2010. szeptember 30., csütörtök

A heti szidra - Börésit – 2010

                     Ádám – két  "oldalbordája"

A teremtés elvégeztetett. A hatodik napon életre kelt az első ember – Ádám – is, mint a teremtés koronája. Ő azonban elégedetlen, magányos, hisz ő az egyetlen élőlény, akinek nincs párja. Az élővilág legkisebbje is szaporodik, csak ő társtalan.

A Teremtő is tudja ezt, hiszen a Teremtés „forgatókönyvében” eredetileg is emberpár szerepelt. Így aztán Ádámra mély álom borul, s az oldalbordából máris asszony születik.

A Midrás, ezen esemény kapcsán, meglepő részleteket hoz tudomásunkra.           Eszerint, amikor Éva „megszületett” – „csont Ádám csontjából és hús Ádám húsából” – csupa vér és nyálka volt, s leendő párja, mikor rápillantott, undorral fordult el tőle.

A Teremtő látván, hogy ez a „műve” nem nyerte el a teremtés koronájának tetszését, újabb kísérletet tett, de most már olymódon, hogy a Nő kimosdatva, teljes szépségében kerüljön Ádám szeme elé. Meg is lett az eredménye, mert Ádám amint meglátta élete leendő párját, azon nyomban megölelte és megcsókolta (Midrás Rábá, Börésit, 18, 22, valamint Pirké D'rábbi Eliezer, 12).

A Midrás másutt még hozzáteszi, hogy az első félresikerült „példány” visszatért poraiba, vagyis megszűnt létezni, de nem mielőtt kalamajkát okozott volna.

Az első hármas iker

A figyelmes olvasó a Teremtés történetében egyrészt felfedezheti a benne rejlő mély logikát, ám ugyanakkor több dologgal értetlenül áll szemben.

Az világos, hogy Ádámot és Évát Isten sajátkezűleg teremtette, Ádámot a föld porából, Évát pedig az első ember testéből. Ezt követően gyors egymásutánban megszületett két fiúk, Káin és Ábel. Igen ám, de ők kivel házasodtak össze? Honnan vettek maguknak feleséget?

A rejtély megoldását ismét csak a Midrásban találhatjuk meg. E szerint mindkét fiúnak voltak ikerpárjai, Káinnak egy, Ábelnek pedig két lánytestvére. Ezekkel házasodtak össze, s így szaporodott el az emberiség.

* * *

Az egyik midrási forrás azt is elárulja, hogy Káin apja tulajdonképpen nem Ádám volt, hanem egy kígyó, az a bizonyos kígyó, mely Évát bűnbe vitte. Ebből vezeti le a Midrás, hogy Káin „kígyófajzat” volt, tőle származtak a gonosztevők, s az első emberpár harmadik fia, Sét, volt valójában az, akinek leszármazottai népesítették be a földet. Ábelnek nem voltak utódai, mivel őt testvére megölte, mielőtt gyermekeket nemzett volna.

Ugyancsak a Midrás szerint, Ábel erősebb volt Káinnál, és nyílt harcban nem lett volna képes Ábelt megölni, ezért folyamodott végül cselhez. Barátságot, testvéri szeretetet színlelt, elnyerte bizalmát, majd egy óvatlan pillanatban végzett vele.

A psiszhai rebbe szokta volt mondani:

– Mi volt Káin válasza Isten azon kérdésére: hol van Ábel, a testvéred? Káin pedig azt felelte: nem tudom, hát testvérem őrzője vagyok én?

Mi van e párbeszéd mögött? Hát az Isten nem tudta, hol van Ábel? És Káin nem tudta, hogy Isten mindent tud és lát?

Az isteni kérdés Káin felelősségét emeli ki. Az embernek szabad választási lehetősége van – mondta Isten Káinnak – és ezért, ha megölted, magad vagy felelős a tettedért. Káin ugyanis abban a tévhitben élt, hogy, ha neki módjában állt megölni testvérét, akkor azt az égben rendelték el, mert ha nem így lett volna, nem tehette volna meg. Ennélfogva – gondolta Káin – ő nem felelős a következményekért, ő csak az égi „elrendelést” (illetve "megrendelést") teljesítette.

Ez magyarázza meg válaszát is „  hát testvérem őrzője vagyok én?” Te, az Örökkévaló, aki teremtette a világot, te vagy az „őrzője” minden élőlénynek, hiszen „az ember még a kisujját sem mozdítja meg a földön, amíg azt el nem rendelik az égben” (Talmud, Hullin, 7). Ennélfogva te vagy a felelős testvérem haláláért, te rendelted el, én csak kiviteleztem...

Káin azonban nagy tévedésben volt – mondja a psiszhai rebbe – mert az embernek szabad akarata van, és felelős tetteiért. Semmiféle felső elrendelés nem akadályozhatja meg őt abban, hogy szabad akaratából cselekedjék...

* * *

És Ádám nevet adott a feleségének és elnevezte őt Évának, héberül: Chává (a szó héber gyöke „életet adót” jelent) mert ő volt minden élőlény anyja” (1Mózes 3, 20).

Ez egyenes folytatása annak, ami az Írásban szerepel. Miután Isten megteremtette és elhelyezte az Éden kertjében, Ádám nevet adott minden teremtménynek. (1Mózes 2, 19). A kérdés az, hogy miért nem adott nevet Ádám mindjárt a feleségének is, és miért csak a bűnbeesés után?

A vilnai gáon, reb Élijáhu tette fel ezt a kérdést és válaszolt is rá:

A Talmud szerint a nőnek két feladata van: gyerekeket nevelni és „megmenteni férjét a vétkezéstől”. (Jevámot, 60). Mivel kiderült, hogy az első asszony nemcsak, hogy nem mentette meg a férjét a vétkezéstől, hanem ő volt az, aki bűnbe vitte, így egyetlen feladata maradt, a gyerekeivel foglalkozni, felnevelni. Ezért nevezte őt Ádám Évának, mert ő volt minden élőlény anyja, vagyis feladata a jövő nemzedék nevelése.

 

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet" (1Mózes 1,1).

     „Kezdetben", vagyis mindjárt az elején, a kezdet kezdetén. A zsidó embernek tudnia kell, hogy Isten teremtette az eget és a földet, az egész mindenséget és létezik egy Felső Hatalom, amely a világot irányítja (Mose Léb, a szaszovi rebbe).

Lévi Jichák, a híres berdicsevi rebbe, találkozott egyszer rabbi Schnéor Zálmánnal, a Hábád megalapítójával, és kiöntötte előtte a szívét. Képzeld – mondta – bármennyire is igyekszem, nem tudtam még eljutni oda, hogy teljesen önzetlenül, minden egyéni érdek nélkül, szolgáljam Istent.

Reb Schneor Zálmán igyekezett vigasztalni kollegáját, mondván: ne aggódj emiatt. Maga a jó Isten is ugyancsak önös érdekből teszi, amit tesz, ahogy a Bölcseink mondják: „Minden, amit az Örökkévaló e világon teremtett, azt a saját dicsőségére teremtette.” (Ávot 6:11.). Így hát jó társaságban vagy, nyugodj meg.

* * *

És megalkotta a Örökkévaló Isten az embert..."(1Mózes 2,7).

„Azért teremtette Isten az embert egymagában, hogy tudja: aki megment egy zsidó lelket, olybá vétetik, mintha az egész világot mentette volna meg „ (Szánhedrin 37).

Volt egyszer egy gyermektelen falusi zsidó, aki egy napon, feleségével együtt, felkerekedett és elutazott a szentéletű koznitzi Maggidhoz. A házaspár azzal a kéréssel fordult hozzá, imádkozzon érettük, hogy megadassék nekik a gyermekáldás. A rabbi meg is áldotta őket, az asszonynak pedig egy év múlva megszületett a fia. Nemsokára azonban a csecsemő megbetegedett és veszélybe került az élete. Az asszony könyörgött a férjének, utazzék el ismét a szent rabbihoz és kérje meg, imádkozzék a gyerek felépüléséért. A rabbi ismét csak teljesítette a kérést, de a gyermek állapota ahelyett, hogy javult volna, tovább romlott. Anyja egy pillanatra sem mozdult el a bölcső mellől és szívét határtalan aggodalom töltötte el.

Nagy fáradtságában az anya egy pillanatra elszunnyadt, s felébredvén csodálkozva látta, hogy a gyerek bölcsője mellett egy katona áll, az egyik kezében egy kancsó, a másikkal pedig egy kanállal itatja a csecsemőt a kancsóban lévő folyadékból. Az asszony szörnyen megijedt, jajveszékelni kezdett, mire a katona eltűnt. Ettől a perctől kezdve azonban a gyerek állapota fokozatosan javult és rövidesen teljesen fel is gyógyult.

A gyerek gyógyulása felett érzett boldogságukba félelem vegyült, hátha valami varázslat van a dologban. Mi mást tehettek volna, megint elutaztak Kozsnitzba. Beszámoltak a rabbinak a történtekről, aki megnyugtatta őket, ne féljenek, nem történt semmi rossz, nyugodtan menjenek haza, minden rendben lesz.

Miután látogatói elmentek, a cádik odaadta botját a szolgájának és megparancsolta, menjen ki a temetőbe, üssön egy nagyot egy bizonyos katona sírjára és mondja meg neki, hogy a rabbi hivatja.

A samesz így is tett, a katona meg is jelent a rabbinál, aki megkérdezte tőle:

– Mondd, ki hatalmazott fel téged gyermekek gyógyítására?

A katona válaszként elmesélte halálának történetét: – Amikor katona lettem, gójok közé keveredtem és idővel teljesen olyanná váltam, mint ők, annyira, hogy már nem lehetett felismerni, hogy egyáltalán zsidó vagyok. Az egyetlen különbség az maradt, hogy az igazolványomban az szerepelt, hogy „jevrej" (zsidó).

Egy ízben úton voltam több katonával együtt, amikor egy szegény zsidóba botlottunk, aki valahonnan épp hazafelé bandukolt. A katonák körülvették őt, átkutatták a zsebeit és találtak nála 75 rubelt. A pénzt elvették tőle és tartván attól, hogy bepanaszolja őket a parancsnokságon, felakasztották a szerencsétlent egy fára, majd továbbmentek. Amikor láttam, mi történik, felébredt bennem a zsidó lélek és nagyon sajnáltam a szegény embert. Észrevétlenül lemaradtam a társaimtól, visszamentem és levágtam a kötélről. A zsidó még életben volt. A nálam lévő pénzt, ami éppen annyi volt, mint amennyit elvettek tőle, a kezébe nyomtam, mire ő hálálkodva és boldogan útjára ment. Amikor a katonák visszaértek a laktanyába, sorakozót rendeltek el, így kiderült, hogy én még nem értem vissza. A parancsnok néhány katonát keresésemre küldött, akik ugyanannál a fánál találtak rám, ahol a zsidót felakasztották és így azt is látták, hogy az akasztottnak hűlt helye volt már csak. Arra is rájöttek, hogy csak én menthettem meg azt az embert. Attól való félelmükben, hogy most majd én árulom be őket, elhatározták, ezúttal engem kötnek fel és a parancsnoknak pedig azt jelentik, hogy így találtak rám.

Ily módon haltam meg, és a kozsnitzi temetőben temettek el.

Az égi bíróságon nem tudták, mit kezdjenek velem. A mennyországba nem küldhettek, mivel egész életemben gójok között éltem és ennek következtében sokat vétkeztem. Viszont poklot sem érdemeltem, mert megmentettem egy zsidó testvérem életét és a Talmud szerint, „aki egy zsidó lelket megment, az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg". Sokat nyomott a latban, hogy a mentés kapcsán magam is életemet vesztettem. Mérlegelve a körülményeket úgy döntöttek, ellátnak egy olyan földöntúli képességgel, mellyel képes vagyok gyerekeket meggyógyítani, amikor erre a legnagyobb szükség van.

                                                          ***

Mikor a szentéletű gesztinai rebbe ezt a történetet elmesélte nagyot sóhajtott és hozzátette: mi érthetünk az aranyhoz, az ezüsthöz, a drágakövekhez, de nem tudjuk kellően értékelni egy egyszerű zsidó lelkét

 

 

2010. szeptember 29., szerda

SZIMCHÁT TÓRA 5771 (2010)

 

 

  A ZSIDÓSÁGOT NEM LEHET "BEFEJEZNI"

 

    A zsidó élet örök körforgásában szilárd  pont a Szimchát Tóra, melynek felolvasását a Tóra örömmünnepén fejezünk be és azonnal ujra kezdünk. Ez arra mutat hogy nincs megállás… ahogy a Tórát, úgy a zsidóságot sem lehet "abbahagyni", nem lehet kiszállni belőle és nincs végállomás. Mivel a Tóra az az archimedeszi fix pont, ami körül a zsidó élet mozog

 

 

     Izraelben, ahol  a zsidó élet központi  centrifugája  mozog – Szimchát Tóra nem egy külön ünnep. Ez nem más, mint  az ünnepi ciklust befejező Smini Áceret, másik neve. A Tórában nincs emlitve a Tóra örömünnepe, csak a gáonita korban találkozunk vele előszőr, mig a Zóhár irja, hogy "amikor a Tórát megkoronázzák – szokás lakomát rendezni". A szokást a Midrás Salamon korára vezeti vissza, aki nagy lakomát rendezett, amikor az Örökkévaló megigérte neki, hogy kérését teljesiti és bölcsességet ad neki. A Midrás (Kohelet 1) oda konkludál, hogy "innen  a tanulság, hogy nagy lakomát csapnak és örülnek, amikor a Tórát befejezik", mivel Salamon bölcsessége a Tóra bölcsessége volt.

 

         Világszerte, ahol minden ünnepünk két napos – a Szimchát Tóra is önálló életet él. A Sátoros ünnep nyolcadik napja a Smini Áceret és a kilencedik – a Szimchát Tóra. Ekkor tartjuk az ünnepi körmeneteket a Tórákkal a kézben; ekkor táncolunk  és lakomázunk – és mindezt a Tóra tiszteletére, melynek felolvasását ezen a napon fejezzük be és azonnyomban ujra elkezdjük.

 

     Miért nem tartunk legalább egy nap szünetet? Hová sietünk? Miért kell mindjárt ujra kezdenünk: - kérdezte boldog(?) gyerekkoromban r' Léjjzer Friedman, a Dobozi utca 7-9-ben székelő Ádler sűl egyetlen bálbósza, aki a kora negyvenes évek Budapestjén sem átalott – illetve nem félt -  strájmlit hordani .

Nem is kellett félnie, hiszen abban a házban lakott, ott volt babakocsit gyártó és javitó üzeme és a strájmli fém dobozban tette meg az utat péntek esténként és szombat reggelenként a második emeleti lakásból, ahol a r' Léjjzer édesapja által épitettett házi mikve állt és müködött – a földszinti sülbe.

 

    R' Léjjzer nem várt választ a hipotétikus kérdésre, hanem ő maga válaszolt: Azért, kinderlach, mondta, mert mi szünet nélkül zsidók vagyunk, nincs megállás, nem lehet kiszállni és nincs végállomás...

 

"Nem lehet megpihenni, vagy megállni hogy kifujjuk magunkat – tette hozzá - a zsidóság folytatólagos. Mihelyt úgy tünik hogy befejezted – kiderül hogy nem;nem lehet befejezni;  folytatni kell megállás nélkül. Lechájjim – mondta reb Léjjzer és felhajtott egy stampedli császárkörtét, amit még nekünk, gyerekeknek, is szabad volt – legalábbis Szimchesz Tajrekor – megkóstólni. Egyébként, egyszer egy évben, Szimchát Tórakor, a kis fiugyerekek is a Tóra elé járultak, együtt mondták el a Bróchet a kiteritett tálesz alatt és nagyon boldognak látszottak

 

                                                            ***         

   Aztán jött – illetve jön ma is – a három "vőlegény", akik Kiddust adtak, illetve adnak, és a hákofesz, vagyis a körmenetek illedelmes tánca. Részeg zsidót nem láttam gyerekkoromban Szimchát Tórakor; lerészegedni nem volt zsidós dolog. Önfeledten danolásztuk, mi gyerekek a jiddis nóta visszatérő refrénjét – Oj. Oj. Oj, siker iz á gój – anélkül hogy értenénk a szavak értelmét.

     Valódi részeget ezen az ünnepen  Izraelben láttam először, de az nem volt a Dobozi utcából.

 

                                                                              

     Ez volt a magyar-zsidó folklór pesti, nyolc kerületi változata. Homályosan tudtuk, hallomásból, hogy vannak másutt is zsidók, vannak "pólisiak" és egyéb oszt-juden, de ez nem látszott zavarni felhőtlen, zsidótörvényes, munkaszolgálatos, gyerekkorunkat. Aztán jött Eichman és egyből felnöttünk.

Már aki életben maradt.

 

                               ***

 

      Azóta sok minden megváltozott, de a Szimchát Tóra megmaradt és  egyre  fokozódik, mint a helyzet. A továbbiakban egy csokornyi abból a folklórból, amit gyerekkorunkban nem ismertünk.

 

  "Örvendjetek és vigadjatok a Tóra örömünnepén, és adjátok meg a kellő tiszteletet a Tórának, mert az jobb "áru" minden másnál, aranynál és ékszernél drágább. Örvendjünk és vigadjunk a Tórával, mert életünk, erősségünk és fényességünk. . ." (Az ünnepi imából).

 

   

     Egyszer egy tudatlan,de melegszívű falusi zsidó – valószinüleg lengyel, vagy "magyarán" pólisi -  a Szimchát Tóra ünnepét a városban töltötte, ahol elment az ottani templomba. Amikor a hívek a Tórával táncoltak, ő is csatlakozott hozzájuk, lelkesen énekelt, táncolt, sőt kurjongatott hozzá.

 

    Látta ezt a város rabbija, odament hozzá és azt mondta neki: uram, én nem ismerem magát, de úgy tűnik, ön nem azok közé tartozik, akik éjt nappallá téve búvárkodik a Tanban és tanulmányozza a Tórát. S ha ez így van, akkor minek örül annyira, és miért vigad ilyen lelkesen? Egyáltalán, mi köze van magának a Tórához?

 

    Hogy mi közöm van nekem a Tórához? ~ mondta a falusi zsidó - hogy én egy egyszerű ám-hórec zsidó vagyok? Na és, mondja meg nekem rebbe, ha a sógorom esküvőjére vagyok hivatalos, akkor nem örülök és táncolok az esküvőn, csak azért, mert nem én nősülök? . . .

 

A hasonlat világos: A Tóra minden zsidóé. Még azé is, akinek rajta kívülálló okokból nem volt alkalma tanulmányozni. Az ilyen zsidó "táncol sógora esküvőjén", vagyis részese testvérei Tóra tanulásának és örömének.

 

                                       * * *

     Ezen a napon is megemlékeznek a halottakról a Mázkir imával.

Különleges imát is elmondanak, melyben esőért szól a fohász. Bölcseink lejegyezték a Szentély főpapjának imáját, melyben - többek között arra kérte a Teremtőt, hogy ne hallgassa meg a vándorok imáját, már ami az esőt illeti, mert a világnak nagy szüksége van esőre.

 

    Ma is azért imádkozunk, hogy a nyári, száraz évszakot bő esős időszak kövesse, hogy Izrael ne szenvedjen csapadék hiányban.

 

A Talmud elbeszéli, hogy Chanina ben Dószát, aki csodatevő hírében állt, egyszer útközben elérte az eső. Ekkor tekintetét az ég felé emelte, s azt mondta: Világ Ura! Az egész világ örül (az esőnek), és Chanina szenved!?

    Erre elállt az eső. Amikor hazaért, ismét az égre emelte tekintetét és újból mondá: Világ Ura! Az egész világ szenved és Chanina nyugodtan ül otthon!?

    Erre újból megeredt az eső.

 

  Mondá erre Joszéf rabbi: Mit ért a főpap imája Chaninával szemben? . . (Táánit 24) (

 

 

 A szaszovi cádik, reb Mose Léb,  szokta mondani:

- Ros Hásánákor és Jom Kippurkor rendezzük lelki ügyeinket, esdeklésünk szellemi életünkre irányul. Smini Áceretkor pedig anyagi dolgainkat próbáljuk rendbe szedni. Erre utal az Írás szava: "a nyolcadik napon ünnepi gyülekezet legyen nektek". A hangsúlya "nektek" szón van, vagyis most már magatoknak is kérhetitek mindazt, amire a megélhetéshez szükségetek van.

 

                                                                          * * *

 

A ropsitzi cádik, reb Náftáli hívei Szimchát Tórakor a rebbe udvarában táncoltak, s a rebbe az ablakból figyelte őket. Egyszercsak intett a kezével, hogy hagyják abba, majd gondolataiba merült.

 

Egy ideig vártak, végül a rebbe megszólalt:

 

- És ha egy katona elesik a háborúban, akkor a többieknek el kell menekülniök a frontról? Egyáltalán nem. A háború folytatódik. Táncoljatok tovább!

 

A chaszidok folytatták a táncot. Csak az ünnep után derült ki, hogy abban a percben, amikor leállította a táncot, halt meg a ropsitzi rebbe egyik kedvelt tanítványa, az oljanovi rebbe.

 

              ***

 

    Egy reb Áser nevezetű haszid mesélte, hogy egy ízben Premislánba utazott, hogy a Félelmetes Napokat reb Meirl – az ottani rabbi és rebbe -  társaságában töltse, de ott maradt még Szukkotra is.

 

Ugyancsak ezekben a napokban betegedett meg reb Meir lánya, akinek az állapota napról-napra súlyosbodott. Szimchát Tóra napján már haldokolni látszott a szegény lány.

 

   Apja, a cádik, panaszos hangon felkiáltott:

 

Világ Ura! Meghagytad, hogy Ros Hásánákor Sófárt fújjunk, tehát Meirke fújta a sófárt. Megparancsoltad, hogy Jom Kippurkor sanyargassuk magunkat - Meirke ezt is betartotta. Előírtad a Tórában, hogy Szukkotkor sátorban üljünk - Meirke sátorban ült. Aztán azt is előírtad, hogy Szimchát Tórakor örvendeni kell - Meirke tehát örvendezik. Most pedig megbetegítetted Meirke lányát és Meirke ezt is örömmel fogadja, mert a Talmud szerint "egy zsidó embernek ugyanúgy köszönetet kell mondani a rosszért, ami rázúdul, mint a jóért, amit kap". Ezt úgy kell értelmezi, hogy a rosszat is örömmel kell fogadni. Jól van. Meirke ezt is örömmel fogadja...

-        De drága jó Istenem, a halacha szerint "nem szabad halmozni az örömöket!" Amint ezt kimondta, a beteg lánynak lement a láza és rövidesen meggyógyult.

 

A HETI HAFTARA-V'ZOT HÁBRÁCHÁ - 2010

 

A vég - és a kezdet

 

 

"Mózesnak, az Örökkévaló szolgájának halála után ezt mondta az Örökké­való Jósuának, Nun fiának, Mózes szolgájának: Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnak. A pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki nem állhat ellened egész életedben ... " (Jósuá (J'hosuá) 1:1-5.J

 

 

Mózes 120 éves korában elhunyt. A pusztában fölnőtt új nemzedék kész elfoglalni az Ígéret Földjét. Jósuá a kézenfekvő utód: ő volt Mózes "adjutánsa" az elmúlt negyven esztendőben. Elleste a hatalom minden fortélyát - a Midrás szerint első kézből tanulta meg a Mózes által adott Tórát -: ő hát "a megfelelő ember a megfelelő helyen".

 

Ezúttal nem egyszerű formai, logikai vagy szellemi összefüggés van a háftárá és a hetiszakasz között. Háftáránk mind technikai, mind tartalmi szempontból egyenes folytatása a szidrának. A Bibliában Mózes ötödik könyve után elsőként Jósuá könyve következik. Így alighogy Szimchát Torá ünnepén befejezzük a V'zot hábráchá hetiszakasznak, Mózes ötödik könyve utolsó fejezetének olvasását, rögtön Jósuá könyve első fejezetének első szakaszával, az elbeszélés következő részével foly tat juk.

 

Az időzítés is tökéletes: amint befejezzük a Tóra fölolvasását, újra is kezdjük B'résit szakaszával. Ez a zsidó perpetuum mobile: a kezdet és a vég állandó körforgása.

* * *

Mózes és Jósuá - minden hasonlóságuk ellenére - nem voltak egyenlő fajsúlyú vezetők. Az Írás tanúsága szerint nem volt még egy próféta, aki annyira közel állt az Istenséghez, mint Mózes, és annyira "otthonos volt nála". Jósuá inkább hadvezér, stratéga volt. Emlékszünk: már közvetle­nül az egyiptomi kivonulás után ő vezette az Ámálék elleni harcot Mózes kérésére. Egyike volt a tizenkét felderítőnek, akiket Mózes az új országba küldött, és a csoportból egyedül ő meg Kálév barátja nyilvánított kedvező véleményt. A Midrás szerint Mózes a Naphoz hasonlít, Józsué a Hold-

hoz ...

 

Már Mózes halálakor megtudtuk az Írásból, hogy "Jósuá, Nun fia

pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét" (5Mózes 34:9.), vagyis fölavatta őt. Érdekes módon a nép ellenkezés nélkül elfogad­ta Józsué vezetését, sőt a Jordán innenső partján maradt törzsek ­Reuvén, Gád és Menássé törzsének fele - hűségesküjükben ki is jelentet­ték: halál fia, aki ellenszegül neki (Jósuá 1:17-18.). Ebből vezette le Maimonides, a nagy kodifikátor, a törvénnyé vált alapelvet: "Aki föllázad a király ellen, azt a királynak joga van megölni." (Jád. Kir. 3:8.)

* * *

Jósuá nemcsak hadvezér és néptribun volt, hanem próféta is. Igen sok­szor beszélt vele az Örökkévaló, s csodákat is tett általa: ilyen volt Jerikó falainak leomlása vagy a Nap megállítása Gibonban. A Talmud a negy­vennyolc próféta között említi, akik a zsidó népnek prófétáltak (Megilá 14.). Gersonides szerint "király és próféta" volt egy személyben.

 

J. Jacobson azonban a Cházon HáMikrában (376.) fölveti: miért nem nevezi az Írás is prófétának, mint Mózest, Jeremiást, Jesáját és a többie­ket? Miért van, hogy Jósuá egyetlen titulusa- s az is azután, hogy átvette Mózestól a népvezéri tisztet - "eved HáSém", "Isten szolgája"?

 

 A tudós így ad választ: a legfennköltebb személyiség sem kaphatja meg az Írásban a "próféta" címet, ha háborúzott. Sámuel próféta - mondja Jacobson _ nem vett részt egyetlen háborúban sem. Jósuá, Erec Jiszráél meghódí­tója, aki harmincegy kánaánita városállam királyát győzte le, túl sokat háborúzott ahhoz, hogy kiérdemelje a "próféta" nevezetet.

 

A Midrás szerint Jósuá nem volt annyira vérszomjas, mint gondol­nánk. Bölcseink szerint három levelet küldött Kánaán népeinek, mielőtt Izrael fiai átlépték a Jordánt, az ország határát. Az elsőben megadásra szólította fel őket, a másodikban szabad elvonulást ígért azoknak, akik nem akarnak zsidó fennhatóság alatt élni. A harmadikban kihívta azokat, akik elutasították az előző két levelet: ha háborúzni akarnak, álljanak ki.

 

Girgási, az egyik kánaánita népcsoport, szedte a sátorfáját, s valahol Afrikában telepedett le. A giboniták - ámbár csalárd módon _ a zsidó fennhatóságot választották. A többiek a háborúra voksoltak, amelynek kimenetele nem volt kétséges.

* * *

Jósuá személyes sorsa sokban hasonló Mózeséhoz. Egyiküknek sem volt utóda, aki örökébe léphetett volna. Mózest azért "beszélték ki", mert elhagyta feleségét, Ciporát, míg Józsué, a Midrás szerint, elvette Ráchá­vot, a jerikói prostituáltat, aki betért a zsidóságba. Mózesnak nem adatott meg, hogy bemehessen az Ígéret Földjére, Jósuá pedig a rá szabott 120 év helyett csak 110 évig élhetett. A Midrás így magyarázza ezt: Jósuá húzta ­halasztotta az ország meghódítását, mert tudta, hogy ha teljesítette a feladatot, meg kell halnia. Mózes fürgén teljesítette az Örökkévaló paran­csát a Midján elleni hadjáratra, pedig ő is tudván tudta, hogy utána meg fog halni.

 Mondta az Örökkévaló Jósuának: ha így viselkedtél, büntetés­ből elveszek tíz éve t az életedből! (Bámidbár Rábá 22:6.)

* * *

A háftárában leírt határokat csak Dávid és Salamon királysága idején érte el a zsidó állam. A Tóra szerint az idők végén újra ezek lesznek Erec Jiszráél határai.

A háftárá végén Jósuá utasítja a nép vezetőit, hogy készítsenek elő élelmet, mert három nap múlva átkelnek a Jordánon. Még hátra van a felderítők visszatérte, s megkezdődhet a honfoglalás. A keleti törzsek hűségnyilatkozatot tesznek: "Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogyan Mózesra hallgattunk ... Csak légy erős és bátor!"

Ezzel új fejezet kezdődik a zsidó nép történetében. Kezdet, amely egyút­tal vég is: ez a zsidó lét körforgása ...

              --

 

 

2010. szeptember 28., kedd

Re: HETI SZAKASZ - VÖZOT HÁBRÁCHÁ - 2010


  A HETI SZAKASZ - VÖZOT HÁBRÁCHÁ - 2010

           ISTEN EMBERE – ISTENI HALÁLA

 

    "Ez az áldás amivel megáldotta Mózes, Isten embere, Izrael fiait, halála előtt".

 

(5. Mózes, 33, 1).

 

        Halála előtt, miután többszörösen figyelmeztette a népet az Örökkévaló iránti hűségre és a Tóra parancsolatainak megtartására – Mózes megáldja a népet, együtt és külön-külön, az egyes törzseket és  a népet mint egy vallás-etnikai és politikai egységet.

 

   Maga az áldás-sorozat nagyjában hasonlit Jákob áldásához, halála előtt, fiainak, a leendő törzsek fejeinek. Az áldás tulajdonképpen pszichológiai jellemzése a törzseknek, utalás multjukra és jövőjükre és egyfajta útmutatás ami a törzsek jövöjét illeti, a honfoglalás után.

 

Mózes már rég tudja, hogy ideje lejárt. 120 éves és bár fizikai képességei teljes birtokában van – helyettese már ki van nevezve és nem napjai, hanem órái vannak megszámlálva. A határozat visszavonhatatlan. A hagyomány szerint Mózes Ádár hetedikén halt meg .

 

                                                  ***

     Mindjárt a bevezető mondatban van egy kifejezés, amelyben a Tóra Mózest mint "Isten embere"t mutatja be. Ez egy messzemenően rendhagyó titulus, amelynek sulyát és jelentőségét nem könnyü felmérni. Mózes előtt senkit nem neveztek igy, az ősatyákat sem. Ábrahámot a hebroni chettiták "isteni fejedelem"nek nevezték, de ez valami egészen más.

 

      A Tórában itt jelenik meg először ez a titulus, Mózessel kapcsolatosan. A próféták könyveiben egyes prófétákat nevezett igy a nép – de nem  a könyv szerzője. Igy Elisát, a prófétát, a sunémi nagyasszony nevezi "Isten emberének" (2. Kir. 4). Más prófétáknak is ez az elnevezése a nép szájában, de ettől még nem tudjuk hogy ez pontosan mit jelent. Mózest, közvetlenül halála után – utódja, Jósua, "Isten szolgájának" nevezi, ami  megint csak más.

 

     Az arameus forditások "Isten prófétája"ként forditják a kifejezést. Ibn Ezra hozzáteszi, hogy "mivel áldása maga prófécia volt". Nachmanidés még tovább megy: mivel "Isten embere" volt, ennélfogva áldása bekövetkezik.

 

      Száádjá  gáon szerint a kifejezés azt jelenti hogy "Isten küldöttje". A Midrás egyik kommentátora szerint, csak közvetlenül halála előtt, amikor már befejezte földi pályafutását, lehet egy anyaszülte valakit "Isten emberének" nevezni (Pánim Jáfot"), mig egy másik kommentátor szerint "annak ellenére hogy "Isten embere" volt, vagyis szellemi régiókban volt, nem feledkezett meg a nép materiális szükségleteiről, hiszen áldásában ezek szerepelnek" (Ollölot Efrájim).

 

         A volozsini gáon, a Neciv, úgy definiálja a fogalmat, hogy "Isten hangja hallatszott torkából". Ezt azonban minden prófétáról el lehet mondani. Még csak egyetlen helyen nevezi igy a Biblia Mózest, a Zsoltárokban (90,1), ahol Mózes imájáról van szó, ami szombati imarendünk szerves része. Mindenütt máshol szerte a Bibliában, Mózes elnevezése "Isten szolgája" (a Királyok, Dániel, Nechemja és a Krónikák könyveiben.).

 

                                                         ***

 

        A Midrások sokat foglalkoznak a fogalommal, amelyben az anyagi és a szellemi ellentétét, illetve ötvözetét látták. Hogy lehet valaki vagy valami egyszerre "isteni" és "emberi"? A Jálkut  12 lehetőséget sorol fel, köztük: amikor Mózes  a Szináj hegyen töltött 40 napot, étlen-szomjan (hogy átvegye a Tórát) – akkor "isteni" volt, amikor pedig lejött és evett akkor emberi.  Itt a Jálkut hozzátesz egy igen merész mondatot: "Az ővétől fölfelé isteni volt – mig lefelé emberi". Ezt az elméletet fejlesztettik ki a haszidok, akik ima során  felővezik magukat (egy un. gártlival), hogy elválasszák a felső régiókat az alsóktól...).

 

 A Jálkut Mózes isteni tulajdonságai közé sorolja azt is, ahogy Mózesnek sikerült eliminálni és semmissé tenni az Izraelre nézve negativ isteni határozatokat. Az Örökkévaló azt mondta ,hogy járvánnyal bünteti a vétkes népet, de Mózes közbenjárására és imájára ezt oda módositotta, hogy "megbocsátok nekik, ahogy mondod"  .

 

Erre mondta Rés Lákis, hogy "ha a Tóra nem mondaná ezt ki egyértelmüen – nem lehetne elhinni", mivel  ami itt történt az nem más mint "ahogy egy férj ráparancsol a feleségére, hogy tégy igy és igy és az asszony szót fogad – ugyanigy Mózes mondja és az Örökkévaló teszi kérését". (Jálkut Simoni, Bráchá, 951).

 

                                                  ***

 

    "Isten emberének" isteni halál jár. Mózes halálának körülményeiről a Tóra szükszavu, de a Midrások igen részletesek. Már elmondtuk az előzőkben, hogy Mózes imádkozott, kért könyörgött, hogy akár mint egy magánember adassék meg neki, hogy bemehessen az Igéret Földjére. A válasz egy szó volt:nyet!

 

A Tóra ezt büntetésnek tünteti fel; az is volt, mivel Mózes és Áron nem teljesitették az isteni parancsot , a Merivánál, amikor Mózes mérgében ráütött a sziklára, ahelyett hogy beszélt volna hozzá. Ezzel együtt, ne felejtsük el hogy 120 éves volt, maga mondta hogy "nem vagyok képes  előttetek járni", vagyis a honfoglalással járó erőfeszitések nem neki valók.

 

Ezzel együtt az Örökkévalő részben teljesitette Mózes kérését. Mig Áronnak, nem adatott meg az sem hogy – akár messziről is - lássa a Szentföldet – Mózesnek megmutatta az Örökkévaló az egész Országot.

 

      Mózes halála "csókos halál" volt. Felment a hegyre, bement egy barlangba, ahol már készen állt egy megvetett ágy. Előzőleg a Midrás elmondja hogyan kergette el többször is a halál angyalát, aki isteni küldetésben jött, hogy lelkét vegye. Mózes vitatkozott, érvelt és a végén beadta a derekát. A Tóra utolsó nyolc mondatát illetően, ahol Mózes halála van lakonikusan leirva, van aki azt mondja, hogy ezt Jósua irta, mások szerint az "Örökkévaló diktálta és Mózes irta könnyektől homályos szemekkel".

 

     Nem volt még egy olyan ember – olyan zsidó – mint Mózes, aki a Tórát "jegyezte", azt a mai napig is Mózes Tórájának (Torát Mose) nevezzük. Van egy ezotérikus talmudi vélemény, miszerint "Mózes nem halt meg" (Szóta 13,b), ahogy van egy ilyen vélemény Jákob ősapánk vonatkozásában is. Jelentése: amig Tórája, szelleme él és hat a zsidó nép körében – addig olybá vétetik mintha Mózes is itt élne velünk, köztünk.

 

   A Zóhár véleménye szerint minden nemzedékben van egy valaki, aki továbbviszi a mózesi hagyományt. Ne próbáljuk kitalálni, nemzedékünkben ki lehet ez.

 

                                                          ***

 

A hagyomány szerint Mózest maga az Örökkévaló temette el "és senki nem tudta (ismerte) temetkezési helyét mind a mai napig" (5. Mózes, 34, 6). Mivel érdemelte ki Mózes ezt a nagy kóvedot, hogy maga az Örökkévaló foglalkozott temetésével (hitászék)?

 

   A Midrás tudja: amikor Izrael fiai kiszabadultak Egyiptomból, mindenki azzal volt elfoglalva, hogy minél több aranyat és értéktárgyakat vigyenek magukkal – Mózes több napon keresztül kereste József koporsóját, hogy eleget tegyen az eskünek és kivigye Egyiptomból József csontjait, ahogy testvérei megigérték neki. Mikor már Mózes nagyon elfáradt, találkozott Szerácchal, Áser lányával, aki ekkor már több mint 200 éves volt és az elárulta neki, hogy az egyiptomiak egy érckoporsóba tették és a Nilusba sülyesztették József csontjait. Ezt abban a reményben tették, hogy enélkül a héberek nem tudják majd elhagyni az országot...

 

     Amikor Szerách megmutatta Mózesnek, hol sülyesztették el a többszáz kilós érckoporsot a Nilusba, Mózes kérlelni kezdte Józsefet, adjon tiszteletet Istennek és jöjjön fel, ne  akadályozza és késleltesse a kiszabadulást. Az érckoporsó feljőtt a viz szinére "mint egy nádszál" és Mózes a vállára vette. Igy a kivonulásnál, mindenki aranyat és értéktárgyakat cipelt, mig Mózes József koporsóját. Ennek érdemében érte az a tisztesség, hogy maga az Örökkévaló temette el. (Jálkut Simoni, Vözot  Bráchá, 964).

Nissan Mindel :Zsidó mesék, legendák, történetek

  

  AZ ÉLETMENTŐ SÁTOR (SZUKÁ)

 

   Az 1930-as években a korábbinál is rosszabra fordult a zsidók sorsa a Szovjetunióban. Sztálin kegyetlen ökle keményen lesújtott a zsidólra, kiváltképp a vallásosokra, akiket a szovjet állam titkosügynökei állandó megfigyelés alatt tartottak. Arra gyanakodtak-nem egészen alaptalanul-, hogy elsősorban a rabbik, a metszők és a chászidok gyakorolják-terjesztik a zsidó életformát, a jidiskájtot, és ezért többnyire a legdurvább bánásmódban részesítették őket. Sokukat letartóztatták, megkínozták, száműzetésbe vagy munkatáborba küldték, ahonnan néhány szerencsés kivételével senki sem tért vissza.

R. városában éldegélt Saul a feleségével és két kislányával. Saul nem foglalkozott politikával, csak mindenáron zsidó akart maradni, és elhatározta: mindent megtesz, hogy a város többi zsidó lakosa is megőrizze az ősök hagyományait. A szomszédok és barátok között titokban összehozott egy minjánt, és a Tóra-tanulást is megszervezte. Miután a zsidó iskolákat betiltották, a legnagyobb titokban, kisebb csoportokban oktatta a gyerekeket.

   Szukot ünnepének közeledtével még azt a kockázatot is vállalta, hogy háza hátsó udvarában egy kis szukát épít, amelyben társai – persze csak óvatosan, egyesével – teljesíthetik a sátorban lakás parancsolatát. Mindezt és számos más cselekedetét úgy vitte véghez, hogy nem törődött a maga biztonságával: csak az számított, hogy lelket öntsön zsidó testvéreibe, és azok a legnehezebb körülmények között is megtarthassák zsidóságukat.

Egy nyáron, ősz közeledtével a zsidók a szokásosnál is sötétebb jövőnek néztek elébe. A titkosügynökök egyre buzgóbbak lettek, megszaporodtak a zsidó lakásokban tartott házkutatások, és számos zsidót letartóztattak államellenes magatartás miatt.

A felesége könnyek között kérlelte Sault, hogy egy időre tűnjön el a városból, hiszen már valószínűleg gyanakodnak rá: ki tudja, minek néz elébe... Még a két kislányt is rávette, hogy könyörögjenek apjuknak: hagyja el őket, ameddig biztonságosabbra nem fordul a helyzet! Saul megindultan hallgatta a gyerekek rábeszélését, de amikor a többiekre gondolt, akik benne találtak támaszt zsidóságuk megőrzéséhez, nem vitte rá lelke, hogy csak úgy fogja magát, és elutazzék. Igaz, gondolta, el kellene utaznia a felesége rokonaihoz, ahol biztonságban lehetne, de nem most. Várni kell Ros HáSáná utánig. Ki gondoskodik a minjánról, ha ő nincs itt? Ne legyen minján Ros HáSánákor? Ne fújjanak sófárt? Nem, ennek nem szabad megtörténnie!
Ezért türelemre intette feleségét, és megígérte, hogy ha lehet, Ros HáSáná után rögtön elutazik.

Ros HáSáná, hála Istennek, békésen telt el, és ez újult hittel és erővel töltötte el Sault és a vele együtt imádkozókat.
– Most nem tudok elutazni, kedvesem – mondta a feleségének –, hiszen alig több mint egy hét múlva beköszönt a legszentebb ünnep, Jom Kippur! Legalább addig mindenképpen itt kell maradnom.
                                                               
*

A Mindenhatónak hála, Jom Kippur után sem történt semmi baj. A minján tagjai egy szóval sem biztatták Sault, hogy maradjon, csak bánatos tekintetük árulkodott érzéseikről. Ha szeretett barátjuk elhagyja őket, szomorú lesz Szukot ünnepe, hiszen nem lesz sátor, nem lesz eszrog, sem lulov...
– Látod, a barátaid egy szóval sem kérik, hogy ne utazz el, hiszen tudják, hogy nincs más választásod! – mondta Saulnak a felesége.
– A tekintetük mindennél többet mond... – sóhajtott fel Saul, majd hozzátette: – Az idén még óvatosabb leszek. Nem a hátsó udvarba építem a sátrat, a kapuhoz, hanem a kiskertbe, a fészer mögé. Senki sem fogja észrevenni: úgy fog kinézni, mintha meghosszabbítottam volna a fészert... Ígérem, bli néder, hogy Szukot után rögtön...

Saul valóban megépítette a szukát, és igazi kóser szcháchhal fedte be. Kisebb volt ugyan, mint a tavalyi, de mégis nagy örömöt szerzett! A szomszédság gyanújától félve a zsidók egyenként mentek be a sátorba elmondani a Kiddust Szukot első estéjén, és étkezni az ünnep első két napján.
Saul szívét boldogság töltötte el, ám a felesége egyre nyugtalanabb lett. Megint kérlelni kezdte a férjét, hogy késlekedés nélkül utazzék el a rokonokhoz. Sikerült megpuhítania Sault, aki megígérte, hogy másnap éjjel útnak indul.
– Ma estére már megbeszéltem a fiatalokkal egy utolsó csoportos tanulást, afféle búcsúestet, de holnap, ha Isten segít, elutazom.

                                                                    *

Aznap éjjel a szokásosnál később ért haza. Több időt töltött tanítványaival, hiszen ki tudja, mikor találkozhatnak újra... Fáradt, gondterhelt volt. Megszomjazott, kitöltött egy pohár vizet, de mielőtt elmondta volna az áldást, eszébe jutott, hogy a magafajta chászidok még egy pohár vizet sem szoktak meginni Szukotkor a sátoron kívül. "Ne légy rest!" – intette magát.
Kabátba bújt, mert az idő már meglehetősen hűvösre fordult, és halkan, hogy ne zavarja a család álmát, kisétált a szukához.

    Belépett a sátorba, amely a csendes éj sötétjébe burkolódzott. Leült, kiitta a vizet, és tovább üldögélt: minden perc drága volt, amit a szukában tölthetett...
Bóbiskolhatott egy sort, mert hirtelen arra riadt, hogy döngetik a ház ajtaját: hangos dörömbölés verte fel az éjszaka csendjét.
Egyszeriben kiment az álom a szeméből. Pontosan tudta, mit jelent a lárma. "Szóval eljöttek érted... – gondolta. – Ne veszítsd el a fejed: nyugalom! Gondold végig, mi a teendő!" Feszülten fülelt. Két férfihangot hallott, oroszul kiáltoztak:
– Kinyitni! Rendőrség!
Hamarosan a felesége hangja is hallatszott. Fény gyúlt a házban, majd minden elcsendesült, miközben a nyomozók nyilván átkutatták a házat. Majd ismét meghallotta őket.
– Érthetetlen... – mondta az egyik. – Biztosra vettem, hogy megtaláljuk. Elrepülhetett a jómadár...

Elemlámpa fénye söpört végig az udvaron. Saul a szuká falához lapult. Majd ismét sötétbe borult minden, és a rendőrök léptei elhaltak a távolban.
Saul nem ment vissza a házba. Azonnal kilépett a hátsó kapun, és a kertek alatt a néhány mérföldnyivel odébb lévő, elhagyatott vasútállomást vette célba, mivel a pályaudvarra veszélyes lett volna kimennie. Amint odaért, indulásra kész vonatot pillantott meg. Felugrott rá, noha sejtelme sem volt, hová megy. De ez most nem számított: lényeg, hogy elvigye innen, mindegy, merre!
Saul feleségének fogalma sem volt róla, mi történt. Hálát adott Istennek, hogy a férje nem jött haza azon az estén, és így megmenekült. Biztosan tudta, hogy az Örökkévaló gondját viseli Saulnak, bármerre jár, ahogyan azon az estén is _ vezérelte lépteit. Neki nincs más dolga, mint várni és bizakodni...
Minden egyes nap örökkévalóságnak tűnt, miközben várta, hogy a férje hírt adjon magáról. Aztán egy hét múlva levelet kapott a sógornőjétől, amely örömkönnyeket csalt a szemébe. A rövid kis üzenetben ennyi állt:

"Kedves sógorasszony, szomorú szívvel tudatom véled, hogy férjem egy idő óta gyengélkedik. Szerencsére váratlan látogatónk érkezett, aki jól ismeri ezt a betegséget. Mindketten elutaztak, hogy kipihenjék magukat, és erőre kapjanak. Remélem, te és a kislányok jól vagytok. Szeretettel: Sógornőd."

Ezek szerint férje és testvére ugyanabban a "betegségben" szenvednek, de hála Istennek, biztonságban vannak. Most már csak türelmesen ki kell várnia, hogy férje újból jelentkezzék, és megüzenje, mikor találkozhatnak új otthonukban.
Erre valamivel később került sor, de végül Saul ismét együtt lehetett családjával egy távoli városban. Akkor mondta el feleségének és kislányainak, hogyan mentette meg életét a sátor azon a sorsfordító Szukot-ünnepi éjszakán.(Forrás: zsido.com)

HETI SZAKASZ - VÖZOT HÁBRÁCHÁ - 2010

           ISTEN EMBERE – ISTENI HALÁLA

 

    "Ez az áldás amivel megáldotta Mózes, Isten embere, Izrael fiait, halála előtt". (5. Mózes, 33, 1).

 

        Halála előtt, miután többszörösen figyelmeztette a népet az Örökkévaló iránti hűségre és a Tóra parancsolatainak megtartására – Mózes megáldja a népet, együtt és külön-külön, az egyes törzseket és  a népet mint egy vallás-etnikai és politikai egységet.

 

   Maga az áldás-sorozat nagyjában hasonlit Jákob áldásához, halála előtt, fiainak, a leendő törzsek fejeinek. Az áldás tulajdonképpen pszichológiai jellemzése a törzseknek, utalás multjukra és jövőjükre és egyfajta útmutatás ami a törzsek jövöjét illeti, a honfoglalás után.

 

Mózes már rég tudja, hogy ideje lejárt. 120 éves és bár fizikai képességei teljes birtokában van – helyettese már ki van nevezve és nem napjai, hanem órái vannak megszámlálva. A határozat visszavonhatatlan. A hagyomány szerint Mózes Ádár hetedikén halt meg .

 

                                                  ***

     Mindjárt a bevezető mondatban van egy kifejezés, amelyben a Tóra Mózest mint "Isten embere"t mutatja be. Ez egy messzemenően rendhagyó titulus, amelynek sulyát és jelentőségét nem könnyü felmérni. Mózes előtt senkit nem neveztek igy, az ősatyákat sem. Ábrahámot a hebroni chettiták "isteni fejedelem"nek nevezték, de ez valami egészen más.

 

      A Tórában itt jelenik meg először ez a titulus, Mózessel kapcsolatosan. A próféták könyveiben egyes prófétákat nevezett igy a nép – de nem  a könyv szerzője. Igy Elisát, a prófétát, a sunémi nagyasszony nevezi "Isten emberének" (2. Kir. 4). Más prófétáknak is ez az elnevezése a nép szájában, de ettől még nem tudjuk hogy ez pontosan mit jelent. Mózest, közvetlenül halála után – utódja, Jósua, "Isten szolgájának" nevezi, ami  megint csak más.

 

     Az arameus forditások "Isten prófétája"ként forditják a kifejezést. Ibn Ezra hozzáteszi, hogy "mivel áldása maga prófécia volt". Nachmanidés még tovább megy: mivel "Isten embere" volt, ennélfogva áldása bekövetkezik.

 

      Száádjá  gáon szerint a kifejezés azt jelenti hogy "Isten küldöttje". A Midrás egyik kommentátora szerint, csak közvetlenül halála előtt, amikor már befejezte földi pályafutását, lehet egy anyaszülte valakit "Isten emberének" nevezni (Pánim Jáfot"), mig egy másik kommentátor szerint "annak ellenére hogy "Isten embere" volt, vagyis szellemi régiókban volt, nem feledkezett meg a nép materiális szükségleteiről, hiszen áldásában ezek szerepelnek" (Ollölot Efrájim).

 

         A volozsini gáon, a Neciv, úgy definiálja a fogalmat, hogy "Isten hangja hallatszott torkából". Ezt azonban minden prófétáról el lehet mondani. Még csak egyetlen helyen nevezi igy a Biblia Mózest, a Zsoltárokban (90,1), ahol Mózes imájáról van szó, ami szombati imarendünk szerves része. Mindenütt máshol szerte a Bibliában, Mózes elnevezése "Isten szolgája" (a Királyok, Dániel, Nechemja és a Krónikák könyveiben.).

 

                                                         ***

 

        A Midrások sokat foglalkoznak a fogalommal, amelyben az anyagi és a szellemi ellentétét, illetve ötvözetét látták. Hogy lehet valaki vagy valami egyszerre "isteni" és "emberi"? A Jálkut  12 lehetőséget sorol fel, köztük: amikor Mózes  a Szináj hegyen töltött 40 napot, étlen-szomjan (hogy átvegye a Tórát) – akkor "isteni" volt, amikor pedig lejött és evett akkor emberi.  Itt a Jálkut hozzátesz egy igen merész mondatot: "Az ővétől fölfelé isteni volt – mig lefelé emberi". Ezt az elméletet fejlesztettik ki a haszidok, akik ima során  felővezik magukat (egy un. gártlival), hogy elválasszák a felső régiókat az alsóktól...).

 

 A Jálkut Mózes isteni tulajdonságai közé sorolja azt is, ahogy Mózesnek sikerült eliminálni és semmissé tenni az Izraelre nézve negativ isteni határozatokat. Az Örökkévaló azt mondta ,hogy járvánnyal bünteti a vétkes népet, de Mózes közbenjárására és imájára ezt oda módositotta, hogy "megbocsátok nekik, ahogy mondod"  .

 

Erre mondta Rés Lákis, hogy "ha a Tóra nem mondaná ezt ki egyértelmüen – nem lehetne elhinni", mivel  ami itt történt az nem más mint "ahogy egy férj ráparancsol a feleségére, hogy tégy igy és igy és az asszony szót fogad – ugyanigy Mózes mondja és az Örökkévaló teszi kérését". (Jálkut Simoni, Bráchá, 951).

 

                                                  ***

 

    "Isten emberének" isteni halál jár. Mózes halálának körülményeiről a Tóra szükszavu, de a Midrások igen részletesek. Már elmondtuk az előzőkben, hogy Mózes imádkozott, kért könyörgött, hogy akár mint egy magánember adassék meg neki, hogy bemehessen az Igéret Földjére. A válasz egy szó volt:nyet!

 

A Tóra ezt büntetésnek tünteti fel; az is volt, mivel Mózes és Áron nem teljesitették az isteni parancsot , a Merivánál, amikor Mózes mérgében ráütött a sziklára, ahelyett hogy beszélt volna hozzá. Ezzel együtt, ne felejtsük el hogy 120 éves volt, maga mondta hogy "nem vagyok képes  előttetek járni", vagyis a honfoglalással járó erőfeszitések nem neki valók.

 

Ezzel együtt az Örökkévalő részben teljesitette Mózes kérését. Mig Áronnak, nem adatott meg az sem hogy – akár messziről is - lássa a Szentföldet – Mózesnek megmutatta az Örökkévaló az egész Országot.

 

      Mózes halála "csókos halál" volt. Felment a hegyre, bement egy barlangba, ahol már készen állt egy megvetett ágy. Előzőleg a Midrás elmondja hogyan kergette el többször is a halál angyalát, aki isteni küldetésben jött, hogy lelkét vegye. Mózes vitatkozott, érvelt és a végén beadta a derekát. A Tóra utolsó nyolc mondatát illetően, ahol Mózes halála van lakonikusan leirva, van aki azt mondja, hogy ezt Jósua irta, mások szerint az "Örökkévaló diktálta és Mózes irta könnyektől homályos szemekkel".

 

     Nem volt még egy olyan ember – olyan zsidó – mint Mózes, aki a Tórát "jegyezte", azt a mai napig is Mózes Tórájának (Torát Mose) nevezzük. Van egy ezotérikus talmudi vélemény, miszerint "Mózes nem halt meg" (Szóta 13,b), ahogy van egy ilyen vélemény Jákob ősapánk vonatkozásában is. Jelentése: amig Tórája, szelleme él és hat a zsidó nép körében – addig olybá vétetik mintha Mózes is itt élne velünk, köztünk.

 

   A Zóhár véleménye szerint minden nemzedékben van egy valaki, aki továbbviszi a mózesi hagyományt. Ne próbáljuk kitalálni, nemzedékünkben ki lehet ez.

 

                                                          ***

 

A hagyomány szerint Mózest maga az Örökkévaló temette el "és senki nem tudta (ismerte) temetkezési helyét mind a mai napig" (5. Mózes, 34, 6). Mivel érdemelte ki Mózes ezt a nagy kóvedot, hogy maga az Örökkévaló foglalkozott temetésével (hitászék)?

 

   A Midrás tudja: amikor Izrael fiai kiszabadultak Egyiptomból, mindenki azzal volt elfoglalva, hogy minél több aranyat és értéktárgyakat vigyenek magukkal – Mózes több napon keresztül kereste József koporsóját, hogy eleget tegyen az eskünek és kivigye Egyiptomból József csontjait, ahogy testvérei megigérték neki. Mikor már Mózes nagyon elfáradt, találkozott Szerácchal, Áser lányával, aki ekkor már több mint 200 éves volt és az elárulta neki, hogy az egyiptomiak egy érckoporsóba tették és a Nilusba sülyesztették József csontjait. Ezt abban a reményben tették, hogy enélkül a héberek nem tudják majd elhagyni az országot...

 

     Amikor Szerách megmutatta Mózesnek, hol sülyesztették el a többszáz kilós érckoporsot a Nilusba, Mózes kérlelni kezdte Józsefet, adjon tiszteletet Istennek és jöjjön fel, ne  akadályozza és késleltesse a kiszabadulást. Az érckoporsó feljőtt a viz szinére "mint egy nádszál" és Mózes a vállára vette. Igy a kivonulásnál, mindenki aranyat és értéktárgyakat cipelt, mig Mózes József koporsóját. Ennek érdemében érte az a tisztesség, hogy maga az Örökkévaló temette el. (Jálkut Simoni, Vözot  Bráchá, 964).