2011. január 23., vasárnap

HETI SZAKASZ -MISPATIM - 2011

                   IZRAEL TERMÉSZETES HATÁRAI

 

    "Megszabom határodat a Vörös tengertől a filiszteusok tengeréig és a pusztaságtól a folyóig (Rási: Eufrátesz). Kezetekbe adom az ország lakósait és kiűzöd öket magad elől. Ne köss szövetséget, se velük se isteneikkel..." (2 Mózes, 23, 31-32).

 

   Szakaszunk az első törvénygyüjtemény a Tórában a Tóraadás óta.  53 micva foglaltatik benne és ezek témája a legszélesebb sikon mozog. A rabszolgatartás szabályozásától a szociális gondozás (cödáká) előirásáig és az idegen szeretetétől a három főünnep regisztrálásáig. Itt, amikor az Ország elfoglalásáról van szó és az ott követendő viselkedésről – váratlanul és meglepetésszerüen közli velünk a Tóra, nem először,  az Ország ideális határait, amelyet , különböző formában, ötször megismétel. A Próféták könyveiben három alkalommal van szó a határokról.

 

Később, napjainkig, az országok határait háboruk illetve nemzetközi szerződések állapitották meg. Itt az ujonnan alakuló zsidó állam isteni igéretre alapozza létét és határai megállapitását a Tórára testálja. Ezek a határok, mint majd látni fogjuk, határtalanok: a mai Egyiptomtól a mai Irakig (Eufrátesz) terjednek és nem túloz, aki azt mondja hogy ezek a határok a gyakorlatban alig valósultak meg valaha és a zsidó felfogás ezt "Hilchátá lömösichá"nak tartja, azaz egy olyan eszményi határnak, ami majd a messiási korszakban, az idők végén fog megvalósulni.

 

    Abarbanel felveti a kérdést, hogy kerülnek a határok ide, ebbe a szövegkörnyezetbe? Hiszen a Tóra megállapitása itt nem deklarativ, hanem mint kész tényt közli velünk hogy ezek lesznek a határok? Válaszában azt mondja a nagy zsidó exegéta és államférfi, hogy mivel itt közli velünk a Tóra, hogy nem az összes kanaánita nép lesz egycsapásra legyőzve és eltávolitva, hanem fokozatosan, először a chivita, a kanaánita és a a chettita, de nem mind a hét egyszerre, mivel "nem egy év alatt űzöm ki őket előled, hogy ne legyen pusztává a föld és  ne szaporodjon el a mezei vad. (hanem) apránként űzöm ki előled..." (uo. 29-30) – ennélfogva kellett  tudni miről van szó, melyek az adott keretek amelyekben a zsidó állam müködni fog?

 

                                                                                 xxx

         Itt a Tóra nem mondja ki egyértelmüen hogy "a folyó" alatt az Eufráteszt kell érteni. Ez  azonban a kommentátorok egyöntetü véleménye. Kétségtelen hogy ezt arra az igéretre alapozzák, amit az Örökkévaló adott Ábrahámnak,  amikor a szövetséget megkötötte vele:

 

    "Ezen a napon kötött az Örökkévaló szövetséget Ábrámmal és ezt mondta: 'Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától  a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóig..." (1. Mózes,15, 18).

 

  

  Ha az "Egyiptom folyója" alatt a Nilust értjük, ahogy a legtöbb kommentátor érti (kivéve Száádját, aki az El-Aris patakra mutat), akkor a zsidó állam lenne a "két folyam országa". Ez messzemenően széles határ, amelynek szélessége majdnem mint hossza, mivel a földközi tengertől ("filiszteus tenger") az arábiai sivatagig terjedne. Itt ez egy deklarativ határ volt, az Ábrahámnak tett igéret keretében. Az ősatya maga meglehetősen szkeptikusan fogadta a "határtalan határ" igéretét. Őt inkább az érdekelte, lenne már egy fia aki örökölné. Ő elöbb azt az isteni igéretet szerette volna megvalósulva látni, amelyben annyian lesznek leszármazottai mint a csillagok (uo. 5). A határok majd azután.

 

Ámosz Cháchám, a "Dáát Mikrá" kommentátora szerint itt az Irás természetes, hegy és vizrajzi határokat ir elő Izraelnek: Két tenger, folyam és pusztaság. Ezzel együtt, mondja Á.Ch. ennek alapján nem-igen lehetne megrajzolni a Tóra adta határokat. Luzzatto szerint (akire Á.Ch. véleményét alapozza) a természetes határok azt a célt szolgálták, hogy távoltartsák a zsidókat a többi néptől (utalás a figyelmeztetésre hogy "ne köss velük szövetséget, se velük se isteneikkel..."). Kétségtelen – állapitja meg Luzzatto rezignáltan - hogy ha tartják magukat ehhez, az idők végéig élhettek volna országukban, ezeken a (természetes) határokon belül.

 

       Nachmanidés szerint az Örökkévaló fokozatosan igérte meg Ábrahámnak az országot; előszőr csak elvben, majd később részletezett határokkal.

 

                                                                               x x x

 

Ha egy pillanatra eltekintünk a határoktól, érdemes egy pillantást vetni, kik voltak Kanaán őslakói az izraeli invázió idején. Szakaszunkban a Tóra nem részletezi őjet, csupán "lakósok"ról beszél. A letöbb helyen hét  nép van emlitve: az emoriták, a chiviták, chettiták, periziták, a kanaániták, a jebuziták és a girgásiak. Ábráhámnál, a szövetség megkötésekor, tiz népet sorol fel a Tóra, az előbbieken kivül a Kéni, Knizi és Kádmoni. A hagyomány szerint ez a három, amely nem  volt jelen a honfoglaláskor, az idők végére maradt, amikoris  az emlitett határ, amely most csak elméleti, aktuális lesz.

 

    Bölcseink Ammonnal, Moávval és Edommal azonositják ezt a három népet (Rási, Brésit rábbá alapján). Luzzatto szerint ez három őskori nép, amelyek  léteztek Ábrahám idejében, de  később kihaltak.

 

    "Háktáv vehákábálá" (rabbi J.Z. Mecklenburg), Noé nemzetségéből vezeti le ezt a három népcsoportot – akik Kanaán (Noé unokája) leszármazottai voltak. Eredeti nevük: Árvádi, Cámri és Chámáti. Szerinte a többi Noé unokát azért nem emlitik, mert azok nem laktak az Országban. Jósua könyvében csak hat népet emlit – a Girgásit nem, mert az önkéntesen elvonult és letelepedett Kartágóban.

 

                                                                             xxx

 

      A legrészletesebb határismertetés Mózes negyedik könyvében található, ott ahol – a negyvenéves vándorlás végefelé – az invázióra készült a nép. Itt már lehetne térképet rajzolni – irja Ámosz Cháchám – ha be tudnánk azonositani az emlitett helységneveket. Ott nincs emlitve az Eufrátesz, sem a Nilus, sem Kanaán népei, akiknek országát a héberek örökölték. Ehelyett itt van "Egyiptom patakja" és a "chámáti út", amely az északi határt jelzi. Itt a "filiszteus tenger" helyett a "nagy tengert" (Jám Hágádol) találjuk.

 

Dr J.Z. Moskovits (zl), a pesti rabbiszeminárium végzette és későbbi professzora, aki a Dáát Mikrá "Bámidbár" kötetét kommentálta – észrevételezte a különbséget a különböző határverziók között. Szerinte az Ábrahámnak adott határigéret Erec Jiszráélra vonatkozik (és ez nagyobb) ,mig a Mózes negyedik könyvében leirt határvonál Kanaán országára van szabva és ez kisebb, szükebb. Hasonló felosztást találunk a modern Olám Hámikrában is.

 

Abban majdnem mindenki megegyezik, hogy sem a nagyobb sem a kisebb  verzió nem felel meg a gyakorlatban a tényleges izraeli állam határainak. Ezzel szemben áll a  hagyomány álláspontja, mely szerint Dávid és Salamon királyságának idején az ország határai elérték az igért határok nagy részét, ha nem is egészét. A Krónikák könyvéből (1, 5, 9-10) kitünik hogy Saul király idejében a Reuvéniták egész az Eufrátesz partjáig jutottak el portyáik során, mert nagyok sok jószáguk volt.

 

     Uzijáhu, Jehuda királya és Jerovám ben Jóás, Izrael királya is igen nagy terület felett uralkodtak, "de  a területek határai nem álltak összhangban a Tóra által körülirt határokkal " (Ámosz Cháchám szakaszunkban).

      

 A Midrások és ujabbkori hagyományos kommentátorok szerint az igéret határai csak a messiási korban lesznek valorizálva, "mivel ezidáig nem találtuk hogy Izrael határai a Nilustól az Eufrátesig terjedjenek (és mivel hiszünk az isteni igéretben) tehát azt kell mondanunk hogy ez a jövő zenéje (Midrás Hágádol és Pszikta Zutrata (Lekách Tov).

 

    Jellemző és figyelemre méltó, hogy még ahol és amikor a Tóra egy prózai kérdésről beszél, mint az ország határai – ott is hangsulyozza nem barátkozni, nem szövetséget kötni az ország népeivel. Vagyis: nem azonosulni, nem asszimilálódni, és nem beolvadni.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése