2013. július 24., szerda

 

Az atyák bölcs tanitásai (10)

 

           HILLÉL ÉS A TOJÁSFEJŰ BABILÓNIAI

 

"Hillél és Sámmáj vették át a hagyományt elődeiktől. Hillél szokta mondani: Légy Áron tanítványai közül való, békeszerető, békére törekvő, emberszerető, aki közel hozza Óket a Tórához. Ugyancsak ő mondta: aki mesterségesen növeli hírnevét, elveszti azt; aki nem gyarapítja tudományát, az valójában csökkenti; aki egyáltalán nem tanul, annak nincs létjogosultsága; míg aki a Tan koronáját önző célokra használja, az elvész.

 

   Ugyancsak ő mondotta: Ha nem én vagyok magamért, akkor ki van érettem? Ha meg én magamért vagyok - akkor mi vagyok én? És ha most nem, hát mikor?" (Atyák, 1, 12-13-14).

 

 Hillél és Sámmáj, az utolsó "páros". Heródes király idején, kb. 100 évvel a Szentély pusztulása előtt vezették a Synhedriont. Hillél anyai ágon Dávid király leszármazottja volt, s Babilóniából ment Jeruzsálembe, hogy ott Smájától és Ávtáljontól Tórát tanuljon.

 

   A Talmud egy helyen elárulja, hogy ez idő tájt Hillél igen szegény volt, favágással kereste kenyerét, és napi keresetének felét oda adta a Tanház kapusának, csakhogy az beengedje őt Smájá és Ávtáljon Tóra-magyarázatát meghallgatni. Egy hideg téli pénteken, amikor nem keresett semmit, és így nem engedték be, hogy ne mulassza el az aznapi tanulást, felmászott a Tanház tetejére a meleg kémény mellé, s onnan hallgatta mesterei szavait. Annyira belefeledkezett a tanulásba, hogy másnap reggel teljesen átfagyva és hóval borítva találtak rá. Kiásták a hóból, megmosdatták, olajjal bekenték, és a kályha mellé ültették. Ekkor azt mondta Smájá Ávtáljonnak: Ez érdemes arra, hogy megszegjék érte a szombatot... (Joma, 35)

                                    ***

 

Hillél - mondhatni - szinte puccsszerűen lett a Szinhedrion elnöke. Smájá és Ávtáljon halála után a szintén babilóniai származású Bné Btéra család tagjai töltötték be a Szinhedrion vezetői tisztségeit. Történt azonban, hogy egy halachikus problémát - nevezetesen azt, hogy a Pészáh-áldozat bemutatása, feljogosít-e a szombat megszegésére vagy sem - nem tudtak megoldani. Végül is Hillél adta meg a megfelelő és helyes választ, mire a Bné Btéra család tagjai önként visszavonultak, és Hil1él javára lemondtak magas tisztségükről.

 

   Hil1él szerénységéről és tűrelméről legendákat meséltek. Fenti mondását ("légy Áron tanítványai közül") saját életében is megvalósította. Sámmájjal ellentétben, aki szigorú és indulatos ember hírében állt, ő megértőnek bizonyult. Ha valakit Sámmáj elutasított, mert kérését szemtelenségnek, kérdését okvetetlenkedésnek tartotta, az Hil1élnél meghallgatásra talált.

 

Ismert az a történet, amikor egy, a zsidóságba betérni szándékozó ember arra kérte Sámmájt, hogy olyan gyorsan folytassa le a szertartást, ameddig féllábon tud állni. Sámmáj elkergette őt e példátlan szemtelenség hallatán, mire az ember azonnal Hil1élhez fordult kérésével. Hil1él nem botránkozott meg, hanem azt mondta: rendben van, betérítlek. A zsidóság lényege - közölte a prozelita-jelölttel - az, hogy ami neked rossz, azt ne tedd barátoddal sem. Ez - egyetlen mondatba sűrítve - a zsidó élet filozófiája. A többi már csak ennek a részletezése. Most pedig eredj, és tanulmányozd ezeket. (Sábát, 31)

 

                                  ***

 

    Hil1él nemcsak szerény, de alázatos is volt. Történt, hogy két ember fogadást kötött, melyikük képes Hil1élt kihozni a béketűrésből. Amelyiküknek ez sikerül, annak 400 arany üti a markát. A fogadást követő pénteken egyikük bezörgetett a fürdőbe, majd elkiáltotta magát: ki az a Hillél, melyik az a Hil1él? A Synhedrion elnöke ekkor kiment, majd megkérdezte: mit kívánsz, fiam? A Hil1él számára ismeretlen férfi erre azt mondta: Szeretnék kérdezni valamit. Kérdezz nyugodtan - válaszolt barátságosan Hil1él.

- Miért tojásfejűek a babilóniaiak? - tette fel kérdését az ember.

- Fontos dolgot kérdeztél, fiam - válaszolt komoly arccal Hillél, mintha ezt így is gondolta volna -, azért, mert nincsenek szakképzett bábáik.

 

    Hil1él visszament a fürdőbe, de a jelenet egy óra múlva megismétlődött. A férfi újból kihívta Hil1élt, és ismét feltett egy szándékosan értelmetlen kérdést (miért ferde a tarmuditák szeme?). Hillél ezúttal is nyugodt hangon, minden indulattói mentesen válaszolt. Hasonló módon még néhányszor lejátszódott ez a színjáték, de Hil1él csak nem jött ki a sodrából. Nem úgy az arcátlanul molesztáló ember, aki dühében még azt is "bevallota", hogy elvesztett 400 aranyat, mert nem sikerűlt őt felbosszantania... (Uo).

 

    Hillél alapította meg azt az zsidó fejedelemséget - miközben a Synhedrion vezetői tisztét is betöltötte -, amely párhuzamosan létezett a rómaiak fennhatósága alatt uralkodó Heródes, később az első és második Agrippa birodalmával, de fennmaradt és autonóm módon intézte a zsidók ügyeit a második Szentély pusztulása után is, több száz éven keresztül.

 

  "HilIél, Simon, Gamliél (az "Öreg"), és Simon (a második) - ők voltak Izrael fejedelmei a Templom fennállásának utolsó száz évében." (Sábbát, 16)

 

                                   ***

 

HilIél mondásait hol arameus nyelven, hol héberül örökítették meg. Sokat és sokan vitatkoztak azon, mi lehetett ennek az oka. A leglogikusabb magyarázatát a Torá Tmimában, rabbi Baruch Epstein, az ismert kommentátor adja. Eszerint Hillél azon szavai, melyeket a Tanházban a tanítványaihoz intézett héberül, míg az egyszerű emberekhez szólók arameusui hangzottak el, mivel abban az időben ez volt az általánosan beszélt nyelv.

 

Hillél oly nagy hatással volt a második Szentély utolsó periódusában élő zsidó népre, hogy a Talmud Mózeshez és Ezrához, az Írástudóhoz hasonlítja, mert ezekhez hasonlóan Hillél is fáradhatatlan terjesztője volt a Tórának.

A Talmud (uo.) egyébként a két tanaita viselkedését követendő példaként említi: "Bö1cseink azt tanították, az ember mindig legyen olyan szerény, mint Hillél, és ne legyen olyan szigorú és indulatos, mint Sámmáj". HilIél 120 évig élt. 40 éves volt, mikor eljött Babilóniából, majd 40 éven át tanulmányozta a Tórát, és életének utolsó harmadában - Sámmájjal együtt - a Synhedrion élén állott.

 

               BÉKE A HÁZASTÁRSAK KÖZÖTT

 

 Hillél tehát felszólította tanítványait, hogy legyenek Áron főpap útjának követői, aki" békeszerető, békére törekvő és emberszerető volt, aki közel hozta az embereket a Tórához. " Miért azt mondja HilIél, hogy légy olyan, mint Áron tanítványai, és miért nem azt, hogy légy olyan, mint maga Áron? - kérdi Mose Alsech.

 

   Azért - válaszolja -, mert ha már valaki nem lehet olyan, mint Áron, legalább járjon Áron tanítványainak nyomdokain.

 

Ávot dörabbi Nátán pontosan körülírja, miben nyilvánult meg Áron békeszeretete és békére való törekvése. Ez azt jelenti, hogy igyekezett betölteni, embertársai között a békéltető szerepét, mely cselekedetével a zsoltáros király - "törekedj békességre, és kövesd azt" - szellemében járt el. (Zsolt. 34,16) Keresd ott, ahol van, és fuss utána (szó szerint:"üldözd") bárhová, ahol található. Nátán rabbi azt is leírja, hogyan zajlott le ez az Áron-féle "békeüldözés":

 

"Amikor látta [Áron], hogy két ember veszekszik egymással, odament az egyikhez, és azt mondta neki: nézd, fiam, mennyire eszi magát a barátod, amiért megbántott téged. Azt mondja magában: jaj nekem, hogyan nézhetek most már rá, miután így viselkedtem vele? Szégyellem magam, amiért ennyire megbántottam őt! S addig beszélt hozzá, míg le nem lohadt a haragja. Miután ez megnyugodott, felkereste a másik haragost. Ahhoz is hasonlóan beszélt, mígnem az is megbékélt. Végül a két haragos egymás nyakába borulva kibékült..."

 

 Hasonló módon békítette össze a veszekedő házastársakat is.

Áron emberszeretetének az volt a célja, hogy ezáltal is közelebb hozza őket a Tórához, és rábírja őket a parancsolatok betartására. Mindez nemcsak a vallásos zsidókra vonatkozik, hiszen - vallotta a lubavitsi rebbe - azokat is szeretni kell, akik nem vallásosak. Ezeket is közel kell hozni, fölemelni,  a Tórához, és nem a Tórának kell leereszkedni hozzájuk , vagyis a zsidó embert  kell megnyerni, meggyőzni, hogy a Tóra szellemét elfogadja és kövesse.

 

Áron közvetett módon is hatott - eme tulajdonsága révén - az emberekre. Előfordult, hogy előre köszönt, és nagy tiszteletet tanúsított olyan ember iránt, akiről tudta, hogy "belseje nem olyan, mint a külseje", azaz képmutató módon többnek, másnak, jobbnak mutatja magát, mint amilyen a valóságban volt, mire az illető elszégyellte magát, és azt mondta magában: jaj nekem, ez az Áron azt hiszi, hogy én egy rendes zsidó vagyok, pedig ha tudná... ha tudna bűnös gondolataimról, és ismerné rossz cselekedeteimet, akkor szóba sem állna velem.

 

  Amikor valaki idáig jut gondolataiban, máris megbánja bűneit; magába száll, és jó útra tér.Erre mondja a próféta: "Békességben és becsülettel járt el velem, és sokakat visszatartott a vétektől". (Máláchi, 2,6).

 

                                      ***

 

"Aki nem gyarapítja tudományát - a Tórát, amit tanul -, az csökkenti azt." Hillél mondását akként kell értelmezni, hogy aki nem gyarapítja állandóan tudásá}, az elfelejti azt is, amit tanult. Aki nem halad előre, az visszafele megy..

 

  Rási azt a mondást, hogy: "Aki nem tanul Tórát, annak nincs létjogosultsága", úgy értelmezi, hogy aki nem tanít, azaz nem hajlandó tudását másoknak is átadni, az nem érdemli meg, hogy éljen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése