2012. január 31., kedd

 

 

MAGYAR ZSIDÓ VALÓSÁG

 

RÖVID GYORSHIR, KOMMENTÁR HOLNAP

EMIH – ÉVI 150 MILLIÓ (ÉVENKÉNT 10% NÖVEKSZIK);

ORTH. – ÉVI 190 MILLIÓ  - A KÉNYSZER EGYEZKEDÉS;

ZOLTAI TÓLÓKOCSIS TÜNTETÉSSEL FENYEGET A PARLAMENTNÉL

 

Vége  a huza-vonának, vége az időhúzásnak. A Mazsihisz kénytelen-kelletlen belekényszerült a kormány által kezdeményezett egyességbe:

Már januártól az Emih évi 150 millió forintot kap, ami évente 10 százalékkal növekszik, mig  az ortodoxia évi 190 milliót.

 

A kormány folyósitja az első negyedévet – még mielőtt a Mazsihisz rendkivüli közgyúlése ezt elfogadná.

 

A kormány magáévá tette az Emih követelését: a pénz nem a Sip utca "adománya", hanem a kormány által átutalt legitim támogatás az alternativ zsidó közösségeknek.

 

Az elhúzodó tárgyalásokon a Sip utca képviselői több cirkuszi előadást kreáltak. Az örökös üvig tólókocsis tüntetést helyezett kilátásba a parlamentnél.

 

A Sip utca megpróbál nyomást gyakorolni az ortodoxokra, maradjanak tagszervezet, ami ellen a világ nagy ortodox rabbijai tiltakoznak-

 

   (Folytatás és részletek holnapi számunkban)-

AZ ERETNEKEK ÉS TALPNYALÓIK ELLEN!!

A TALMUD BÖLCSEI

 

               AKI "MEGÁLDOTT A" A BESÚGÓKAT

 

   A zsidó ember, aki naponta háromszor imádkozik, a Smone eszré, a Tizennyolc Áldás imában minden alkalommal kemény szavakkal emlékezik meg a besúgókról és az eretnekekről: "ne legyen reménységük", s "néped ellenségei mihamarabb irtassanak ki. . ."

 

 Az "eretnekek áldását" minden imakönyvforgató ember ismeri, de kevesen tudják, ki a szerzője ennek az "áldásnak", amely tartalma. szerint inkább átoknak mondható. (A héber eufemizmus "áldásnak", bráchának mondja az átkot, mint ahogy "nagyotlátónak", szági náhornak mondja a vakot.)

 

   A Talmud Smuél HáKátánt, vagyis "a kis Smuélt" nevezi meg szerzőként., Ki volt hát ez a Smuél: vajon miért hívhatták "kicsinek"? Az sem érdektelen, hogy kik lehettek a "besúgók és eretnekek", akik miatt ez a különleges részlet bekerült a napi imába. . .

 

   Az általánosan elfogadott vélemény szerint Smuél a jávnei tanaitanemzedék első soraiban foglalt helyet, az "áldást" pedig a Templom pusztulása utáni első nemzedék vette föl az imarendbe. A neves történész, a Talmud-bölcsek életének és munkásságának egyik legalaposabb ismerője, A. Hyman azonban mást mond.

 

    Szerinte Smuél HáKátán a Templom pusztulása előtt hatvan évvel elhunyt nagy Hillél tanítványa volt. Ezt a Jeruzsálemi Talmudból vett idézettel támasztja alá:

"A bölcsek egyszer összejövetelt tartottak a jerichói Bét Gérá padlásán.

Égi hang szólt hozzájuk: »Kettő van köztetek, aki érdemes az égi sugallatra, az egyikük Hillél. . .

   « A bölcsek összenéztek, és mind azt gondolták, hogy Smuél HáKátán lehet a másik. Később, már Jávnéban, egy újabb tudós-összejövetelen hasonló történt. Akkor ezt hallották: »Ketten érdemesek közületék az égi sugallatra, az egyikük Smuél HáKátán. . . « Örven-

deztek, mert bebizonyosodott, hogy jól »tippeltek«. . . " (Jeruzsálemi Talmud, Szotá traktátus végén.)

 

** *

  

Eszerint tehát Smuél fiatal korában Hillél tanítványa lehetett, s mestere halála után, még a Szentély idejében került Jávnéba. Hyman szerint ugyanis Jávnéban már a római ostrom előtt is létezett egy zsidó szellemi központ, mivel az előrelátó bölcsek rabbinikus bíróságot hoztak létre ott, és sok Talmud-tudós is oda költözött még Jeruzsálem pusztulása előtt.

 

    Ezért mondta Jochánán ben Zákkáj Vespasianus római hadvezérnek, a későbbi császárnak: "Add nekem Jávnét és bölcseit!" (Gitin 56.) A Talmud elbeszélése szerint Rábbán Gámliél egyszer titkos tanácskozásra hívott hét tudóst, hogya zsidó naptári év meghoszabbításáról beszéljen velük. Amikor összegyűltek, észrevette, hogy nyolcan vannak a vendégek. Megkérdezte, hogy melyikük jött hívatlanul.

 

     Smuél HáKátán fölállt: "Én jöttem hívás nélkül, mert egy halachikus kérdést akartam föltenni. . . " Később kiderült, hogy nem is ő volt az, aki kéretlenül betolakodott az összejövetelre, de magára vállalta, mert nem akarta megszégyeníteni az illetőt. Gámliélnak tetszett a kiállás, és azt mondta: "Ülj le, fiam! Ide való vagy te, csak hát ebben a kérdésben a meghívott bölcseknek kell dönteniük. . ." (Szmáchot 8.)

 

   A besúgók és eretnekek elleni "áldás" megalkotására szintén Jávnéban került sor, és Hyman szerint ez is azt bizonyítja, hogy mindez a nagy nemzeti szerencsétlenség, a churbán előtt történt. Ekkor vált ugyanis igen aktívvá az új, keresztény csoportok mozgolódása, akiket a zsidó hagyomány az "eretnek", minim jelzővel illet, és a talpnyaló besúgás is virágzott, akárcsak  a diktatorikus rendszerek idején. . .

 

A "Kicsi" elnevezés eredetéről különböző véleményeket ismerünk.

Egyesek szerint azért hívták így, mert szerény volt. Mások úgy gondolják, alacsony termetű lehetett, vagy egyszerűen csak a beceneve volt a kedves jelző.

 

   Smuél szent ember hírében állott. A háláchában úgyszólván semmi sem maradt fenn tőle, az ággádában azonban annál több. Innen tudjuk, hogy például ha esőért imádkozott, azonnal elkezdett esni.

     

Egyszer csúf fertőzést kapott, a Talmud szerint éhezés vagy vétkes kapcsolatok következtében. Imádkozott, hogy bizonyosodjék be, nem a saját hibájából betegedett meg - s azonnal meg is gyógyult. . . (Sábát 33).

 

    Halála előtt megjövendölte, hogy nagy bajok következnek a világra, a nép öldöklés és fosztogatás áldozatává lesz, Simeon ben Gámliél és Jismáél ben Elisá, a főpap pedig meg fog halni (Szotá 48). Így is történt:mindketten a római terrornak estek áldozatul.

                                     

                                                                * * *

 

Smuél HáKátán - aki elsőként használta a "Világ Ura", Ribono SeI Olám nevet (Ocár Jiszráél) - utódok nélkül halt meg, Hyman szerint körülbelül nyolcvanéves korában. Koporsójába kulcsait és noteszát is melléje helyezték. Így siratták: "Jaj, ez a szerény, jaj, ez a chászid: jaj, hogy meghalt HilIél tanítványa!" Rábbán Gámliél és rabbi Eliézer Így gyászolta: "Ez érdemes arra, hogy sirassák, ez érdemes arra, hogy gyászolják! Ha a királyok meghalnak, koronájukat fiaikra hagyják, Smuél pedig a világ minden kincsét magával vitte!" (Szmáchot 8).

 

2012. január 30., hétfő

ÚJ KRAUS KÖNYV KÉSZÜL:

 


IRÁNYTÜVEL - A TALMUD TENGERÉN

Ideiglenes munkacim (Ősi forrás (23) a zsidó tudomány felső fokáról

 

                                              SYNOPSIS


 T  a l m u d.


 

Ki nem hallotta ezt a szót?

 

És ki tudja, hogy mit jelent, mit takar?

 

Azt mindenki "tudja", hogy ez valami zsidó dolog  és valami nagy titkot sejtenek mögötte. Professzionális antiszemiták, akik pedig ebből élnek, SZINTÉN  csak rossz, hamisitvány forditásokból szemezgetnek, de tulajdonképpen fogalmuk nincs miről beszélnek.

  

   Nemzsidó ügyvéd-jelöltek világszerte Talmud kurzusokat vesznek, mert úgy "tudják", hogy ez erősiti az agyat, az analitikus készséget. Dél-Koreáben nemrég elhatározták a T. kötelező oktatását az iskolákban és e célból Izraelhez fordultak, segitsenek nekik egy reprezentáns kötetet leforditani a koreai nyelvre, mert úgymond, "megtudták", hogy ettől "olyan okosak a zsidók". Ezt ők nem pejorativ mondják, mert náluk nincs kereszténység és igy antiszemitizmus sincs.

                                                            * * *

      Akkor most mi is a Talmud?

 

     Mondhatnók, hogy egyfajta protokolok összessége, amelyek több évszázad halachikus vitáit foglalják össze, mind Babilóniában mind Erec Jiszráélban, amelyekből aztán az állandóan fejlődő és bővülő halacha kijegecesedett; mondhatnók hogy a zsidó Tóra-ismeret és tudomány tárháza, amelyben létfontosságu témák váltogatják egymást aggádikus legendákkal és néhol szarkasztikusan humoros elbeszélésekkel; mondhatnók hogy a Talmud mint a szóbeli Tan letéteményese egésziti ki a Tórát , az Irott Tant és igy annak szentség jegyeit is magán viseli.

 

    Mondhatnók – és mondjuk is – hogy mindez és ennél sokkal több,

ahogy rá vonatkoztatják a Tóra azon megállapitását, hogy "ez a ti bölcseségetek és értelmességetek a népek szemében" (5. Mózes, 4, 6) - - - היא חכמתכם   ובינתכם לעיני העמים

 

   Mindez igaz és ennél  még sokkal több.

                                                              ***

      A Talmudot leforditani bármely európai nyelvre, úgy hogy érthető is legyen, sokak ha nem is mindenki számára – egy reménytelen vállalkozás, amely egy 50 tagu tudományos kollektivát és legalább két emberöltőt igényel.

 

Magyarra leforditani – képtelenség.

 

Az eddig létező magyar "forditások" inkább ferditések (egy-egy jámbor kisérlet egyes legendás részek (elbeszélések-Ágádták) leforditására, nomeg Luzsénszky Alfonz antiszemita hamisitvány gyüjteménye, amiért az elkövetőt annak idején a Horthy biróság elitélte. Németül létezik a komplett Goldschmidt forditás, ami a  maga nemében nem rossz és kutatóknak kisegitő mankóként szolgálhat és Amerikában léteznek az Artscroll forditások (Shottenstein), amelyek szakértők szerint megközelitik a kivánatosat.

 

    Ez a könyv nem kivánja  megvalósitani a lehetetlent, nem szándékozik leforditani a Talmudot, csupán izelitőt adni belőle, hogy az intelligens olvasó tudja miről beszél és a zsidó olvasó megtudja belőle, miért vádolják a potenciális gyilkos-jelöltek őt, szüleit és gyermekeit azzal a "forgatókönyvvel" amely a nemlétező "Cion bölcseit", úgymond szolgálta.

 

       Ez  a könyv, amelyben "szabaduszni" vagy "csónakázni" próbálok tanitani a Talmud tengerén - iránytűvel - egy ismeretterjesztő kötet lesz, (mint minden eddigi magyarnyelvü könyvem); a háttér, a metódika, a tárgyalási módszer ismertetésével, valamint a talmudi fogalmak közkinccsé tételével és a Talmud bölcsek jellegzetes mondásainak reprezentativ gyüjteményével.

 

   Ebből a könyvből megtudja az érdeklődő olvasó, hogy:

 

   * Két Talmud van, egy babilóniai és egy Erec-jiszraéli, az előbbi az ismertebb, dominánsabb, többnyire arameus nyelven iródott, mig az utóbbi héber nyelvü, kevésbé ismert, egyszerübb és kevesebb benne a skolasztikus vita.

 *  Az is kiderül az olvasónak, hogy kik voltak a talmud művelői, a tanaiták és amoriták nemzedékei; melyek voltak azok a demokratikus(!!) eszközök, amelyek segitségével a kötelező Halachát* megállapitották és az egyénieskedő magánvéleményt annullálták (mivel a többség dönt!); miként folytak le a Szánhedrin (Synhedrion) tárgyalásai; kik lehettek tagjai, stb. stb.

 

                                                     * * *

 Nem tudom mikorra igérhetem a könyv megjelenését. Ha élek és Isten erőt ad – amikorra kész leszek vele és amikor a kiadó kiadja. Előre láthatólag egy éven belül. Csak azt merem remélni, hogy "sirja" nem irósztalom fiókja lesz.

 

    Naftali  ben Dvora Kraus

        Rechovot, Israel,

a világteremtés 5772. évében

        (2012.  január 1.)

                                  ------------------------------------------------------------

                                   

 

                                                                                       0 12 -  HETI HÁFTÁRA - BÖSÁLÁCH

 

 EGY HARCOS PRÓFÉTANŐ

                                                        

 "Királyok jöttek, harcoltak, ugyancsak harcoltak Kánaán királyai Táánáchnál, Megiddo vizénél, de egy darab ezüstöt sem vettek el. Az égből harcoltak a csillagok, pályájukról harcoltak Siserával. A Kison patakja elsodorta őket, az ősi patak, Kison patakja. ... Így vesszen el, Örökkévaló, minden ellenséged! De akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a kelő nap az ő erejében." (Bírák 5:19 21., 31.)

Az idő: Erec Jiszráél hőskora. Mózes meghalt, Jósuá elfoglalta az Ígéret Földjét, és felosztotta a héber törzsek között, majd ő is megtért őseihez. Király nincs, központi hatalom nincs: minden törzs   magának él, "magának csinál szombatot".

    "Mindenki azt csinálta, amit jónak látott" - jegyzi meg keserűen a Bírák könyvének szerzője, a hagyomány szerint Sámuel, a próféta. Ez ős-demokrácia,  ami ősanarchia képét ölti.   Izrael törzsei csak akkor egyesülnek egy-egy bíró vezetése alatt, amikor nagy külső veszély fenyeget, azután egyhamar minden visszazökken a régi kerékvágásba. A külső veszély hatására a sínai hagyományok is felélednek, hogy azután újra és újra a környezet bálványimádó kultúrája vegye át az uralmat az asszimilációra hajlamos héberség tudata fölött.

Amikor történetünk elkezdődik, Debóra, Lápidot felesége, már a prófétanői "tisztséget" viseli. A szövegkörnyezet arra enged következtetni, hogy inkább bírónő lehetett, karizmatikus személyiség, akinek tekintélye elengedhetetlenül szükséges volt a nemzeti összefogáshoz és a győzelemhez.

* * *


Az előzmények megértéséhez el kell olvasnunk azt a négy mondatot, amely nem szerepel a háftárában: "Izrael fiai Éhud halála után ismét azt tették, amit rossz az Örökkévaló szem
ében. Ezért őket az Örökkévaló Jávinnak, Kánaán királyának a kezére adta, aki Hácorban uralkodott. Hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Chároset Gojimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az Örökkévalóhoz, mert Jávinnak kilencszáz vas harci kocsija volt, és húsz esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait." (Bírák 4:1 3.)

   Éhud ben Gérá, Binjámin törzséből, volt az előző "ad hoc" bíró, aki egy huszárcsínnyel felszabadította a népet a moábita elnyomás alól. Utána nyolcvan esztendeig csönd volt, majd Éhud halála után rövid ideig Sámgár ben Ánát bíráskodott. Ezután újfent "rossz fát tettek a tűzre" vagyis megpróbálták a politikai szélcsendet asszimilálódásra felhasználni , és ezzel azonnal elvesztették az Erec Jiszráélhoz való jogot: bekövetkezett a kánaánita elnyomás.

* * *


Mint az Írás szövegéből kiderül, a felszabadító háború kezdeményezője és értelmi szerzője Debóra volt. A bíró-próféta asszony Bárákot, az újsütetű népfelkelő vezért (aki a Midrás szerint a férje volt) elküldte Isten nevében, hogy Náftáli és Zvulun törzséből gyűjtsön össze tízezer harcost a Tábor-hegynél. Debóra ekkor prófétál is: isteni ígéretet közvetít Báráknak, mondván, hogy az Örökkévaló elébe tereli Kison patakjához Siserát, harci kocsijaival és seregével együtt, és kezére adja.

    Bárák ben Ávinoám egy feltétellel hajlandó kötélnek állni: ha Debóra vele megy. Jehudá Elizur Dáát Mikrá jában ezt úgy értelmezi: Bárák a prófétanő jelenlétében bizonyítékot látott arra, hogy a jóslat valóban isteni sugallatra történt, és a kezdeményezést biztos siker követi, hiszen az egyszerű izraeli parasztoknak a jól kiképzett kánaáni hadsereg és harci kocsijai ellen kell majd harcolniuk.
 

   Debóra hajlandó hadba szállni Bárákkal együtt, de előbb szarkasztikusan megjegyzi: "Jó, megyek. De nem fog dicsőségedre szolgálni, ha az Örökkévaló egy nő kezére adja Sziszrát..."

* * *


A harc - amelyről csak később derült ki, hogy sorsdöntő volt, és a zsidó honfoglalás befejező akkordja lett  - eldőlt, még mielőtt elkezdődött volna. Az Írás szűkszavú "hadijelentése" szerint "Az Örökkévaló pedig megzavarta Siserát összes harci kocsijával és egész táborával együtt Bárák fegyvere előtt annyira, hogy Sisera leugrott hadi szekeréről, és gyalog futott el." (Bírák 4:15.)

     A Midrás szerint amit a klasszikus kommentátorok is idéznek, a kánaánita hadvezér furcsa hangokat hallott, mintha egy nagy sereg jönne szembe vele; hatalmas forróság öntötte el a páncélba öltözött harcosokat. "A csillagok fénye-melege fűtötte föl a páncélt és a harci szekereket, s amikor a kánaáni harcosok bementek a Kison-patakba, hogy lehűtsék magukat, a felduzzadt patak elsodorta őket" írja Mecudát Dávid , és ez elég volt ahhoz, hogy megfutamodjanak.

     A modernebb kommentátorok Josephus Flaviust idézik, aki a zsidó szájhagyományra hivatkozva azt mondja, hogy hirtelen szélvihar és záporeső duzzasztotta föl a Kison-patakot, és sártengerré változtatta a környékét. Ez halálos csapdát jelentett a nehéz páncélt viselő kánaániaknak, akik a visszavonulásban kerestek menedéket, de a könnyűlábú zsidó parasztok üldözőbe vették és megsemmisítették őket. Jusson eszünkbe, hogy Zvulun és Náftáli törzse vett részt az ütközetben: azé a Náftálié, akit apja, Jákob, szarvashoz hasonlított... (Jehudá Elizur: Dáát Mikrá)

* * *


A győzelem befejező jelenete egy asszony lélekjelenlétéről tanúskodik. Sisera a közelben táborozó kénita Chever sátrába menekült. Chever felesége, Jáél, barátságosan fogadta,  tejjel itatta, betakargatta - majd megölte. Amikor az ellenséget üldöző Bárák odaért, Jáél beinvitálta, mondván: "Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel!"

    A háftárá második részében szereplő győzelmi énekben Debóra dicséri Jáélt, aki a  "legáldottabb a sátorlakó asszonyok közt" (Bírák 5:24.) , amiért eltette láb alól az ellenséges hadvezért. Abarbanel megkérdőjelezi Jáél cselekedetének erkölcsi alapját, és semmitmondó érvekkel próbálja azt megmagyarázni. Jellemző zsidó apologetika J. H. Hertzé, aki "találékony és ügyes pogány kénita asszonynak" nevezi Jáélt, akinek tette "a békeidők mértéke szerint... kegyetlen árulásnak lenne minősíthető". Málbim elhatárolja magát Abarbanel erkölcsi fenntartásaitól, mondván, hogy a kéniták törzse amelynek tagjai Jitrótól, Mózes apósától származtatták magukat, zsidónak számított, és "hogyne vett volna részt népe és Istene harcában!" (Málbim: Bírák 4:17.)

 

      Bölcseink szerint Jáél istenfélő nő volt, akit az ősanyákhoz hasonlítanak. Rási a győzelmi ének egyik versét úgy értelmezi, hogy Jáél is bíráskodott Sámgár ben Ánát idejében. Több Midrás arra utal, hogy Sziszrá erőszakoskodott és Jáél ezért ölte meg (Midrás HáGádol, B'résit 23.).

    Ezt a háftárát B'sálách szombatján olvassuk, mert Mózesnak az egyiptomi kivonulás után zengett győzelmi énekével párhuzamos

 

2012. január 29., vasárnap

HETI SZAKASZ - BÖSÁLÁCH 2012

A  CSODÁLATOS MENNYEI KENYÉR

 

         "És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Ime, én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép és szedjen naponként, egy napra valót - - - Reggelre kelve pedig harmat hullott a táborra körös-körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat – finom szemcsés dolog maradt a puszta földjén, mint valami finom dara. Amikor meglátták ezt Izrael fiai – azt kérdezték egymástól: mi ez? - -  Mózes megmondta nekik: ez a kenyér, amit az Isten ad nektek eledelűl - - -"

 (2. Mózes, 16, 4-15).

 

Sokszinü szakaszunk egyik legtartósabb epizódja, csodája... az "égi kenyér", vagyis a manna. Ugyanis – a Sástenger csak egyszer vált ketté és az üldöző egyiptomi hadsereg is csak egyszer fulladt bele. A fürjek által megoldandó húsellátás is egyszeri volt csupán (másodszorra már büntetésként jelentek meg a kövér, zsiros madarak – lásd  4. Mózes, 11, 31-35 ). Amálék támadása és legyőzése is egyszeri epizód volt csupán.

 

Ezzel szemben a "mennyei kenyér", vagyis a manna, negyven éven keresztül kisérte a népet, amig lakott területre érkezett Kanaánban. Negyven éves logisztika – nap mint nap, hatszor egy héten, ha esik ha fagy.

 

Kétségtelen hogy a manna eredetileg ideiglenes megoldásként kezdődött, hiszen az isteni tervek szerint, a Tóra adás után és az ideiglenes Hajlék felépitésének befejeztével, vagyis a második év elején, már be kellett volna menniök Kanaánba hogy elfoglalják öröküket. Azonban, ahogy az nálunk  lenni szokott , nincs állandóbb az ideiglenesnél és igy az ideiglenes manna negyven évig kitartott.

 

        Még mielőtt rátérnénk a dolog lényegére és megállapitanánk mit (nem) tudunk a mannáról – lássuk milyen "mellékes" tanulságokat voltak kénytelenek a rabszolgaságból kiszabadult eleink a mannából levonni.

 

   Először is a manna, illetve annak elosztási rendszere, a hitet volt hivatva erősiteni. Mivel naponta csak az aznapra elegendő mennyiség esett le és tárolni nem lehetett mert megromlott – a kishitü nép állandó létbizonytalanságban leledzett, mivel nem tudta mit fog másnap enni. Biznia kellett abban, hogy az Örökkévaló, aki ma adott mannát – fog holnap is adni.

 

  Erről van egy nagyon szép midrási példázat egy királyról, aki apanázsát fiának egyszer egy évben szokta átadni. "Természetes", hogy az ifju herceg egyszer évente jött látogatni édesapját, aki elhatározta hogy ezentul naponta fogja a fiatalúr az apanázst megkapni...

 

   Továbbá, ami nem kevésbé fontos, a manna megtanitotta és valósággal rákényszeritette a zsidókat a szombat megtartására. Ugyanis, szombaton nem esett "mannaeső" és pénteken dupla adagot kellett szedni, hogy szombatra is legyen. Bár egész héten a másnapos manna megromlott és kukacos lett – szombaton a manna friss maradt. Aki nem szedett duplán pénteken – éhesen maradt szombaton. Azok a hitetlen Tamások, akik szombaton kimentek szedni mannát – üres kézzel tértek vissza. Nem volt.

 

Ennél szemléltetőbb tanitást nem lehet elképzelni. Hatásosabb mint bármilyen tilalom.

 

Igy ment ez nem egy-két hétig, hanem negyven esztendőn keresztül. A manna égi ellátását a világon semmi nem szakitotta meg. Sem az aranyborju vétke, sem a kémek kishitü, defetista jelentése – ami a negyvenéves sivatagi barangolás büntetését eredményezte – sem a Korách lázadás, nem  idézték elő a logikusnak tünhető szankciót: a manna-ellátás felfüggesztését.. A manna "ment", illetve jött, naponta. Ellátása folyamatosabb volt mint a vizellátás: tény hogy gyakran panaszkodtak és követeltek vizet – de nem kenyeret.

 

     Itt-ott morogtak, hogy a manna túl légies, "unalmas"  - ami nem csoda – de azért ették rendületlenül.

 

                                                     * * *

     Nos, mi volt tulajdonképpen az a bizonyos manna? Amit a Tóra egyszer olyan izünek titulál mint a  mézeslepény, másszor  meg mint az olajos pogácsa.

 

Az igazság az, hogy nem tudjuk. Itt a legracionalistább exegéta is felemeli a kezét, "megadja magát" és azt mondja hogy ez egy isteni csoda volt, amit nem értünk a mai napig. Minden  magyarázat mint természeti jelenség -  sántit.

 

   Mivel nincs racionális magyarázat – jönnek a Midrások. Nemcsak maga a manna jövetele 40 éven keresztül volt a csoda – hanem rengetg csoda  történt a mannával és körülötte, használat közben is. Elsősorban az, hogy mindenki azt az izet érezte benne amit akart, vagyis ha valaki a manna evése közben töltöttkáposztára gondolt – akkor azt érezte, érzékszervei által, hogy töltöttkáposztát eszik. Csecsemők az anyatejjel mintha mézet szivtak magukba, a fiataloknak olyan volt mint a kenyér és az öregeknek mint az olajos pogácsa. Azonkivül a manna légies volt, nem tartalmazott salakot és ennélfogva, aki csak azt ette – nem kellett üritenie. Később a panaszkodó héberek ezt is kifogásolták...

 

             Ha csak azt ették – de nem csak azt ették. Aki azt hiszi hogy negyven éven keresztül kizárólag a légies mannán éltek – jócskán téved. Először is tudjuk, hogy jószáguk, barmuk volt sok, tehát aki nem sajnálta magától, az húst is ehetett. Másodszor, Bölcseink szerint a Midrásokban, a hosszu úton "a népek kalmárai" kisérték a vándorló zsidókat és adtak el nekik,  jó pénzért, minden jót, élelmiszert, ruhákat, stb. Pénzük pedig volt bőven – erre soha nem panaszkodtak – egyrészt az egyiptomi "kölcsönből", másrészt pedig a tengerparton kifosztott egyiptomi hadfiak zsákmányából ("Bizát Hájám").

 

                                                              * * *

         A manna csodás mivoltát mi sem bizonyitja jobban, mint az, hogy maga Mózes, isteni utasitásra, meghagyta Áronnak, tegyen félre egy üvegcsében egy kevés mannát és tartsa azt a Hajlékban, hogy ez legyen bizonyiték a következő nemzedékek hitetleneinek, hogyan élelmezte az Örökkévaló a zsidókat a pusztában.

 

 Az Irás nem számol be sehol sem, mi történt a gyakorlatban ezzel a mannát tartalmazó szelencével. Azonban, egy félreolvasható jeremiási vers alapján, a Midrás beszámol a csoda folytatásáról:

 

"Amikor Jeremiás próféta arról moralizálta a népet, hogy miért nem foglalkozik a Tórával – a nép egykedvüen válaszolta, hogy  nem hanyagolhatja el munkáját, hogy Tórát tanuljon, mert akkor miből fog élni, mit fog enni? Ekkor Jeremiás elővette és megmutatta nekik a mannás szelencét, majd azt mondta: látjátok, ezzel  lakatta jól őseinket az Örökkévaló, amikor a pusztaságban a Tórát tanulták..." (Midrás mechilta, Vájiszá, 5).

 

                                        ***

                                                

       Mindig voltak exegéták, akik megpróbálták a manna rejtélyét megfejteni. Luzzatto emlit a szináj sivatagban  található egy bizonyos gyantafajtát, ami a tamariszkus fákból folyadék formájában jelentkezik és orvosságként használják "és voltak bölcsek akik hittek abban hogy ez a levegőből kerül a fákra...", azután emlit bizonyos korriánder magvakat  (héberül kuszbár – "Coriandrum sativum"), amelyek fehérek és magas zsirtartalmuak. Ezek kerek lenmagok, amit Rási is emlit.

 

     Ibn Ezra, akárcsak Luzzatto, nyilt csodáról beszél és élesen vitázik egy Chivi nevü karaitával,aki mindenféle "tudományos" elméletekkel próbálta aláásni a manna isteni eredetét.

 

Dáát Mikrá szerint, a Tóra szándékosan beszél röviden ezekről a csodákról és nem részletezi őket. Aminek egy egész nép – több milliónyi ember – szem és fültanuja volt, akárcsak a Tóraadásnak, azt nem kell részletezni. Aki tagadni akar – az amúgy is megtalálja "tudományos" alapját tagadásának.

 

                                               * * *

            A manna elleni zúgolódásokat az emberi hálátlanság legrútabb megnyilvánulásának kell(ene) tartanunk. Azonban, próbáljuk megérteni eleinket. Saját szemükkel láttak és érzékeltek olyan dolgokat, amiket még legmerészebb álmaikban sem mertek volna elképzelni. Ez volt a szabadulás az egyiptomi rabszolgaság alól; a gazdag kárpótlás amit kaptak (amiről igyekszünk megfeledkezni); a Sástenger kettéválása, stb, stb.

 

Nos, gondolhatták, itt vagyunk koszt-kvártélyon egy ilyen hatalmas Istenség fennhatósága alatt aki mindezt megtette érettünk, állitólag valami ősök miatt, akiknek ezt megigérte – nos ez az Isten nem tud nekünk normális, meleg, frissensült cipókat adni reggelenkét, a ropogós zsemlékről, briósokról és vajas kiflikről már nem is beszélve? Hogy-hogy nem tud? Hiszen ő Mindenható, minden az ővé és nincs olyan dolog, amire ne lenne képes- - -

 

     Na és a kenyér, milyen kenyér ez? Kendermagok, esetleg lenmagok, amiket darálni kell, vagy mozsárban megtörni. Kinek van itt mozsara ebben a pusztában, és ki tudja ezeket a magokat enni?

 

                                                          ***

         Nem állitjuk hogy igy volt, nem voltunk ott, és nem vettük magnóra a zúgolódókat, akiknek soha semmi nem jó. Vannak vitamin tabletták, amiket ha szedi az ember – nem hal éhen, mert az összes fontos élelmi tápanyagok bennük foglaltatnak (fehérje, szénhidrát stb). De ki akar egy életen át vitamintablettákon élni?

 

     

2012. január 28., szombat

IGY NÉZNE KI A MAGYAR ZSIDÓSÁG? (Csonka András felvétele)

AKI ELKÜLÖNITI A ZSIDÓKAT A NÉPEKTŐL
שבוע טוב                          

A SZOMBAT (VAGY ÜNNEP) KIMENETELE UTÁNI IMÁBAN EZT A BETOLDÁST MONDJUK, (AZ IMAKÖNYVBEN MEGJELÖLT HELYENׂ)ׂ:

"Te ajándékoztad nekünk Tórád ismeretét, és megtanitottál bennünket, hogy általa teljesitsük akaratod törvényeit. Különbséget tettél, örök Istenünk, a szent és a hétköznapi között, a világosság és a sötétség között, úgy mint Izrael (a zsidók) és a népek között, valamint a hetedik nap (a szombat) és a hat munkanap között. Atyánk, királyunk, hadd kezdődjenek a ránk következő napok békességgel, minden bűntől mentesen, megtisztulva minden vétektől, félő tiszteletedhez ragaszkodva".

UTÁNA OTTHON, ELMONDJUK A HÁVDÁLÁ IMÁT, GYERTYAFÉNYNÉL, POHÁR BORRA ÉS ILLATOS FÜSZERRE, AMELY IGYSZÓL:

"ÁLDOTT VAGY TE, ÖRÖK ISTENÜNK, A VILÁG URA, AKI ELKÜLÖNITI A SZENTET A MINDENNAPITÓL; AVILÁGOSSÁGOT A SÖTÉTSÉGTŐL; IZRAELT (VAGYIS A ZSIDÓKAT) A NÉPEKTŐL, ÉS A HETEDIK NAPOT ( A SÁBESZT) A HAT MUNKANAPTÓL. ÁLDOTT VAGY TE ÖRÖKKÉVALÓ, AKI ELKÜLÖNITIA SZENTET A MINDENNAPITÓL!" (A forditás a Sámson Imája cimü imakönyv alapján, 322 oldal).

Héber eredetiben ez igy hangzik:

ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול, בין

אור לחושך, בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה.ברוך אתה ד' המבדיל הין קודש לחול" 

KELLEMES BIZTONSÁGOS ÚJ HETET
KIVÁNUNK KEDVESOLVASÓINKNAK

 

2012. január 27., péntek


A HETI SZIDRA(2) - BÓ - 2012

VENDÉGOLDAL

IRJA SLOMÓ KÖVES, RABBI

     A GYAKORLAT TESZI AZ IDEOLÓGIÁT   

Bizonyára mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy úgy éreztük, hogy nem érzünk semmit. Tudjuk, hogy esetleg rossz úton járunk, de nem érzünk semmilyen motivációt a kitörésre. Előfordul, hogy önmagunkat becsapva még tovább visszük a dolgot, és azt mondjuk: „Ha nem száz százalékos a cselekedettel együtt járó érzés, akkor jobb, ha nem is cselekszem, mert az egyenesen képmutatás lenne.” Mi tehát a teendő, ha a cselekvés motivációja hiányzik? Kezdjünk el esetleg önmagunkkal birkózni? Próbáljuk meg meggyőzni magunkat? Vagy kivárni, hogy megjöjjön a teljes érzés a teljes eltökéltség?

Alap filozófiai gondolat, hogy mindennek van teste és lelke. A tett esetében a cselekedet a test és a mögöttes emóció és áhítat a lélek. Általában feltételezzük, hogy a test táplálkozik a lélekből és nem fordítva. Más szóval először kell az emóció és utána jöhet a cselekedet.
A valóságban azonban ez fordítva is tud működni. A folyamatos cselekvés ugyanis vissza is hat emóciós lelki világunkra, bizonyos szellemi környezetet teremt. Hogy szélsőséges példákkal éljünk: nem csak a kegyetlen emberekből lesznek a gyilkosok, hanem a gyilkosságokat elkövető emberek is egyre kegyetlenebbek lesznek. Ugyan ez igaz fordítva is: Nem csak a jó szívű emberek adakoznak, hanem maga az adakozás tette is visszahat: minél többet adakozunk, annál könnyebben megy, annál jobb szívűek leszünk.
Más szóval, nem csak a szívünket követi cselekedetünk, hanem cselekedetünk gyakorlatát követi szívünk is. Ez pedig egy kitűnő recept arra, hogy mi a teendő a motiváció és az áhítat hiányában.
Ne arra várjunk, hogy egyszer csak megjöjjön az áhítat és a tökéletes átérzés, hanem kezdjünk el tenni és ez által megjön majd a kellő érzésvilág is.
•••
Erre látunk utalást eheti tóra-szakaszunkban is. A Bo szidrájában a Tóra az egyiptomi kivonulás történetével foglalkozik. A kivonulás előestéjén, az utolsó csapás, az elsőszülöttek halála előtt, a zsidók parancsba kapják, hogy tartsák meg az első széder estét, fogjanak egy birkát, vágják le és a vérét kenjék az ajtófélfára. A húsát pedig egyék meg. A Tóra rögtön azt is meghagyja, hogy a peszáchi áldozat kötelessége a későbbi korokban is kötelezni fog. Az egyiptomi kivonulásra ugyanis mindig emlékeznünk kell, és így amíg állt a Jeruzsálemi Szentély, a pászka és a torma mellet, az áldozatot i s elfogyasztottuk.
De temérdek szabály és részletelőírás övezi ezt az áldozatot (2Mózes 12.). Pl. Minden áldozathoz tartozik egy család, vagyis előre fel kellett rá iratkozni. Tilos volt kivinni húsát otthonról, az áldozatokat egészben kellett megsütni, csontot nem lehetett benne törni. Stb. stb.
Fontos üzenete és tanulsága van a peszáchi ünneplésnek és a kivonulás permanens emlékezetének. De miért olyan lényegest ezt ilyen nüánszokba menő szabályrendszerrel megtoldani?
A barcelonai rabbi Áháron Hálévinek (13. sz. közepe) tulajdonított Széfer Háchinuch  a következőképp magyarázza ezt (Bo, 16. micva):
„Nos, fiam, ne ragadd magad a következő szavakra, és ne kérdezd: Miért parancsolta az Örökkévaló, hogy mindezeket megcselekedjük s emlékezzünk a csodára? Vajon nem vésődött volna lelkünkbe egyetlen megemlékezéssel is, hiszen ezáltal nem merül feledésbe ivadékaink ajkáról?
Tudd, hogy az embert befolyásolják cselekedetei. Szíve és minden gondolata cselekedetei után húzza, legyenek azok akár jók, akár rosszak. Még az az ember is, akinek szívét megátalkodott gonoszság tölti meg és szívének minden indulatát gonoszság hatja át egész nap – ha felrázza lelkét és erőfeszítéseit és foglalatosságát következetesen a Tóra és a micvák szerint rendezi, rögvest a jó felé fordul, még akkor is, ha nem az Örökkévaló kedvéért tette, s jó cselekedeteinek ereje tompítja gonosz hajlamait. Hiszen a szív a cselekedetek után húz.
Ugyanígy, még ha valaki mindenestül erényes is, és szíve becsületes és tiszta, a Tórára és a parancsolatokra vágyódik, ha minduntalan tisztátalan dolgokkal foglalatoskodik – például azért, mert az uralkodó nemtelen mesterségre  kényszeríti – ha állandóan, egész nap, azzal a mesterséggel foglalatoskodik, előbb-utóbb elfordul szívének jámborságától és mindenestül gonosszá válik. Mivel köztudomású és igaz, hogy minden embert cselekedetei befolyásolják, miképpen azt fent is állítottuk.
Éppen ezért Bölcseink ezt mondták: Az Örökkévaló úgy akarta, hogy Izrael érdemdús legyen: éppen ezért sok tórai parancsolatot adott neki (Mákot 23b.). Azért, hogy gondolatainkat ezekhez kapcsoljuk, és minden foglalatosságunk ezek körül forogjon – és ezáltal érdemeink legyenek az elkövetkezendő világban. Mivel jó cselekedeteink arra ösztönöznek, hogy jók (erényesek) legyünk, s ezáltal kiérdemeljük az örök életet. Bölcseink erre utaltak, amikor így szóltak: Kinek ajtaján mezuzá, ruháján szemlélőrojtok (cicit) és homlokán tefilin van, bizonnyal nem vétkezik. Mivel ezek folytatólagos [mindig megtartandó] micvák és folyamatosan hatnak a z emberre.
Éppen ezért, gondosan ügyelj munkádra és foglalkozásodra, hiszen ezek után húzódsz, és nem te húzod azokat magadhoz.
Most, hogy ezt megértetted, nem eshet nehezedre belátni, mi az oka annak, hogy számos rendelkezés vonatkozik az Egyiptomban esett csodákról való megemlékezésre – hiszen ez a Tóra egyik alappillére. Minél inkább foglalatoskodunk velük, annál inkább befolyásol bennünket.
Ami pedig a parancsolat részleteit illeti – például, ha valaki eltöri a csontot, még ha az elfogyasztására rendelt idő után is; mi a törvény, ha akár egy olíványi hús található még rajta; mi a porcogókra és a lágy, de előbb-utóbb megkeményedő inakra vonatkozó törvény; és a többi részletkérdés – ezek mind megtalálhatók a Talmud Pszáchim traktátusában, és vonatkozik mind a férfiakra, mind a nőkre, amikor áll a Szentély. Aki megszegi és eltöri a peszáchi áldozat csontját, megbüntetik.”
 

 

"JELENTŐS  VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK A ZSIDÓ SZERVEZETI VISZONYOKBAN"

 

HÉTFŐN (30) AZ 

"ÖSSZEGSZERÜSÉGRŐL"

 TÁRGYALNAK


MTI 2012. január 26., csütörtök este

Újabb megbeszélést kezdeményezett Gál András Levente kormánybiztos a zsidó vallási közösségek képviselőivel az örökjáradék kifizetésének rendjéről folytatott csütörtöki egyeztetésen - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM).

A közlemény szerint a megbeszélésen részt vettek az ügyben érintett magyarországi zsidó vallási közösségek vezetői, "akik egyeztették az általuk beküldött észrevételeket és esetleges véleménykülönbségeiket az örökjáradék kifizetéséről".

Az egyeztetésen Gál András Levente hangsúlyozta, a kormány - az eddig lezajlott egyeztetésekhez hasonlóan – arra törekszik, hogy "elősegítse a megegyezést a zsidó felekezetek között, annak érdekében, hogy az örökjáradékok kifizetése minél előbb, akadálymentesen megtörténjen" - olvasható a közleményben.

A csütörtöki találkozón a felek megállapodtak a kifizetés jogcímében és jogi formájában, valamint abban, hogy január 30-án újabb egyeztetést hívnak össze, ahol a kifizetés összegszerűségének kérdéséről folytatják a megbeszélést.

A KIM korábbi közleménye szerint az egyházi örökjáradékról szóló megállapodások 1998-as megkötése óta, valamint az új egyházi törvény miatt jelentős változások történtek a hazai zsidó felekezetek szervezeti viszonyaiban. Gál András Levente legutóbb december közepén egyeztetett személyesen az ügyben.

                                                                     

                                                                                                    * * *

"Vagy a kutya döglik meg, vagy - - -" mondta-remélte az egyszeri falusi kocsmabérlő zsidócska, akire a helyi uraság (a "pórec") állandóan uszitotta vérebét és most még a bérlemény árát is követelte, kamattal, határidőre, mert ha nem - - --

    A z  üldözött, sok gyerekes zsidó, akinek egy fillér nem volt a zsebében, húzta az időt, imádkozott és reménykedett, hátha---

   A Sip utca urai nem imádkoznak, hanem húzzák az időt és reménykednek. De vajon miben reménykednek? Ujabb rendszerváltásban? A Miok feléledésében? A kommunizmus visszajövetelében, amikor hatalmi szóval ismét "egységbe" kényszerithetik az ortodoxiát?

    Ezeknek a "remények"nek egyszer és mindenkorra befellegzett.

 Azoknak akik nem tudnak elég jól magyarul és nem ismerik ezt a szörnyszót hogy "összegszerüség": harmincadikán, vagyis hétfőn, fogja a kormány képviselője közölni a Mazsihisz, Emih és az ortodoxia képviselőivel közölni az örökjáradék új felosztását – ha addig húzzák az időt és nem sikerül megegyezniük.

 

 

 

 

PÉNTEK ESTI GYERTYAGYUJTÁS

 -  ZSIDÓ NŐKNEK  

 

  MA –  BÓ SZAKASZA - 16.18. órakor

 KÉSŐBB TILOS, MERT  MÁR BEJÖTT A SÁBBÁT

    

A szombatfogadó, péntekesti gyertyagyujtás, a zsidó nők privilégiuma, előjoga. EZ a három specifikus női micva egyike és a szombat fényei idillikus békességet árasztanak a zsidó házakban. Ez a jó zsidó házasság – egyik – titka és ezért irigylik mások a zsidó nőket.

 

   A Halacha előirásai szerint férjes asszonyok gyujtanak gyertyát  - (zsidó!) férjük jelenlétében. Haszidoknál szokás, hogy  hajadon lányok is gyujtanak gyertyát – egyet – mihelyt el tudják az áldást mondani. Férjes asszony két gyertyát gyujt, vagy többet, aszerint hogy hány gyereke van.

 

  A sábbát fényei nem férnek össze a rádió hangjával és/vagy a tévé villogásával. Ez két  homlokegyenest ellenkező médium. Péntek este kizárjuk házunkból a külvilágot és szellemi életet élünk a szombat fényei mellett.

 

Tehát ma estefelé – 16 óra 18 perckor , a háziasszony meggyujtja a gyertyákat és elmondja az áldást:

 

   BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, ÁSER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHÁDLIK NÉR SEL SÁBÁT KÓDES.

 

HÉBER ERDETIBEN:

ברוך אתה ד', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש.

Magyarul:  Áldott vagy te, örök Istenünk, a világmindenség ura, aki megszentelt bennünket parancsolataival és meghagyta, hogy meggyujtsuk a szent szombat fényeit.

 

          SÁBBÁT SÁLOM  

 

 

2012. január 26., csütörtök

                                 

                              HA A KIRÁLY VÉTKEZIK - נשיא כי יחטא

 

  ZSIDÓSÁG VÉLEMÉNYE A  PLÁGIUMRÓL

 

A médiát és a közbeszédet is foglalkoztató plágium gyanu kapcsán, mely a köztársasági elnök doktori disszertációját érte, Oberlander Baruch rabbi   mult péntek esti előadásában a plágium morális és etikai kérdéseit vizsgálta  – természetesen zsidó szempontból.. Talmudi példák mellett magyarországi ortodox rabbik állásfoglalását is ismertette. 

      Bevezetőjében elsőként az Atyák Bölcs tanításaiból idézett, melyben azt találjuk, hogy a Tóra elsajátításához szükséges negyvennyolc dolog között szerepel a forrásmegjelölés is: „aki jól odafigyel (hogy pontosan idézhesse a mesterét), és aki a forrás megjelölésével idéz" (Pirké Ávot 6:6.).

 

A Midrás lopásnak tekinti a szellemi termékek forrásmegjelölés nélküli használatát. Erre hivatkozva a Sulchan Aruchban azt találjuk, hogy ez tiltó parancsnak számít. Kevésbé egységes a megítélése annak, hogy a plagizálás vagy más bűn milyen hatással van az elkövető megítélésre. Oberlander rabbi több kapcsolódó esetet is idézett. Elsőként annak a szofernak, vagyis tóramásolónak a megítélését, akit többször kaptak azon, hogy elmulasztotta a forrást megjelölni.

 

Az első pesti ortodox rabbi, Szofér Chájim szerint ez tényleges lopás és az illető nem lehet többet szofer, mivel elveszitette a hitelét. Ezzel szemben Sík Mózes, a huszti rabbi  engedékenyebb ezzel kapcsolatban, hiszen ez "csak" morális vagyis erkölcsi és nem anyagi lopás, és nem befolyásolja a szofer munkájának elismertségét és munkáját.

 

Mi történik akkor, ha egy főpapot vagy királyt kapnak rajta hogy vétkezik El kell-e mozdítani a helyéről akkor is, ha megkapta büntetését? A válasz amit a Talmudban és Maimonidészben található, az, hogy ha ez károsan befolyásolná az embereket, és rossz útra vinné őket, akkor nem töltheti be tovább a pozícióját.

                                                             ***

A felvetett kérdések olyan nagy érdeklődést váltottak ki, hogy még másnap, a reggeli ima utáni kiduson is folytatódott a beszélgetés: ekkor izgalmas történeteket és anekdotákat mesélt Oberlander rabbi a témával kapcsolatban. Elmesélte többek között a máramaroszigeti Teitelbaum rabbi esetét, aki 1835-ben adta ki Bibliamagyarázatokat tartalmazó könyvét. A rabbi igen szerény ember volt, ezért a neve megjelölése nélkül adatta ki művét. Ezt használta ki Fekete Méir, egy huszti zsidó, aki felvásárolt egy halom példányt a műből, majd saját nevével ellátott címlapot tett rájuk és így árusította őket, mint saját művét.

 

 Mikor a csalásra fény derült, nagy szégyenben maradt a férfi.

 

 Egy másik eset szereplőit személyesen is ismerte Oberlander rabbi. A két magyarországi rabbi, miután túlélték a Holokausztot, Amerikába vándorolt ki. Az egyikük viszonylag jó anyagi körülmények között élt, a másik azonban rendkívül szegény volt. A jobbsorsú rabbi fizetett szegényebb társának, hogy a nevében könyveket írjon. Végül egy nyolc vaskos kötetet számláló sorozat jött létre. Eddigre azonban a szegényebb rabbi is felküzdötte magát és innentől már saját nevén jelentette meg műveit. Mikor halála után a fia újra ki akarta adatni munkáit, felmerült a kérdés, hogy melyik műveket van joga az apja nevével megjelentetni.

 

 Oberlander rabbi előadására a Vasvári Pál utcai chábád zsinagógában került sor.

 

 

BIRÁK ÉS PRÓFÉTÁK (35)

 

NÁTÁN – DÁVID HÁZI PRÓFÉTÁJA

 

        Nátán, Dávid házi prófétája a legismertebb az ismeretlenek között. Könyvet nem hagyott maga után, még apja nevét sem tudjuk, de Sámuel könyvében feljegyezték elhíresült példálózását Dávidról, akit a szegény ember gidája elorzójának titulált, amikor elvette Urija feleségét, Bát-Sévát és a férjét a legelső frontvonalba küldette hadseregparancsnokával, Joávval azzal az egyenes utasítással, hogy ott halálát lelje. A történetet részletesen Sámuel könyvében találja meg az érdeklődő olvasó (2Sám 12. fejezet).

 

    Amikor Dávid házat (Szentélyt) akart építeni az Örökkévalónak, és Nátán beleegyezését kérte ehhez – a próféta azt mondta neki: „Tégy, amit akarsz, az Örökkévaló veled van” (2Sám 7,2–3). Azonban még azon az éjjelen az Örökkévaló megjelent a próféta előtt és kérte, mondja meg Dávidnak, ne ő építse Isten házát, hanem majd utódja, Salamon, a nagy király.

    Amikor Dávid aggkorában Adonijáhu pártot ütött, és meg akarta koronáztatni magát Dávid akarata ellenére – Nátán fontos szerepet töltött be az akció megakadályozásában. Ő és társa Gád, a látnok, központi szerepet töltöttek be Salamon kormányában is. Ő volt az, aki a csecsemő Salamont Jedidjának, Isten barátjának nevezte.

 

A Krónikák könyvéből tudjuk, hogy Dávid élettörténetét Sámuel valamint Nátán és Gád próféták írták le. Azt is tudják Bölcseink, hogy Sámuel könyvét – a próféta korai halála után – Nátán és Gád fejezték be. (Bává Bátrá 15,a). Két fia, Ázárjá és Závud, magas rangú tisztségviselők voltak Salamon király uralkodása alatt (1Kir 4,5).

 

Dávid, a nagyhatalmú és vérbő király szerette, tisztelte Nátánt és egy kissé... félt is tőle. Az egyik Midrás(*) szerint Dávid kémeket küldött utána, tudják meg, hogy a próféta terjeszti-e a pletykát arról, ami a király és Bát-Sévá, Urija felesége között történt, és ha kitudódott volna, hogy terjeszti, megölette volna, de a próféta őrizte Dávid titkát... (Jálkut Hámáchiri, Zsoltárok 51,19)

 

Az említett Széder Olám(*) tudatja velünk, hogy  Nátán és Gád segítettek Dávidnak elkészíteni a Szentély tervrajzát, amit azután Salamon kivitelezett és épített fel. (Széder Olám rábbá 20. fejezet)

 

Bár Dávid udvarában éltek és működtek hosszú ideig, Nátán és Gád mégis Salamon uralkodása alatt érték el karrierjük csúcsát. Egy ezoterikus Midrás(*) elárulja, hogy Salamon trónja mellett, kétoldalt, volt egy-egy katedra,az egyik Nátánnak, a másik Gádnak (Midrás Ábá Gurjon 1). Amikor Salamon szökőévet(*) akart beiktatni, összehívott hét idős bölcset, valamint Nátánt és Gádot és a tíz ember együtt volt a kívánt quorum, amely erre a feladatra alkalmasnak találtatott. (Midrás Smot rábbá 15,20)

 

* * *

 

GÁD, A LÁTNOK

 

Gád, akárcsak társa, az előbb említett Nátán, szintén Dávid egyik házi prófétája volt. Pályafutásuk annyira egybefolyik, hogy a Midrások együtt tárgyalják  kettejük életét, tevékenységét.

 

Gád először Sámuel könyvében tűnik fel,  és azt mondja Dávidnak – aki menekül és bujdos Saul elől –, hogy ne rejtőzzön a sziklaerődben, amely Moáv területén volt, (mert ezzel veszélyezteti életét), hanem rejtőzzön el Jehuda törzsének területén, ahol testvérei élnek, akik nem fogják kiszolgáltatni őt Saulnak. (1Sám 22,5)

 

Gád, akit az Írás általában mint látnokot aposztrofál, csak néhol említtetik prófétaként, bár a két fogalom fedi egymást – csak két dologban tűnik ki Nátánnal szemben.

 

Az egyik: szerepe Dávid büntetésében, amikor a király elkövette azt a hibát, hogy nagyzási hóbortjában megszámláltatta Izrael lakosait – ami tilos a Tóra szerint –, mert pontosan akarta tudni, hány katonája van.

A másik titokzatos és érthetetlen halála, ami csak egy kései Midrás-gyűjteményben található.

* * *

  

       A népszámlálás Dávid pályafutásának vége felé történt. A király megparancsolta Joávnak, hadvezérének, hogy járja be Izraelt és számolja meg a népet. Az vonakodott, mondván, hogy ezt a Tóra tiltja, de Dávid parancsának engedelmeskednie kellett. Próbálta az időt húzni, felhozott mindenféle kifogást, de a végén beadta a derekát.

 

Az eredménnyel Dávid elégedett volt, de megbánta és megvallotta vétkét. Ekkor jött Gád, isteni küldetésben, és azt mondta Dávidnak, hogy választhat három büntetés között: vagy hét évig szárazság és (következtében éhínség) lesz az országban, vagy három hónapon keresztül menekülnie kell majd ellenségei elől, vagy egy napon keresztül pestisjárvány dúl az országban. Dávid az utóbbit választotta, és azt mondta Gádnak, aki azonnali választ kért: „Nagyon fájdalmas ez nekem, de inkább essünk Isten kezébe, akinek nagy a könyörületessége, mint ember kezébe.” (2Sám 24,14–15) Ezután pestisjárvány tört ki, melynek hetvenezer áldozata volt. Ez a vers – Dávid válasza Gádnak – annyira jellegzetes, hogy a napi imába foglalták egyes rítusokban, a Táchnun (könyörgő ima) bevezetőjeként.

 

      Amikor a halál angyala – akit Dávid látott működése közben, és megrettent tőle – már Jeruzsálem felé vette útját, hogy megsemmisítse,  az Örökkévaló megálljt parancsolt neki, és az angyal akkor éppen Árávná szérűjénél állt (a Morija hegyénél, ahol később a Szentély épült – lásd 2Krón 3,1).

 

A megrémült Dávid, amikor látta a halál angyalát, fohászkodott és azt mondta az Örökkévalónak: „Uram, Istenem, én vétkeztem, én tettem rosszat, de a nyáj (a nép) mennyiben vétkes? Töltsd ki haragodat rajtam és atyám házán!”(2Sám 24,17)

 

    Ekkor ismét megjelent Gád, és az mondta Dávidnak az Örökkévaló nevében, hogy menjen fel és építsen oltárt az Örökkévalónak Árávná szérűjén. Dávid felment, megvette a szérűt, oltárt épített, és a járvány megszűnt.

 

     A Midrás(*) próbálja megmagyarázni Dávid választását, aminek hetvenezer zsidó esett áldozatul. Nem nagyon logikus, miért választotta ezt a büntetést, de a Midrás szerint így okoskodott Dávid: Ha az éhínséget választom, a nép azt fogja mondani: Dávid magtárai tele vannak, ő nem éhezik, csak mi. Ha a háborús veszélyt választom, azt fogják mondani: Dávidot megvédik hős katonái, testőrsége, őt nem fogja személyesen bántódás érni. Inkább választom a járványt, ami mindenkit egyformán érint. (Midrás Smuel 31,1 és Jálkut Simoni 165)

                                                    ***

   Gád családjáról, életkörülményeiről nem tudunk semmit. Az említett Jálkut arról tudósít, hogy Gád, Dávid négy fia és a „vének”, akiknek társaságában volt, meghaltak, amikor Dávid felemelte szemeit és látta az angyalt „működésben”.

 

ÁCHIJÁ, A SILÓBELI

 

       Próféta Siló városából, levita, akinek központi szerepe volt a zsidó királyság kettészakításában Salamon halála után.

 

Bölcseink hagyománya szerint Áchijá legalább hatszáz évig élt, mivel Egyiptomban született, még a szabadulás előtt és ott Ámrámnak, Mózes édesapjának a tanítványa volt, míg Élijáhu, a nagy próféta Áchijá tanítványa volt. Mások szerint egyike volt annak a hét jámbornak, akiken a világ áll.

 

A Bibliában – a Királyok könyvében – mindössze néhányszor említik nevét. Először ott, ahol négyszemközt találkozik a mezőn Jerovám ben Növáttal, aki fellázadt Salamon király ellen, és bosszúja elől Egyiptomba menekült. Áchijá jelképesen tizenkét darabra szakította köntösét, mondván, hogy az Örökkévaló kettészakítja Salamon királyságát, tíz törzs felett Jeroveám fog uralkodni, és kettőt meghagy Salamon fiának, Rechávámnak. Feltételként kikötötte, hogy istenfélő életet él, a Tóra alapján. Ez büntetésként jött Salamonnak, aki nem járt teljesen apja, Dávid nyomdokain, hanem hagyta, hogy idős korában idegen feleségei hazai bálványaikat imádják és azoknak oltárokat építsenek Jeruzsálemben.

 

Áchijá alakját az aggáda színes folyondárjai veszik körül. A Talmud szerint Jeroveám megígérte Áchijának, hogy tartani fogja a Tórát és nem lép a bálványimádás ösvényére, de megszegte ígéretét, és amikor király lett, elszakítván a „nagy Izraelt” két részre, két aranyborjút készített, egyiket Bét-Élben és a másikat Dánban, hogy ezekkel „pótolja” a jeruzsálemi Szentélyt, ahová nem engedte királysága lakosait háromszor évente felzarándokolni, ahogy ez elő van írva. A Talmud elmondja, hogy Jeroveám aláíratott kora  jámboraival egy dokumentumot, miszerint, zöld fényt adnak neki, és Áchijá is aláírta, tévedésből (Szánhedrin 102,a). Jóval később Jéhu, aki pedig  "igen jámbor" volt, szintén tévedés áldozata lett, amikor nem távolodott el Jeroveám vétkeitől (a két aranyborjú kultuszától), mivel Áchijá aláírását és pecsétjét látta a dokumentumon, és ez megtévesztette őt. (2Kir 10,31 és Szánhedrin traktátusa uo.)

 

Áchijá maga később belátta tévedését. Amikor Jeroveám fia megbetegedett, és a király elküldte feleségét inkognitóban a prófétához, hogy kérdezze meg, mi lesz a beteg gyerekkel, Áchijá – aki akkor már majdnem vak volt – lelki szemeivel felismerte, és egy súlyos próféciában figyelmeztette, hogy nemcsak a beteg gyerek fog meghalni, hanem az Örökkévaló elveszi férjétől, Jeroveámtól a királyságot, és egész dinasztiáját kiirtják – és Izrael népe is súlyos büntetésben részesül miatta. (1Kir 14. fejezet).

 

    A haszid folklórban Áchijá nemcsak hosszú életű volt, hanem időnként vissza-visszatért a nép körébe, akárcsak tanítványa, Élijáhu. Haszid hagyomány azt tartja, hogy Áchijá Jiszráél Báál-Sém-Tovnak, a haszidizmus megalapítójának titkos mestere volt.

 

        Áchijá haláláról nem értesít bennünket a Biblia. Egy alig ismert Midrás szerint Ávijá, Rechávám fia, Salamon unokája ölte meg, talán azért, mert közreműködött a királyság kettészakításában (Midrás Ággáda, Bámidbár Mátot szakasza 30,11).(Folyt-köv.)