek, hogy sem befejezett, sem elkezdett jogi tanulmányok nem szükséges átlátásukhoz. Ennél fogva érthetetlen, hogy a VJB elnöke, miként határozott úgy, hogy ezen problematika megoldását magához vonja, és a VJB hatáskörébe utalja. Erre a VJB nem rendelkezett illetékességgel, sem hatáskörrel.

Figyelemmel arra a tényre, hogy a kettős tagság kizárásának kérdése az Alapszabályban került rögzítésre, arról kizárólag a közgyűlés 2/3-ot meghaladó minősített többséggel dönthetett volna, amire nem került sor.

Ugyanakkor a MAZSIHISZ közgyűlés nem tartott szavazást a kettős tagság tényének elfogadásáról, vagy annak késedelmes jogorvoslati lehetőségéről, ebből következően a közgyűlés az alapszabállyal ellentétesen működött, szabálytalanul, az ott hozott valamennyi határozat, különös tekintettel a választás eredményére nem tekinthető szabályosnak és végrehajthatónak.

A fentiek szerint, VJB-nek nem lett volna jogosultsága 30 napos haladékot adni dr. Feldmájer Péternek, tekintettel arra, hogy erre kizárólag összeférhetetlenségi esetekben van lehetőség, ahol arról az alapszabály pontosan rendelkezik is.

Csupán a teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy Dr. Feldmájer Péter kettős tagságának megszűnte vonatkozásában a mai napig információval nem rendelkezünk, bár relevanciával visszamenőleges hatállyal nem bír, hiszen az említett közgyűlés ezen tények miatt, a közgyűlésen hozott valamennyi határozat nem végrehajtható, tekintettel arra, hogy a közgyűlés nem szabályszerűen működött.

Heisler András, a szabálytalanul lefolytatott közgyűlést követő levelében megfogalmazottak a teljesség igénye nélkül kiemelve, hogy: "a kettős tagságú képviselő a jelöltségtől visszalépett". Ezzel ellentétben Dr. Feldmájer Péter egyik jelöltségéből sem lépett vissza, az elnökségért (szabálytalanul) lefolytatott szavazólapon szerepelt, még érvényes szavazatot is kapott; az alelnökségért lefolytatott szavazáskor a szavazólapon mindkét "körben" szerepelt.

Heisler levelében foglaltak szerint: "...az elnökválasztás eredménye nem egy szavazaton múlott", ami tényszerűen igaz. Ugyanakkor az elnökválasztás során Dr. Feldmájer Péter több felszólalásában is jelentősen befolyásolta a közgyűlést, noha a közgyűlésen nem hogy felszólalni, de még jelen lenni sem lett volna joga.

Heisler álláspontját a szabálytalanul lefolytatott választási közgyűlés vonatkozásában olyan jogászok véleményével igyekezik alátámasztani, akik alkalmazotti, megbízotti, státuszuk miatt az ügyvezetéstől és az elnökségtől nem függetlenek, ezért a szakmai felkészültségükön túl pártatlanságuk, elfogulatlanságuk nem elvárható.

Általánosságban véleményem az, hogy a szabálytalanul lefolytatott választási közgyűlés erősen kifogásolható morális szempontból is, hiszen alapvető etikai követelmény azzal szemben az alapszabálynak való maradéktalan megfelelés, valamint annak megkövetelése a teljes szervezettől, függetlenül attól, hogy az érintett személy segítette-e őt (szabálytalan) jelöltségéből való visszalépéssel (ezáltal illegitim) tisztségébe.

Meggyőződésem, hogy a MAZSIHISZ tisztújító közgyűlésén történtek oly mértékben károsak a magyar zsidóság érdekeire, hogy ezt reparálni, kizárólag egy újbóli, megismételt és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az Alapszabálynak illetve egyéb rendelkezéseknek a betartásával összehívott és megtartott közgyűlésen lehetséges.

Kérem tehát a Heisler András Urat, hogy jelenlegi tisztségénél fogva, a MAZSIHISZ megismételt tisztújító közgyűlésének azonnali összehívását kezdeményezni szíveskedjék.

Üdvözlettel:

Horovitz Tamás

DZSH Elnök

HEISLER  VÁLASZA


Drága Jó Horovitz Tamás!

 

Sajnálom, hogy hivatkozott július 22-i levelemet nem sikerült alaposan átnézned. Észre kellett volna venned, hogy a nekem tulajdonított hivatkozások nem az én, hanem a VJB által megküldött levél állításai. A hivatkozott levél csak két mondatot tartalmazott tőlem, idézem:  

„Tájékoztatlak Benneteket, hogy a Mazsihisz Választási és Jelölő Bizottsága szervezetünk jogászának bevonásával megvizsgálta Horovitz Tamásnak az Index internetes portálon megjelent interjúja kapcsán dr Feldmájer Péter „kettős tagsági” viszonyát és az alábbi tájékoztatást adta :”

Ezt követően bemásoltam a VJB levelét (ennek az állításaival vitatkozol hosszú leveledben, nem az enyéimmel), majd megfogalmaztam a második mondatomat, idézem:

„A Választási és Jelölőbizottság fenti állásfoglalása alapján a Mazsihisz elnökének ebben az ügyben további tennivalója nincs.”

 

S bár levelemet sikerült kompletten félreértened, vettem minősítésedet, miszerint megválasztásomat illegitimnek tartod. Kedves Tamás! Úgy gondolom a Mazsihisz alapszabálya pontosan rögzíti, hogyan kell rendkívüli tisztújító közgyűlés összehívását kezdeményezni, ráadásul ebben Neked már gyakorlatod van.

       Tájékoztatlak, hogy nem kívánom kezdeményezni tisztújító közgyűlés összehívását: ha legitim az elnökségem, akkor azért mert felesleges, ha illegitim, akkor pedig azért, mert illegitim elnöktől az összehívás is azzá válik. Egy út marad: Alapszabályunk rendelkezéseinek megfelelően 20 képviselő kérheti a rendkívüli közgyűlés összehívását, a tárgysorozat megjelölésével.

     Amennyiben ez az elnök újraválasztására vonatkozna - úgy megígérem Neked - alá fogom írni a kezdeményezést. Szeretném, ha Te is tudnád: nem félek!


Üdvözlettel

 

Heisler András

Mazsihisz elnöke

 

 

 

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése