2011. május 31., kedd

A HÉT LEGROSSZABB VICCE 

 

BÖLCSKEI IS GRATULÁLT AZ ÜVIGNEK, AKI MOST MÁR "EGYHÁZKORMÁNYZÓ" IS LETT

 

Lassan de biztosan, egy groteszk , rossz vicc benyomását kelti az a vesszőfutás, amit a mazsihisz  levitézlett – és ellenzék nélkül "választott"  - két baldóvere a gój egyházvezetők kegyeiért, illetve gratulációjáért fut – a mazsihisz honlap oldalán.

 

   Most Zoltai ismét egyenlitett – megjött Bölcskei érsek/püspök/ biboros,  egyházfó gratulációja is, ezuttal üvignek, aki immár most megkapta az "egyházkormányzói" titulust, ami eddig csak Csoknyaknak volt meg.

 

Ezzel az üvig – éljen 120 évig erőben, egészségben – Magyarország ötödik kormányzója lett:  Hunyadi, Kossuth és Horthy után(lehávdil, vagyis különbség tétessék!), jön Csoknyak és mindjárt utánuk lohol a Gusztáv. Lohol de célbaér. Skajach!

 

Ezuttal nem lehet Andikát hibáztatni (szegény, kapott a fejére többet a soknál), ugyanis az utóbbi "kormányzói" kinevezés 21.én keltezett és nem lehet elvárni hogy Pestről Pestre hamarabb mint 9 nap alatt érkezzen meg egy levél "vagy ahhoz hasonló".

 

Kitől jöhet még? Csoknyak titkárnője dolgozik a Dalai Lámán, mig üvigéknél ég a világ, (nem sütik a rántottbékát, mert az nem kóser – mondja a táborszernagy és ők a "halacha alapján állnak)  de ők a hazai baptistákat és az amerikai mormonokat környékezik meg. Ne tessenek türelmetlenkedni, jönnek még levelek - - -

 

   Szegény D.A. Nem nagyon szeretjük őt, de kivánjuk, hogy  birja idegekkel

ZSIDÓ FILOZÓFIA, RSZ MILADI: TÁNJÁ, A KÖZEPESEK KÖNYVE (9)*

                                           A két lélek harca

 

A Nogá klipából eredő állatias ösztönlélek lakhelye[1] minden zsidóban a szívben van, annak baloldali kamrájában, ami vérrel telített, ahogy írva van: „a vér maga a lélek”[2]. Ennélfogva a szívben lakoznak a vágyak, a dicsekvés, a harag és hasonlók, és a szívből terjednek szét az egész testben és onnan mennek fel a fejben székelő agyba is, hogy az átgondolhassa ezeket és ravaszkodhasson[3] – ugyanúgy, ahogy a vér is, melynek forrása a szív, onnan terjed el az összes testrészbe, és onnan megy fel a fejben székelő agyba is.

 

Ezzel szemben az isteni lélek a fejben lévő agyban székel, és onnan árad szét a test minden részébe. Az isteni lélek a szívben is lakozik, annak jobboldali kamrájában, ahol nincs vér[4], ahogy az írva van: „Az okos ember szíve az isteni lélek megnyilvánulása a jobbján van”[5]. Ennek megnyilvánulása Isten lángoló szeretete, ami az értő szívekben lángol azoknál, akik felfogják az Isten szeretetét kiváltó dolgokat, és agyuk értelmével belegondolnak abba.

 

Ugyancsak az isteni lélek mélyebb megnyilvánulása a szívnek Isten dicsősége és glóriájának nagyszerűsége felett érzett öröme, amikor a bölcs ember szemeivel[6] látja, azaz agyának bölcsességével és értelmével nézi, érzékeli és felfogja Isten dicsőségét és nagyságát, kifürkészhetetlen és végtelen gyönyörűségét, ahogy ennek magyarázata máshol megtalálható. Ilyeténformán a szív­ben lakozó többi isteni érzelem (midot) az agyban lévő CHá­BáD­ból (Chochmá, Biná, Dáát) ered[7].

Annak ellenére, hogy az eddigiekből kiderül, hogy itt két különálló és részleteiben teljesen más lélekről van szó, melyeknek még a központja is máshol van, mégis ez a két lélek egymástól nem független, hanem, ahogy az Írás tanúsítja, hogy „az egyik nemzet erősebb lesz a másik nemzetnél”[8], mivel az emberi test egy „kis város”[9]. Ahogy két király küzd egymás ellen egy városért, mert mindegyikük el szeretné foglalni azt, uralkodni szeretne rajta, a saját akarata szerint akarja irányítani a város lakosait, hogy azok vessék alá magukat minden rájuk vonatkozó rendeletnek – ugyanígy van ez a két ellentétes lélekkel is, amelyek egymás ellen küzdenek a test és összes részei feletti uralomért.

 

Az isteni lélek vágya és akarata az, hogy egyedül ő legyen meghatározó, ő uralkodjon a testen, hogy annak részei neki fogadjanak szót, feltétel nélkül vessék alá magukat az ő akaratának, mint a szekér, amit a kocsis irányít, és amelynek egyáltalán nincs saját akarata[10], hogy öltözetévé váljanak az isteni lélek fent említett[11]tíz megjelenési formájának és három „öltözetének” gondolat, beszéd, cselekedet, melyek mind beöltöznek a test részeibe, és eggyé válnak velük anélkül, hogy bármi idegen elem, Isten őrizz, elválasztaná őket. Vagyis a fejben lévő „három agy”[12] el legyen telve az isteni lélek CHáBáDjával (Chochmá, Biná, Dáát), ami nem más mint felfogni és megérteni Istent (Chochmá és Biná) – elmélyülni Isten kifürkészhetetlen és végtelen nagyságában, és ílymódon elérni a Tudás (Dáát) által a hódolatot az agyban és az istenfélelmet a szívben, valamint Isten lángoló, újra és újra fellobbanó szerelmét a szívben[13], hogy a lélek elepedő sóvárgással vágyakozzon[14], kívánkozzon arra, hogy szívvel-lélekkel, teljesen egyesüljön a Végtelennel. Ez a szeretet a szív mélyéről fakad, a jobboldali kamrából. Azaz az isteni lélek akarata, hogy telis-tele legyen szerelmetes Isten iránti szerelemmel – olyannyira, hogy az kiterjedjen a baloldali kamrára is, és lebírja[15] a szitrá áchrát, a „rossz vizek”[16] forrását, vagyis a nogá klipából származó vágyakat, hogy megváltoztassa azokat, és átállítsa őket a világi élvhajhászásból Isten szeretetére, ahogy az Írás tanúsítja „szeresd... teljes szíveddel”[17], amit a Bölcsek úgy értelmeztek, hogy „mindkét ösztönöddel”[18].

 

Ezt úgy kell érteni, hogy az ember azáltal, hogy átfordítja a rossz ösztönt is Isten szeretetére felemelkedik az ún. áhává rábá (nagy szeretet-szerelem[19]) kategóriájába, egy olyan szeretetébe, amely magasabb rangú, mint a fent említett áhává ázá (erős szerelem)[20], amit az izzó zsarátnokhoz hasonlítanak. Ez az áhává rábá az, amit az Írás[21] áhává bötáánugim (élvezetes szeretet) elnevezéssel illet, ami az isteni jelenlét élvezetét jelenti, mint a túlvilágon.

 

Ez a szellemi élvezet az agyban lévő bölcsesség és értelem sajátossága, amellyel az agy élvezi a felismerést és Istenismeretét, ahogy és amennyire esze képes felfogni azt. Ez a „víz” és a „mag” szintje, azaz olyan Fényé, amely bele van vetve az isteni lélek szentségébe, ami jóra fordítja az ösztönlélekben lévő rossz vizet, amiből ezen világ vágyai erednek. Ahogy ezt az Éc Chá­jimban (50. kapu, 3. fejezet) találjuk, a Zo­hár ne­vé­ben: a rossz tökéletes jóvá lesz, akár csak a jó ösztön azáltal, hogy leveti „szutykos ruháit”[22] – vagyis e vi­lág hívságait, amelyekbe beöltözött.

 

Ugyanígy az isteni lélek akarata az, hogy a szívben székelő érzelmek (midot), amik tulajdonképpen a szeretet és félelem ágazatai, kizárólag Istennek legyenek szentelve; valamint a szájban levő beszéd- és az agyban székelő gondolkodási képesség, csak az isteni lélek gondolkodási és beszédismérveivel telítődjenek, amelyek magának Istennek a gondolatai és Tórája, annyira, hogy az ember egész nap kizárólag erről beszéljen „szája nem hagy fel  a tanulással”[23],valamint a cse­lekvő erő, ami a kézben és egyéb testrészé­ben van kizárólagosan a micvák teljesítésében jusson kifejezésre. Ez a cselekvés az isteni lélek harmadik meg­jelenési formája a gondolkodás és a beszéd mellett.

 

Tehát az isteni lélek akarata az, hogy kizárólagosan az ő ismérvei és öltözetei töltsék be az egész testet viszont a klipából eredő állati ösztönlélek akarata ennek pont az ellenkezője, hogy a test csak nem szent dolgokkal telítődjön. De az állati ösztönlélek eme rossz akarata nem valódi rossz, mivel ez csak az ember javára van, hogy az ember erőt vegyen magán, és legyőzze azt, ahogy ezt az utcalány példázata érzékelteti a Zohárban[24].

 

 

JEGYZETEK


[1] „Lakhely” alatt azt a helyet értjük, ahol a dolog elsősorban kifejezésre jut.

[2] 5Mózes 12:23. Mindel megjegyzi, hogy az itt használt nefes kifejezés egy­úttal lelket, életet és akaratot is jelent (lásd 1Mózes 23:8.).

[3] A „ravaszkodás” – okoskodás – az elsődleges, alapvető vágy kivitelezésére irányul.

[4] A mai orvostudomány szerint – RSZ is eképpen részletezi a szív felépítését a Torá Or című művében (Börésit 7:4.) – a szív két nagy részre osztható. A szív jobboldala a testből érkező, széndioxidban dús vért a tüdőbe továbbítja oxigéncserére, míg a szív baloldala a már oxigénben dús vért szétküldi a test minden részébe. Azért használja RSZ az „ahol nincs vér” kifejezést, mert, szemben a baloldali résszel, melynek feladata a vér szétküldése, a szív jobboldalának kizárólagos feladata, hogy a vérbe oxigén keveredjen (a lubavicsi rebbe magyarázata).

[5] Prédikátor 10:2.

[6] RSZ gyakran használ bibliai versekből vett idézettöredékeket, amelyek a forrásokat ismerő olvasónál a jobb megértést szolgálják. Itt a Prédikátor könyvéből vett idézet (2:14.) „a Bölcs nyitott szemmel jár” (szó szerint a Bölcsnek fejében a szeme) szolgálja ezt a célt. Azonban bármely idegen nyelvre fordítva, az idézet nem olyan hatásos.

[7] A későbbiekben RSZ leírja, hogy ez nem minden esetben áll, mivel vannak emberek, akiknek természetes, „örökletes” tulajdonsága Isten félelme és szeretete, talán nem is mindig tudatosan. RSZ itt elhagyja a rendhagyót és az általánossal foglalkozik (Steinsaltz).

[8] 1Mózes 25:23. Itt, a másállapotos Rebekkának, mondják ezt születendő ikreire, Jákobra és Ézsaura célozva. RSZ általános, univerzális jelleget ad, az egyébként homályos versnek, melyben a jeemác ige erőset és erősködőt (küzdőt) is jelenthet (lásd még az 6. lábjegyzetet).

[9] Az idézett vers (Prédikátor 9:14.) egészében így szól: „(Volt) egy kis város, kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette és ostromműveket épített körülötte...”. A Talmudban (Nödárim 32b.) ezt úgy értelmezik, hogy a „kis város” – az emberi test. Erre építkezik itt RSZ, hogy a „városért” küzd a jó és a rossz ösztön.

[10] Alapja a Midrás (Börésit rábá 47:6.): „az ősatyák [Isten] szekerei (mer­ká­vá) voltak”, amit RSZ a 23. fejezetben idéz.

[11] Tánjá 3. és 4. fejezet.

[12] Ez a „három agy” tulajdonképpen az ész három megismerési módja – a Choch­má, Biná és Dáát – de egyben megvan ezeknek a fiziológiai megfelelője is (Mindel).

[13] A kifejezés az Énekek énekében előforduló szókép változata (lásd a 6. lábjegyzetet).

[14] „Sóvárog sőt eleped a lelkem” (Zsoltárok 84:3.) alapján.

[15] Itkáfjá, arameus formában, kényszeríteni.

[16] A „rossz vizek” mint kabbalisztikus fogalom a Szitrá Áchrá egyik elnevezése. Már a Misnában (Atyák bölcs tanításai 1:11.) ilyen értelemben fordul elő. Maimonidész szerint (uo.) az istentagadás (epikorsut) jelképe.

[17] 4Mózes 6:5.

[18] Bráchot 54a. Alapja: a libchá helyett a nyelvtanilag helytelen lövávchá (szíveid) használata arra utal, hogy több szívről van szó. Eszerint a jó és a rossz ösztönnek egyaránt feladata Istent szolgálni és neki alávetni magát.

[19] Már volt alkalmunk megjegyezni, hogy a héber a szeretet és a szerelem kifejezésére ugyanazt az áhává igét használja.

[20] Vö. Énekek éneke (8:6.), ahol a költő a halálhoz hasonlítja az erős („tüzes”) szeretetet. RSZ itt és másutt (a továbbiakban, a 15., 16., 18. stb. fejezetekben) részletesen tárgyalja a szeret-szerelem különböző fokozatait.

[21] RSZ itt több fokozatot különböztet meg: áhává ázá, áhává rábá, és áhává bötáánugim (vö. Énekek éneke 7:7.).

[22] Zchárjá próféciájából (3:3.) vett kifejezés. Ott Jósua, a főpap visel „szutykos ruhákat”, ami Bölcseink szerint arra mutat, hogy fiai eltávolodtak a zsidóságtól, és nem zsidó lányokat vettek feleségül (Szánhedrin 93a., lásd még Ezrá 10:18.).

[23] Talmudi kifejezés, Bává Bátrá 86a.

[24] Zohár 2:163a. A Zohár itt a rossz ösztön, a jécer hárá szerepét egy példázattal érzékelteti. Ebben egy király fia hozzá való ragaszkodását azzal teszi próbára, hogy egy utcalányt felbérel arra, hogy az próbálja meg fiát elcsábítani. Ha a fiú megállja helyét, és nem hajlik a csábításra, akkor jutalom jár neki is és a megbízást teljesítő utcalánynak is. Tehát a rossz ösztön csak az isteni akaratot teljesíti azzal, hogy próbára teszi az embert, aki – remélhetőleg – ki mutatja Istenhez való ragaszkodását, megállja a helyét és így közelebb kerül Hozzá.

(Folyt.köv.)

 

(* Forditotta: Naftali Kraus. Könyvalakban megjelent Budapesten, ZSIDÓ KABBALA ÉS MISZTIKA CIMEN 2001-BEN. (lásd: zsidó-com)
 

2011. május 30., hétfő

ÚJ ŐSI FORRÁS KÖTET KÉSZŰL, A 23. - A TALMUDOKRÓL MAGYAR ZSIDÓKNAK, MAGYARUL. ITT A SYNOPSIS

 

 

SZABADÚSZÁS A TALMUD TENGERÉN

Ideiglenes munkacim (Ősi forrás (23) a zsidó tudomány felső fokáról

 

                                              SYNOPSIS

 T  a l m u d.

 

Ki nem hallotta ezt a szót?

 

És ki tudja hogy mit jelent, mit takar?

 

Azt mindenki "tudja", hogy ez valami zsidó dolog  és valami nagy titkot sejtenek mögötte. Professzionális antiszemiták, akik pedig ebből élnek,  csak rossz, hamisitvány forditásokból szemezgetnek, de tulajdonképpen fogalmuk nincs miről beszélnek.

   Nemzsidó ügyvéd-jelöltek világszerte Talmud kurzusokat vesznek, mert úgy tudják, hogy ez erősiti az agyat, az analitikus készséget. Dél-Koreáben nemrég elhatározták a T. kötelező oktatását az iskolákban és e célból Izraelhez fordultak, segitsenek nekik egy reprezentativ kötetet leforditani a koreai nyelvre, mert úgymond, "megtudták", hogy ettől "olyan okosak a zsidók". Ezt ők nem pejorativ mondják, mert náluk nincs kereszténység és igy antiszemitizmus sincs.

 

      Akkor most mi is a Talmud?

 

     Mondhatnók, hogy egyfajta protokolok összessége, amelyek több évszázad halachikus vitáit foglalják össze, mind Babilóniában mind Erec Jiszráélban, amelyekből aztán az állandóan fejlődő és bővülő halacha kijegecesedett; mondhatnók, hogy a zsidó Tóra-ismeret és tudomány tárháza, amelyben létfontosságu témák váltogatják egymást aggádikus legendákkal és néhol szarkasztikusan humoros elbeszélésekkel; mondhatnók hogy a Talmud mint a szóbeli Tan letéteményese egésziti ki a Tórát , az Irott Tant és igy annak szentség jegyeit is magán viseli.

 

    Mondhatnók – és mondjuk is – hogy mindez és ennél sokkal több,

ahogy rá vonatkoztatják a Tóra azon megállapitását, hogy "ez a ti bölcseségetek és értelmességetek a népek szemében" (5. Mózes ,היא חכמתכם   ובינתכם לעיני העמים

 

   Mindez igaz és ennél  még sokkal több.

                                                              *

      A Talmudot leforditani bármely európai nyelvre, úgy hogy érthető is legyen, sokak ha nem is mindenki számára – egy reménytelen vállalkozás, amely egy 30 tagu tudományos kollektivát és legalább egy emberöltőt igényel. Magyarra leforditani – képtelenség. Az eddig létező magyar "forditások" inkább ferditések (egy-egy jámbor kisérlet egyes legendás részek (elbeszélések-Ágádták) leforditására, nomeg Luzsénszky Alfonz antiszemita hamisitvány gyüjteménye, amiért az elkövetőt annak idején a Horthy biróság elitélte. Németül létezik a komplett Goldschmidt forditás, ami a  maga nemében nem rossz és kutatóknak kisegitó mankóként szolgálhat és Amerikában léteznek az Artscroll forditások (Shottenstein), amelyek szakértők szerint megközelitik a kivánatosat.

 

    Ez a könyv nem kivánja  megvalósitani a lehetetlent, nem szándékozik leforditani a Talmudot, csupán izelitőt adni belőle, hogy az intelligens olvasó tudja miről beszél és a zsidó olvasó megtudja belőle, miért vádolják a potenciális gyilkos-jelöltek őt, szüleit és gyermekeit azzal a "forgatókönyvvel" amely a nemlétező "Cion bölcseit", úgymond szolgálta.

 

       Ez  a könyv, amelyben "szabaduszást" próbálok tanitani a Talmud tengerén, egy ismeretterjesztő kötet lesz, (mint minden eddigi magyarnyelvü könyvem); a háttér, a metódika, a tárgyalási módszer ismertetésével, valamint a talmudi fogalmak közkinccsé tételével és a Talmud bölcsek jellegzetes mondásainak reprezentativ gyüjteményével.

 

   Ebből a könyvből megtudja az érdeklődő olvasó, hogy:

 

   * Két Talmud van, egy babilóniai és egy Erec-jiszraéli, az előbbi az ismertebb, dominánsabb, többnyire arameus nyelven iródott, mig az utóbbi héber nyelvü, kevésbé ismert, egyszerübb és kevesebb benne a skolasztikus vita.

 *  Az is kiderül az olvasónak, hogy kik voltak a talmud művelői, a tanaiták és amoriták nemzedékei; melyek voltak azok a demokratikus(!!) eszközök, amelyek segitségével a kötelező Halachát* megállapitották és az egyénieskedő magánvéleményt annullálták (mivel a többség dönt!); miként folytak le a Szánhedrin (Synhedrion) tárgyalásai; kik lehettek tagjai, stb. stb.

 

 

 Nem tudom mikorra igérhetem a könyv megjelenését. Ha élek és Isten erőt ad – amikorra kész leszek vele és amikor a kiadó (?) kiadja. Előre láthatólag két éven belül. Csak azt remélem hogy "sirja" nem irósztalom fiókja lesz.

 

    Naftali  ben Dvora Kraus

 Rechovot, Israel,

a világteremtés 5771. évében

(2011. Május 15)

                                  ------------------------------------------------------------

 

2011. május 29., vasárnap

MAGYAR ZSIDÓ VALÓSÁG

 

ZOLTAI KÉSETT EGY NAPOT...

VAGY "IGY IRTOK TI" A MAZSIHISZ HONLAPON

    

    A két ujra "választott" mazsihisz vezér,  addig is amig idejönnek kipihenni a "választás" fáradalmait – most egymással pingpongozik. A vetélkedés azon folyik, ki kap több gratulációt a környező gójoktól

 

  Az első fordulóban az üv.ig győzött, amikor sikerült megorganizálnia egy üdvözlő távirat, az Ezsk-tól, ahol Csvecskenbojm kántori segédlettel üdvözölte, az "ellenfél" elleni gyözelme felett. Az hogy nem volt ellenfél, arról az európai Kohn-gresszusban úgy látszik nem tudtak. Amikor nemrég pesten voltak az európaiak (akiknek kongresszusa nagyon  hasonlit a mazsihiszéhez), az üv.ig nagyon jól elbeszélgetett Csveccs-el, egy jiddisül perfekt tolmács segitségével, aki mindkettőjüknek azt mondta, amit az hallani akart.

 

    Igy a levél megjött, a mult héten kénytelen volt a honlap leközölni, és az Elnök (vagyis Csoknyak) hoppon maradt. Nosza, mentek a telefonok és megjött két levél egyszerre a magyarországi szellemi élet és elit vezetésétől (akiknek egyikénél, a bazilikában) Feldmajer nemrég trianonozott), Erdő és Bölcskei érsekektól, akik lelkendezve üdvözölték a zsidó elnököt "megválasztása" alkalmával.

 

 Ez a mult csütörtökön került közlésre, 26.án (uo.) vagyis 2:1 az elnök javára.

 

 Azonban az üv.ig. sem mai gyerek, ő is tud pingpongozni:  Már másnap, azaz pénteken, megjelent uo. Erdő levele, ezuttal az Üv.ig.nek gratulálva. Most egyenlitettek: 2:2.

 

   Az érdekes ebben az, hogy ez az utóbbi látszat-gyorsaság, nem volt gyorsaság. Mindkét Erdő levél május 17. datálódik és több mint valószinü hogy az üv.ig.nek cimzett is  elérkezett a Sip utcába 9 nap alatt. Csakhogy Andika, a szerk, az elnöknek akart kedvezni és az üv.ig levelét félretette. Majd - - -

 

Másnap az üv.ig. kiverte a balhét, erre még futja neki, és még aznap, vagyis pénteken, 27.én – az ő levele is megjelent.

 

    Ez tehát az a bizonyos új "nyitás" amelyről mindkettőjük beszélt a szégyenteljes "választások" alatt és után.

 

      Nemkért tanácsunk Andikának: Ha a napokban jön egy üdvözlet a dalai lámától üv.ig.nek, tegye félre, ha kedves az állása, amig a Csoknyaké is megjön...

 

 

     

 

BESZÉLŐ KUTYÁK – AKKOR ÉS MA

 

             Az utóbbi egy-két évben, mióta a magyarországi antiszemita uszitás olyan méreteket és  trágár stilust ölt, hogy az ember már szinte vágyakozik Milotay és Rajniss  förmedvényeire – gyakran azon töprengünk, hogyan sikerül embereknek ilyen mélyre süllyedni? Talán nem is emberekről van szó, hanem valami újfajta Ufókról, vagy elmegyógyintézetekből megszökött ápoltakról vagy, esetleg, négylábuakról?

 

    Most megjelent egy hir a Mult-Korban, amely elgondolkoztat. Lehet hogy erről lenne szó?

 

Ime, a Mult-Kor sztorija:

 

A nácik beszélni tanították a kutyákat

2011. május 26. 09:02 The Daily Telegraph

A nácik beszélni, olvasni és a szavak kibetűzésére tanították a kutyákat, mindezt azért, hogy a hadi célokra felhasználva őket elősegítsék a második világháború megnyerését - olvasható egy új könyvben.

 A náci tisztviselők az emberekhez hasonló értelmi képességeket tulajdonítottak a négylábúaknak, amelyekből egy félelmetes, „beszélő” egységet kívántak létrehozni – állítja egy új jönyv. Hitler azt remélte, hogy a beszélő házi kedvencek kommunikálni tudnak SS feletteseikkel, s még egy speciális kutyaiskolát is felállíttatott, ahol az állatokat beszélni tanították.

A náci tisztviselők Németország szerte összeszedték a kutyákat, hogy aztán megtanítsák őket a kommunikációra és az „összekötőikkel” való érintkezésre. Alighanem az a keverék kutya vitte a legtöbbre (és vívta ki Hitler legnagyobb tetszését), amely kimondta a „Mein Fuhrer”-t, mikor megkérdezték tőle, ki áll előtte.

A németek úgy gondolták, hogy a kutyákat fel tudják használni a háborús célokra, például a a koncentrációs táborokban az SS-tisztek mellett (vagy helyett) láthatnak el őrző-védő feladatokat. A kissé bizarr „Wooffan SS” meglétére Jan Bondeson (Cardiff Egyetem) áldozatos kutatómunkája nyomán derült fény.

Hitler híres volt kutyaszeretetéről, két németjuhásza is volt, Blondi és Bella, előbbit nem sokkal öngyilkossága előtt ölte meg. A Führer szívügyének tartotta a kutyák hadicélokra való felhasználását, s erősen támogatta az intelligens négylábúak kiképzésére szakosodott iskola, a Tier-Sprechschule ASRA felállítását.

A Hannover melletti leutenburgi iskolát a harmincas években létesítették, s egészen a világháború végéig működött, az igazgatói posztot Margarethe Schmitt töltötte be. Állítólag számos sikert is elkönyvelt az intézmény, egyes állatok például mancsaikkal komplett szavakat tapogattak ki egy speciális ábécén, mások pedig emberi hangokat voltak képesek utánozni.

A legintelligensebb közülük Rolf volt, az airedale terrier, ő ennek a speciális ábécének a segítségével „beszélni” is tudott, sőt, vallási kérdésekről értekezett, idegen nyelven kommunikált, valamint verset írt. A patrióta kutya egyszer még abbéli vágyát is kifejezésre juttatta, hogy szívesen belépne a hadseregbe, mivel utálja a franciákat – ha hihetünk Bondesonnak.

A szerző Amazing Dogs: A Cabinet of Canine Curiosities című könyvében foglalta össze kutatásait. „A húszas években olyan új állatpszichológusok léptek fel, akik azt állították, hogy a kutyák képesek az emberi kommunikációra és az absztrakt gondolkodásra. A náci ideológia része volt az emberek és a természet közötti erős kapcsolat, úgy gondolták, hogy a jó nácinak állatbarátnak kell lennie. Göring az állatvédelem élharcosa volt, s Hitlerrel együtt nem is az emberi, hanem inkább az állati jogok miatt aggódott” – fejtette ki Bondeson.

(Forrás: Mult.Kor)

 

 

Múzeumban Lenin "zsidó származásának" bizonyítékai

- irja a Mult-kor, de Lenin nem volt zsidó!

   Először nyílik arra lehetősége az orosz átlagpolgároknak, hogy a saját szemükkel, írásos dokumentumok alapján győződjenek meg a régóta terjedő 'híresztelésről', miszerint Vlagyimir Iljics Leninnek zsidó felmenői voltak  - irja a Mult-kor legujabb számában, de mint z adatokból kiderül – Lenin nem volt zsidó, mert a zsidóság anyai részről öröklődik és Uljanovnak (Lenin eredeti neve), csak az apja és a nagyapja volt zsidó.

  Többek között ezt irja a Mult-kor:

Egy olyan országban, ahol az antiszemitizmus régóta jelen van, egy effajta „örökség” végzetes lehet, főleg azon idős orosz állampolgárok számára, akik áhítattal néznek fel a birodalomalapítóra. Az Állami Történeti Múzeum kiállítási tárgyai között megtaláljuk Lenin nővérének, Anna Uljanova levelét, aki azt állítja, hogy anyai nagyapjuk ukrán zsidó volt, s csak később tért át a kereszténységre.

„Egy szegény zsidó családból jött, a keresztlevele szerint Moses Blank fia volt, a nyugat-ukrajnai Zsitomir szülöttje” – írta Uljanova 1932-ben Sztálinnak, aki 1924-ben, a forradalmár halálakor lépett Lenin helyébe. „Vlagyimir Iljics mindig zsidóként gondolkodott. Nagyon sajnálom, hogy családunk eredetét nem ismerték meg életében” – folytatódik a levél.

ESZERINT, HA IGAZ IS, HOGY NAGYAPJA ÉS APJA (Móses Blank) zsidók lettek volna (De honnan akkor az Iljics? Mosjevitsnek kellene lenni, hacsak Lenin elvtárs nem tagadta le/ meg az apját (is) – a szerk.) – Lenin maga nem volt zsidó, mivel a zsidóság anyai áron öröklődik és anyjáról senki nem állitja hogy zsidó volt.

A cári uralom alatt a zsidók állandó tartózkodásai helye az ún. csertá oszedloszti nevű tartomány volt, amely a mai Litvánia, Lengyelország, Fehéroroszország és Moldova egyes, valamint Oroszország nyugati részeit fedte le. Sokan keresték a kapcsolatot a bolsevikokkal a cárizmus elleni küzdelem idején, egyesek még vezető szerepet is betöltöttek az 1917-es forradalomban; közülük a leghíresebb alighanem Trockij (eredeti nevén Bronstein) volt.

Az 1870-ben, Vlagyimir Iljics Uljanov néven született forradalmár azonban csupán orosz identitását hangoztatta. (mozgalmi nevét 1901-ben, szibériai száműzetése során vette fel.) A zsidó kultúra népszerűsítésének rövid periódusára a harmincas évek elején Sztálin tett pontot, amikor megkezdte a kommunisták közötti tisztogatást, a zsidók elüldözésére pedig sebtében felállított egy tervet, amely a kisebbség tagjainak összegyűjtését és a kínai határ mentén való letelepítését tartalmazta.

Uljanova megkérte Sztálint: használják fel Lenin zsidó származását arra, hogy eloszlassák, vagy legalábbis korlátok közé szorítsák az országban tomboló antiszemitizmust. „Azt hallom, hogy az utóbbi években megerősödtek az antiszemita hangok, még magában a kommunista vezetésen belül is” – írja az asszony, majd így folytatja: „Nem kellene eltitkolni a tényeket a tömegtől”.

Sztálin elengedte a füle mellett a kérést, s mindent megtett annak érdekében, hogy eltitkolják Lenin származását – magyarázta a kiállítás kurátora. Lenin hivatalos életrajzi kötetében a szerző, egyébként a forradalmár unokahúga, azt állítja, hogy a család csupán orosz, svéd és német gyökerekkel rendelkezik. A levél csak a kilencvenes évek elején került a történészek látókörébe, hitelességét sokan és sokszor megkérdőjelezték.

A kiállítás megvilágítja a Lenin halálával kapcsolatos részleteket is. Lenin 1922-ben, szélütése után állítólag annyira rossz egészségi állapotba került, hogy megkérte Sztálint: mérgezze meg őt. „Nem véletlenül esett a választása Sztálinra. Őszinte bolsevikként ismerte őt, aki egyenes és mindenfajta érzelemtől mentes volt. Ki más mert volna véget vetni Lenin életének?” – teszi fel a kérdést Uljanova. Sztálin eleinte hajlott volna rá, hogy eleget tegyen a kérésnek, de a Politbüro-tagok végül letérítették eredeti szándékáról. – eddig a Mult-kor cikke.

 

A HETI SZAKASZ - Nászo - 2011

Az életmentő befőtt


„És szerezzen engesztelést számára, amiért vétkezett...”

(4. Mózes, 6, 11).

E szakasz – egyebek mellett – a fogadalomtétel szabályaival is foglalkozik. Bölcseink felfogása szerint maga a fogadalom – ami által valaki megtilt önmagának olyan dolgokat, amiket egyébként a Tóra nem tilt – vétek, amiért bűnbocsánatot kell nyerni és áldozatot kell bemutatni.

A haszid legenda – a Talmud alapján – tágabb értelmezését adja ennek a versnek. A Talmud annyit mond, hogy nemcsak az a vétkes, aki fogadalomból nem iszik bort, hanem az is, aki bármilyen élvezeti cikket megtagad magától (Táánit, 11). A haszidok kiterjesztették ezt a vétket az önsanyargató böjtökre is, amiket egyes rabbik, illetve szenteskedő zsidók magukra vállaltak. (Ez nem vonatkozik, természetszerűen a halacha által előírt böjtökre.)

A lizsenszki Elimelech, a csodatevő hírében állott szent rabbi, meglátogatta mesterét, a nikolsburgi reb Smelkét. Szombaton, az utcán menvén, megütötte fülét egy édes-bús hang, ami az egyik házból hallatszott ki. Közelebb ment és akkor meglátta, hogy egy fiatal ember – aki nem volt más, mint a nagy tudású és szentéletű reb Mordecháj Benneth – az ősi melódiával kántálja a Talmudot. Észre sem vette, amint reb Elimelech, aki bement a házba, már egy órája mögötte áll és hallgatja. Csak akkor rezzent össze, mikor az megszólalt:

– Drága testvérem, térj meg az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez.

A megszólított nem mert egy szót sem szólni, de később elment mesteréhez, reb Smelkéhez és elpanaszolta, hogy reb Elimelech kifogásolta, hogy ő tanult (hiszen semmi egyebet nem látott nála).

Reb Smelke akkor elmagyarázta neki, hogy azért kell neki megtérnie, mert egész héten böjtölt, miáltal akadályoztatta magát a Tóra-tanulásban, hiszen egészen legyöngült. Ezt vette Elimelech észre. Egy talmudistának pedig nem az a feladata, hogy böjttel sanyargassa magát, hanem hogy tanuljon...

* * *


Egy lengyel városka rabbija mesélte az alábbi történetet:
– Annak idején, amikor Brodiban időztem, bejáratos voltam a helyi rabbi – reb Meir – házába. Találkozásaink alkalmával halachikus kérdésekről beszélgettünk, véleményt cseréltünk és együtt tanultunk.

Egyszer látogatásom szerdai napra esett. Nem találtam őt a dolgozószobájában, azt hittem nincsen otthon. De háza népe azt állította, hogy nem ment el, lehetséges – mondták – hogy egy belső szobában tartózkodik. Bejártam az egész házat, mígnem egy zárt ajtóra akadtam. Gondolván, hátha ott van, a kulcslyukon bekukucskáltam. És ekkor megpillantottam a rabbit, kezében befőttesüveggel, amiből kanalaz valamit.
A dolog meglehetősen meglepett – folytatta a történetet a rabbi – hiszen az a hír járta felőle, hogy egész héten nem eszik, szombattól szombatig egyfolytában böjtöl. De nem szóltam egy árva szót sem.

Legközelebb ismét ugyanazon a napon és időpontban mentem el hozzá, mondanom sem kell, ismét ugyanazt tapasztaltam.
De ekkor már nem állhattam meg, hogy meg ne kérdezzem, mit jelentsen ez? Ha netán megszakításokkal böjtöl, akkor miért nem ebédel meg rendesen? Ha pedig szombattól szombatig tényleg böjtöl, akkor miért szegi meg azzal, hogy lopva eszik?

– Nos, figyeljen, elmagyarázom magának, miből fakad e furcsa szokásom – szólt a bródi rabbi, miközben hellyel kínált. – Ön biztosan tudja, hogy nem vagyok vitatkozó természetű ember, a véleményemet is rendszerint megtartom magamnak. Ez – többek között – azt is jelenti, hogy nem veszek részt a mostanra már elfajult haszid-mitnágéd vitákban, nem török lándzsát a haszidizmus ellenzői mellett, igaz, nem is vagyok a cádikok elkötelezett híve sem.

Kialakítottam azt a szokást, ha Brodba érkezik egy cádik, felkeresem a szállásán, hogy üdvözöljem, egy ideig elüldögélek nála, majd ajánlom magamat és távozom. Utána többet nem találkozunk.
Amikor az annipolei cádik, reb Zuse érkezett városunkba, természetesen elmentem hozzá is, hogy üdvözöljem őt. A cádik a sameszával befőttet hozatott be, hogy engem megkínáljon. Én szabadkoztam, mondván, szombattól szombatig tartó böjtöt vállaltam magamra, tehát nem fogadhatom el a kínálást. A cádik erősködött, hogy csak éppen kóstoljam meg, de én kötöttem az ebet a karóhoz. Mivel nem voltam a cádik híve, nem gondoltam, hogy miatta meg kellene szegnem fogadalmamat.

Távoztamkor kikísért és búcsúzáskor megjegyezte:

– Rabbi, tudja meg, hogy mostantól kezdve soha, egész hátralévő életében, nem fog többé szombattól szombatig böjtölni!

– Én akkor azt hittem, hogy viccel – mesélte tovább a rabbi – így jót nevettem a dolgon.

A cádik hamarosan elutazott.

A következő héten, azon a napon, ugyanabban az órában, amikor a cádiknál jártam, olyan gyengeség fogott el, hogy azt hittem, nyomban meghalok. Úgy éreztem, ha azonnal nem eszem valamit – végem van. Gondoltam, egy kis befőtt segít majd rajtam.
– Nos, azóta minden héten szerdán, a nap ugyanazon órájában pontosan ugyanez történik velem. S ilyenkor muszáj ennem, ha életben akarok maradni. Így tehát, a befőtt, életmentő (pikuách nefes) szerepet tölt be, melynek esetén természetesen meg szabad szegni a böjt fogadalmát...

* * *


A kozsnitzi Mággidnak van egy bölcs mondása azokról, akik állandóan böjtölnek s ezzel sanyargatják magukat, holott a halacha ezt nem írja elő:
– Jobb, ha valaki nem böjtöl, de úgy tesz, mintha azt tenné, vagyis becsapja a világot, mintha valóban böjtölne, s ezzel önmagát csapja be...

* * *


Visszavonultan élni nem azt jelenti – szokta mondani reb Jiszráél, a ruzsini rebbe – hogy valaki remeteként éli életét egy kunyhóban, kizárva életéből minden emberi kapcsolatot. Ez nem nagy dolog. Az igazi az, amikor valaki akkor viselkedik visszafogottan, amikor társaságban van, emberek között.
Az önsanyargatás nem feltétlenül az, hogy valaki télen, ruhátlanul a hóban hentereg, vagy jeges vízbe merül. Ágya melegében is lehet valakinek olyan a lelki állapota, mintha síron túli büntetést szenvedne el...

* * *


A haszidizmus – jellegéből fakadóan – ellenzi az önsanyargatást és sokkal inkább az örömöket okozó életvitelt helyezi előtérbe a moralizáló, aszketikus litván felfogással szemben.
Ábrahám-Jáákov, a szadigorai rebbe szokta volt mondani:
Miként minden zsidónak, a túlvilágon, számot kell adnia arról, miért nem vigyázott jobban a lelkére, hogy meg ne sérüljön és ne essék bántódása, ugyanúgy felelősségre vonják majd azért, mert testét sanyargatta és nem vigyázott rá kellőképen.
Háchám Zviről mesélték, amikor érezte, hogy halála közeleg, kért egy pohár bort, hogy ezzel kibékítse gyönge, megtört, agyonsanyargatott testét.

* * *


Reb Slómó, a karlini rebbe, igencsak ellenezte a böjtöket, meg az egyéb önsanyargató módszereket. Ha valaki engedélyt kért arra, hogy böjtölhessen, azt csak három feltétel együttes teljesítése esetén engedte meg: ha az illető valami nagy bűnt követett el, ha teljesen egészséges volt és csak egy rövid téli napon...

* * *


Reb Chájim, a cánzi rebbe, az asztalnál, megkérdezte egyik haszid hívét, nem felejtettek-e el neki enni adni?
– De rebbe, én nem enni jöttem ide – szólt a haszid szenteskedve.
– Hát persze, hogy nem – felelt a rebbe – de a lélek sem azért jön le erre a világra, hogy egyen. Viszont ha nem adnak neki – akkor megszökik...

* * *


Az aptai cádik, Ávrahám Josua Hesil, nagyon nem szerette azokat, akik álladóan böjtökkel és egyéb önkínzásokkal igyekeztek jó zsidó mivoltukat bizonyítani.
Egy alkalommal megérkezett egy olyan városba, ahol aznapra a helyi hitközség rabbijai böjtöt rendeltek el, ezáltal remélve esőt.
A cádik a böjtről nem vett tudomást. A fogadóban, ahol megszállt, imádkozás után asztalhoz ült, hogy megreggelizzen. A dolognak híre ment. A városka lakói, amikor saját szemükkel is meggyőződtek a „szentségtörésről”, szemrehányást tettek neki.
- Rebbe – mondták – ma közösségi böjt van, mivel esőre van szükségünk.
– Minek kell nektek eső? fordult hozzájuk barátságosan a cádik – bizonyára arra, hogy jó termés legyen. De ti mit tesztek ennek érdekébe? Böjtöt hirdettek s ezzel megmutatjátok a jó Istennek, hogy megvagytok ti evés-ivás nélkül is. Jaj, zsidók, milyen bolondok is vagytok! Hiszen ezt pont fordítva kell csinálni. Enni és inni kell, méghozzá bőségesen, amivel bizonyítjátok a Világ Urának, hogy milyen sokra van szükségetek. Ha ezt látja, akkor biztosan megkönyörül rajtatok és nem tartja vissza az életet adó esőt...